Kevitsan kaivoksen laajennus, Sodankylä

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Liitteet
-
liite 1.1. VE 0.pdf (668 Kb)
-
liite 1.2. VE 1.pdf (683 Kb)
-
liite 1.3. VE 2.pdf (804 Kb)
-
liite 1.4. Pintavedet ja sedimentti.pdf (3248 Kb)
-
liite 1.5. Pohjavedet ja maaperä.pdf (1038 Kb)
-
liite 2. Pintavesianalyysit.pdf (139 Kb)
-
liite 3.1. Sedimentti Vajunen.pdf (1171 Kb)
-
liite 3.2. Sedimentti Matarakoski.pdf (1177 Kb)
-
liite 3.3. Sedimentti Kitinen Sattajokisuu.pdf (622 Kb)
-
liite 3.4. Sedimentti Kelukoski.pdf (810 Kb)
-
liite 4. Moreeninäytteiden analyysitulokset.pdf (15 Kb)
-
liite 5. Pohjavesianalyysit.pdf (28 Kb)
-
liite 6. Valokuvat.pdf (4991 Kb)
-
liite 7. Kasvillisuuskuviointi.pdf (2820 Kb)
-
liite 8. Natura-arviointi.pdf (1889 Kb)
          -
liite 1.pdf (2509 Kb)
          -
liite 2.pdf (339 Kb)
          -
liite 3.1.pdf (515 Kb)
          -
liite 3.2.pdf (287 Kb)
          -
liite 4.1.pdf (517 Kb)
          -
liite 4.2.pdf (282 Kb)
          -
liite 5.pdf (277 Kb)
          -
liite 6.pdf (366 Kb)
          -
liite 7.pdf (1255 Kb)
-
liite 9. Sodankylän kunnan lausunto.pdf (126 Kb)
-
liite 10. VAT Kevitsa.pdf (51 Kb)

Hankekuvaus

Kevitsan kaivoshanke sijoittuu Sodankylän kuntaan noin 35 km kuntakeskuksesta pohjoiskoilliseen. Kaivostoiminnalle on myönnetty 2.7.2009 ympäristö- ja vesitalouslupa (46/09/1). Lupa kattaa malmin ja sivukiven louhinnan avolouhoksesta, rikastuksen nikkeli- ja kuparirikasteiksi sekä toimintojen ja jätteiden sijoituspaikat. Kaivoksen tien rakennustyöt ovat meneillään ja rikastamon alueen maansiirtotyöt on aloitettu.

Toimintaa on tarkoitus laajentaa ympäristö- ja vesitalousluvan mukaisesta toiminnasta kasvattamalla vuosittainen malmin louhinta tasolta 5 Mt/a tasolle 7,5-10 Mt/a ja malmin kokonaislouhinta tasolta 95 Mt tasolle 125-208 Mt. Tämä toteutetaan avolouhosta laajentamalla ja mahdollisesti osin maanalaisena louhintana. Sivukiveä ja rikastushiekkaa muodostuu vuositasolla ja kokonaisuutena selvästi enemmän kuin em. luvan mukaisessa tuotannossa. Siten myös niiden sijoitukseen vaadittava pinta-ala ja tilavuus kasvavat. Laajimmassa hankevaihdossa läjitysalueet laajenevat nykyisen kaivospiirin ulkopuolelle. Rikastamon toiminta ja rikastukseen tarvittavien kemikaalien ja raakaveden määrät kasvavat malmin louhintamäärien kasvun suhteessa. Liikenne alueelle lisääntyy raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetusmäärien kasvaessa ja työvoimantarpeen lisääntyessä. Kuparirikastetta tuotettaisiin vaihtoehdosta riippuen noin 60 000-120 000 t/a ja nikkelirikastetta noin 80 000-160 000 t/a. Ne kuljetetaan maanteitse Perämeren vientisatamaan tai junaterminaaliin Kemijärven ja Rovaniemen väliselle alueelle, josta edelleen rautateitse markkinoille. Kaivoksen toiminta-ajaksi on arvioitu noin 13-28 vuotta louhintamääristä ja malmin kokonaislouhinnasta riippuen.

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia:

VE0+ : Toiminta myönnetyn luvan mukaisena
-
Vain avolouhos, josta louhitaan malmia 95 Mt (5 Mt/a) ja sivukiveä 240 Mt
- Malmin rikastuksessa muodostuu rikastushiekkaa 90 Mt

VE1: Toiminta sijoittuu nykyisen kaivospiirin alueelle
-
Avolouhos ja maanalainen kaivos, joista louhitaan malmia 125 Mt
(VE1.1 7,5 Mt/a ja VE1.2 10 Mt/a) ja sivukiveä 500 Mt
-
Malmin rikastuksessa muodostuu rikastushiekkaa 121 Mt

VE2: Toiminta laajenee kaivospiirin ulkopuolelle
-
Avolouhos ja maanalainen kaivos, joista louhitaan malmia 208 Mt
(VE2.1 7,5 Mt/a ja
VE2.2 10 Mt/a) ja sivukiveä 640 Mt
-
Malmin rikastuksessa muodostuu rikastushiekkaa 203 Mt

YVA-menettelyssä tarkastellaan myös rikastushiekka-altaan ja sivukivialueen laajennusosien sekä tarvittaessa myös vesivarastoaltaan ja pintavalutuskentän laajennusten vaihtoehtoisia sijoitus- ja laajennusratkaisuja. Sivukiven läjitysalueen osalta tarkastellaan laajennusta nykyisen kaivospiirin ulkopuolelle itään (laajennus 1.1), pohjoiseen (laajennus 1.2) tai länteen (laajennus 1.3). Vaihtoehtoisia rikastushiekka-altaan sijoituspaikkoja ovat Sippiöaapa (RH1), Kevitsanaapa nykyisen läjitysalueen eteläpuolella (RH2) ja Satojärvi (RH5).

 

Julkaistu 2.6.2010 klo 8.23, päivitetty 8.12.2015 klo 14.33

Julkaisija: