Kokkolan biokaasulaitos, Kokkola

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 • Arviointiselostus (pdf. 2,9 MB), Liite 3 (pdf.2,5 MB), Liitteet 4 - 8 (pdf.2,8 MB),  tiivistelmä (pdf.15 kB) saapunut: 3.9.2009
 • Arviointiselostus on nähtävillä: 29.9. - 29.10.2009
  Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, 67100 Kokkola
  Kokkolan kaupungin pääkirjasto, Isokatu 3, 67100 Kokkola
 • Kuulutus (pdf. 21 kB): 28.9.2009
 • Kuulemistilaisuudet: Yleisötilaisuus pidetään to 1.10.2009 klo 18 - 20, Kokkolan kaupungintalolla, Kaarlela, Kauppatori 5, 67100 Kokkola
 • Lausuntopyyntö (pdf. 25 kB): 28.9.2009
 • Lausuntojen määräaika: 29.10.2009
 • Yhteysviranomaisen lausunto (pdf. 73 kB): 19.11.2009

Hankkeen kuvaus: 
Suunnitelmana on käsitellä lietteet Kokkolan uusitussa jätevedenpuhdistamon viereen rakennettavalla biokaasulaitoksella, Ykspihlajan satama- ja  teollisuusalueen pohjoispuolelle. Laitoksessa lietteet käsitellään hallitusti mädättämällä  ja tuotteeksi saadaan multaa ja biokaasua. Tavoitteena on, että biokaasulaitoksen rakennustyöt voidaan aloittaa vuonna 2010 ja laitos voidaan ottaa käyttöön vuoden 2012 alkupuolella samaan aikaan jätevedenpuhdistamon kanssa.

Biokaasulaitokseen tullaan vastaanottamaan ja käsittelemään alueella muodostuvia yhdyskunta-jätevedenpuhdistamojen lietteitä sekä sako- ja umpikaivolietteitä. Näiden lisäksi laitokseen varaudutaan ottamaan vastaan alueen teollisuuslietteitä. Puhdistamolietteitä on enimmillään noin 36 800 tonnia/vuosi, esikäsiteltyjä sako- ja umpikaivolietteitä noin 45 400 tonnia/vuosi ja teollisuuden lietteitä noin 15 000 tonnia/vuosi. Käsiteltäviä lietteitä laitokseen tulee arviolta 73 100 – 97 300 tonnia/vuosi hankevaihtoehdosta riippuen.

Biokaasulaitoksen prosessi koostuu seuraavista yksikköprosesseista: käsiteltävien jakeiden vastaanotto ja välivarastointi, esikäsittely, syötteen valmistus, mädätys, hygieniasointi tarvittaessa, mekaaninen ja/tai terminen kuivaus, mädätteen jälkikypsytys ja biokaasun käsittely. Biokaasun käsittelyn vaihtoehtoina on soihtupoltto, laitoksen oman sähkön ja lämmöntuotanto, käyttö paikallisessa voimalaitoksessa ja liikennepolttoainekäyttö. Myös kaasunkäyttövaihtoehtojen ympäristövaikutukset tarkastellaan YVA- menettelyssä. Laitoksessa varaudutaan hajukaasujen käsittelyyn ja laitoksen rejekttivedet johdetaan viereiselle jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi

Harrbådan-Rummelön Natura 2000- alue sijaitsee suunnitellun biokaasulaitoksen itä- ja pohjoipuolella lähimmillään noin 200 m etäisyydellä. Osa alueesta on myös Rummelön- Harrbådan- Silverstensbukten lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva valtakunnallisesti arvokas lintuvesi.

Biokaasulaitoksen lähin vapaa- ajan asutus on lähimmillään noin 200 m etäisyydellä. Vakituista asustusta ei välittömässä läheisyydessä ole. Voimassa olevassa asema- ja yleiskaavassa kiinteistö on kaavoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Liikenne biokaasulaitokselle tullaan ohjaamaan Hopeakivenlahdentien ja Satamatien kautta Etelänväylälle.

Tarkasteltavia ympäristövaikutuksia ovat: vaikutukset maisemaan, maaperään, pohjaveteen, pintavesiin, kasvillisuuteen ja eläimiin, ilmastoon ja ilmanlaatuun, Natura 2000- alueeseen ja muihin luonnonsuojelualueisiin sekä liikenteen aiheuttamat vaikutukset. Merkittävänä osana tarkastelussa ovat mukana sosiaaliset vaikutukset, joita ovat mm. hajun, melun, pölyn, ilmapäästöjen, mikrobien ja kemikaalien, roskaantumisen ja haittaeläinten sekä liikenteen aiheuttamia vaikutuksia ihmisten toimintamahdollisuuksiin, viihtyvyyteen, terveyden ja turvallisuuden kokemiseen, sekä luonnon moninaiskäyttöön. Tarkastelussa huomioidaan sekä ihmisten kokemat vaikutukset, että laskelmiin ja tutkimuksiin perustuvat vaikutukset. Yhteiskunnantasolla tarkastellaan hankkeen vaikutuksia yhdyskunta- ja aluerakenteeseen sekä elinkeinorakenteeseen.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

 • VE-1  Nykytilanne
 • VE 0 Hankkeen toteuttamatta jättäminen
 • VE 1  Kokkolan jätevesi-, sako- ja umpikaivolietteiden käsittely 73 100 tonnia/vuosi
 • VE 2  Kaikkien alueen kuntien jätevesi-, sako- ja umpikaivolietteiden käsittely 73 100 tn/v         
 • VE 3  Kaikki alueella muodostuvien yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden käsittely 97 300 tn/v

Toteutusvaihtoehtojen lisäksi ympäristövaikutusten tarkastelussa huomioidaan lietteiden käsittelyn nykytilanne.

Julkaistu 18.2.2009 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.12