Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus, Sotkamo

Hankkeen kuvaus

Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Kaivoksella on kaksi erillistä malmiesiintymää, Kuusilampi ja Kolmisoppi. Kuusilammen esiintymän louhinta alkoi vuonna 2008. Terrafame Oy suunnittelee aloittavansa myös Kolmisopen esiintymän hyödyntämisen sekä laajentavansa kaivospiiriä. Suunniteltu kaivospiirin laajennus ulottuu Sotkamon ja Kajaanin kunnan alueelle.

Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen sekä kaivostoimintojen laajentaminen edellyttävät ympäristölupaa. Hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset on arvioitava ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä eli YVA-menettelyssä.

Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus -hankkeen YVA-menettelyssä arvioidaan Kolmisopen malmion hyödyntämisen, Kolmisopen malmion hyödyntämisen edellyttämien vesistöjärjestelyn ja kaivostoiminnan jatkuessa rakennettavien uusien tuotanto- ja jätealueiden sekä kaivospiirin laajentamisen ympäristövaikutukset. Lisäksi arvioidaan ympäristövaikutuksia tilanteessa, jossa Kuusilammen avolouhokseen sijoitetaan sivukiveä.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeessa tarkastellaan VE0 -vaihtoehdon lisäksi kahta eri hankevaihtoehtoa, VE1:tä ja VE2:ta. Hankevaihtoehdoilla VE1 ja VE2 on kaksi eri alavaihtoehtoa.

Vaihtoehto VE0:

Tuotanto jatkuu nykyisten ympäristölupien mukaisesti. Malmin louhintaa tehdään ainoastaan Kuusilammen alueella, jolloin tuotanto voi jatkua arviolta vuoteen 2035 asti. Kolmisoppea ei tällöin hyödynnetä eikä kaivospiiriä laajenneta.

Vaihtoehto VE1:

Kuusilammen esiintymän lisäksi Kolmisopen esiintymä hyödynnetään vain osittain ja kaikki toiminnat sijoittuvat nykyisen kaivospiirin alueelle. Kolmisopen louhinnan kesto on arviolta 8 vuotta ja tuolloin kaivoksen tuotanto voisi jatkua 2040-luvun alkuun saakka (nykyisillä malmivaroilla) ilman, että sivukiveä läjitetään hyödyntämiskelpoisten mineraalien päälle.

Muut keskeiset uudet toiminnot:

 • Kuusilammen avolouhokseen sijoitetaan sivukiveä
 • Kolmisopen hyödyntämiseen liittyvät uudet läjitysalueet
 • Kolmisopen malmin esikäsittely ja kuljetus nykyiselle malmin välivarastoalueelle

Kolmisoppijärven patoamisella kaksi vaihtoehtoa:

 • VE1a: Kolmisoppijärveen rakennetaan pato louhosta varten Hovinlahden kohdalle
 • VE1b: Kolmisoppijärveen rakennetaan pato Niskalanlahden ja Aittolahden kohdalle

Vaihtoehto VE2:

Kuusilammen esiintymän lisäksi Kolmisopen esiintymä hyödynnetään suunnitellusti ja kaivospiiri laajennetaan suunnitellusti. Kolmisopen louhinnan kesto vähintään 13 vuotta, jolloin koko kaivoksen tuotanto voisi jatkua 2050-luvulle asti (nykyisillä malmivaroilla) ja 2080-luvulle mahdollisilla mineraalivarannoilla.

Muut keskeiset uudet toiminnot:

 • Kuusilammen avolouhokseen sijoitetaan sivukiveä
 • Kolmisopen hyödyntämiseen liittyvät uudet läjitysalueet
 • Kolmisopen malmin esikäsittely ja kuljetus nykyiselle malmin välivarastolle
 • Uudet läjitys- ja liuotusalueet kaivospiirin laajennusalueella

Kolmisoppijärven patoamisella kaksi vaihtoehtoa:

 • VE2a: Kolmisoppijärveen rakennetaan pato louhosta varten Hovinlahden kohdalle
 • VE2b: Kolmisoppijärveen rakennetaan pato Niskalanlahden ja Aittolahden kohdalle

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut 30.3.2020

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 11.5.2020 mennessä.

Hankkeen yleisötilaisuus järjestettiin sähköisesti 15.4.2020 klo 18. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa osoitteessa: https://terrafame.videosync.fi/2020-yva

Julkaistu 2.4.2020 klo 13.52, päivitetty 3.7.2020 klo 9.06