Hyppää sisältöön

Kokkolan litiumkemiantehdas, Kokkola

Hankkeen kuvaus

YVA-menettely koskee Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoittuvaa Keliber Oy:n kemianlaitoshanketta. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Hankevastaava on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli suunnitelman tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Keliber Oy on suomalainen litiummalmin (spodumeeni) louhintaan, rikastukseen ja litiumkarbonaatin tuotantoon erikoistunut kaivosyhtiö. Jalostettava malmi louhitaan yhtiön Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella sijaitsevilta louhoksilta vuosittain noin 600 000 tonnia. Louhittu malmi kuljetetaan yhtiön Kaustisen kunnan Kalaveden alueella sijaitsevalle rikastamolle rikastettavaksi. Rikastamolla muodostuva spodumeenirikaste on suunniteltu kuljetettavaksi Kokkolaan rakennettavalle kemianlaitokselle jatkojalostettavaksi.

Litiumkemiantehtaalla valmistettavan litiumkarbonaatin vuosittainen tuotantokapasiteetti on 24 000 tonnia. Litiumkarbonaatin valmistuksessa tarvittavasta spodumeenirikasteesta noin puolet (n. 120 000 t/a) tuotetaan Keliber Oy:n Kaustisen Kalaveden rikastamolla ja noin puolet (n. 120 000 t/a) hankitaan ulkomailta.

Hankkeen vaihtoehdot

Niin kutsutun nollavaihtoehdon lisäksi tarkasteltavana on kolme varsinaista vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan prosessissa muodostuvan analsiimihiekan hyödyntämisen osalta. Analsiimihiekkaa arvioidaan muodostuvan noin 260 000 t/a.

  • Vaihtoehto 0: Kemiantehdas ei sijoitu Kokkolaan. Tehdas rakennetaan Kaustiselle Kalaveden alueelle.
  • Vaihtoehto 1: Kemiantehdas sijoittuu Kokkolaan KIP:n alueelle ja analsiimihiekka hyödynnetään Kokkolan Sataman satamarakenteissa.
  • Vaihtoehto 2: Kemiantehdas sijoittuu Kokkolaan KIP:n alueelle ja analsiimihiekka hyödynnetään KIP:n alueen kenttärakenteissa sekä Kokkolan Sataman satamarakenteissa.
  • Vaihtoehto 3: Kemiantehdas sijoittuu Kokkolaan KIP:n alueelle ja analsiimihiekka hyödynnetään satamarakenteissa, minkä lisäksi sitä kuljetetaaan muualle luvanvaraiseen hyödyntämis- tai vastaanottopaikkaan.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on 26.3. - 22.5.2020 luettavissa:

  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kokkolan toimipaikka, Kallentori, Pitkänsillankatu 15, Kokkola

Yleisötilaisuus

Koronavirusepidemian vuoksi arviointiselostuksesta ei järjestetä yleisötilaisuutta, mutta arviointiselostuksesta on laadittu esitysvideo, jossa kuvataan tehdyn arvioinnin pääkohdat. Mikäli yleisötilaisuus on mahdollista järjestää myöhemmin kuulutusaikana, asiasta ilmoitetaan erikseen.

Kokkolan litiumtehtaan YVA-selostuksen esittelyvideo

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 22.5.2020 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/79/2018.

Julkaistu 9.1.2018 klo 14.46, päivitetty 14.4.2020 klo 9.25