Kivikankaan tuulipuisto ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvä 400 kV:n voimajohto, Kajaani

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee yhteistyössä Metsähallituksen kanssa tuulipuiston rakentamista Kajaanin kaupungin eteläosaan, lähelle Sonkajärven kunnanrajaa. Hankealue sijaitsee noin 20 km Kajaanin keskustasta etelään ja noin 10 km Sonkajärven Sukevan keskustaajamasta pohjoiseen.

Hankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 100 km2. Lähimmät vakituiset asuinrakennukset ja lomarakennukset sijaitsevat noin 1,8 km etäisyydellä alustavista voimalapaikoista molemmissa tarkasteltavissa vaihtoehdoissa.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW. Voimaloiden välinen etäisyys toisistaan on keskimäärin noin 700 metriä. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein tai ilmajohdolla. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Vuolijoen sähköasemaan uudella 400 kV tai 110 kV -voimajohdolla, joka sijoittuu Terrafamen Sotkamon kaivosta palvelevan 110 kV-voimalinjan rinnalle. Tämä uusi voimajohto kuuluu osaksi hankkeen YVA-menettelyä.

Hankealueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Hankkeen edellyttämän rakentamiseen oikeuttavan tuulivoimaosayleiskaavan laadinta tehdään samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. Menettelyt pyritään toteuttamaan rinnakkain muun muassa järjestämällä mahdollisuuksien mukaan yhteiset yleisötilaisuudet. Osayleiskaavoituksessa hyödynnetään YVA:n yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointeja.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtehto 0:  Hanketta ei toteuteta: tuulipuistoa ei rakenneta.
  • Vaihtehto 1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 68 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW.
  • Vaihtehto 2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 62 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW.
  • Sähkönsiirto: Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein tai ilmajohdoin. Hankealueelle rakennetaan sähköasema. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Vuolijoen sähköasemaan uudella 400 kV tai 110 kV-voimajohdolla, joka sijoittuu Terrafamen Sotkamon kaivosta palvelevan 110 kV-voimalinjan rinnalle. Uuden voimajohtolinjan pituus on yhteensä noin 24 km.

Arviointiohjelma

YVA-ohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat olleet nähtävillä Kajaanin kaupungissa (Kajaani Info), Sonkajärven kunnassa (kunnanvirasto ja Sukevan kirjasto) sekä kuulutus Kainuun ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja Kajaanin kaupungissa samanaikaisesti vireillä olevan tuulivoimapuiston yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin verkkolähetyksenä 14.6.2021.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen21.7.2021 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Arviointiselostus

Arviointiselostus on ollut nähtävillä myös paperiversiona 1.6.–30.7.2022 välisenä aikana:

  • Kainuun ELY-keskus: Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
  • Kajaanin kaupunki: Kajaani Info, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
  • Kajaanin kaupunki: Kaupungin kirjasto, Seminaarinkatu 15, 87100 Kajaani
  • Sonkajärven kunta: Kunnanvirasto, Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi
  • Sonkajärven kunta: Sukevan kirjasto, Kallentie 2, 74340 Sukeva

Yleisötilaisuus

Hanketta ja YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin 14.6.2022Kajaanin kaupungintalon valtuustosalissa. 

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-selostuksesta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Tämän lisäksi Natura 2000 -suojelualueiden haltijat ovat voineet esittää YVA-selostuksen kuulemisen yhteydessä luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisesti lausuntonsa tehdyistä Natura-arvioinneista toimittamalla kirjalliset lausunnot ja mielipiteet  Kainuun ELY-keskukseen.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena tarkistanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatinut perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Julkaistu 9.6.2022 klo 15.26, päivitetty 20.2.2023 klo 10.54

Julkaisija: