Kesko Oyj:n Ilvesvuori Pohjoisen louhinta ja murskaus, Nurmijärvi

 

Hankkeen kuvaus

Kesko Oyj suunnittelee Nurmijärven Ilvesvuoren alueelle, Siippoontien, Hämeen­linnanväylän (Vt3) ja Hämeenlinnantien (Mt130) väliselle alueelle (100 ha) päivit­täistavarakaupan logistiikkakeskusta. Logistiikkakeskuksen on tarkoitus palvella K-ryhmän Suomen päivittäistavaroiden jakelutoimintaa pitkällä aikavälillä tuottei­den varastoinnin, jalostuksen, tuotannon, välityksen ja edelleen jakelun osalta.

Logistiikkahallin yhteyteen on suunniteltu kallioon louhittava, vesitäyttöinen lämpöenergian kausivarasto. Kausivarasto mahdollistaa lämpiminä vuoden­aikoina logistiikkahallin kylmäkoneiden tuottaman lauhdelämmön varastoinnin.

Rakennushankkeen edellyttämät maanrakennustyöt pitävät sisällään kallio­alueen louhintaa ja murskausta. Kiviaineksen louhintaan kuuluvat valmistelevat työt, kuten pintamaan poisto ja paalulaatan ja hulevesijärjestelmän raken­taminen, louhinta (poraus, rikotus ja räjäytykset) sekä murskaus. Louhittu ja murskattu kivi on tarkoitus käyttää paikan päällä alueen tasaukseen. Tavoitteena on massaneutraalius sekä tontin ulkopuolisen maansiirtotarpeen minimointi.

Hankkeen vaihtoehdot YVA-menettelyssä

Vertailuvaihtoehdot:

  • VE0 Nykytilanne. Alueelle ei toteuteta logistiikkakeskusta, eikä vuonna 2020 vahvistuneen asemakaavan mukainen työpaikka-alue toteudu.
  • VE0+. Alue (73 ha) otetaan alueen nykyisen asemakaavan mukaiseen käyttöön. Alueelle toteutetaan työpaikkavaltaisten toimintojen alue. Maaston jyrkkyys ja esteettömien katujen sekä teknisten verkostojen rakentaminen edellyttää laajoja louhintoja sekä maa-aineksen siirtoja. Alueelle voidaan myös sijoittaa ylijäämämaamassoja.

Toteutusvaihtoehdot:

  • VE1. Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus logistiikkakeskuksen tontin tasaamiseksi sekä lämpöenergian kausivaraston louhiminen. Hankkeessa tasataan alue logistiikkakeskuksen rakentamista varten. Tasaaminen pitää sisällään kallioalueiden louhintaa, kiviaineksen murskausta ja täyttöä. Tontin pohjoisosissa esiintyy savimaita, joista osa poistetaan ja korvataan paremmin kantavalla mineraalimaalla. Alueille, joilla savikko on liian paksu massanvaih­don toteuttamiseksi, rakennetaan kantava paalulaattarakenne. Esiraken­tamisen lopputuloksena alueelle syntyy tasainen rakentamiskelpoinen tontti. Piha rakennetaan noin tasoon +75,5 m mpy. Kausivaraston vesitilavuus on 320 000 m³ ja vesi täyttöön otetaan Vantaanjoesta. Hankkeen louhintamäärä on 2 614 000 kiinto-m³, pitäen sisällään maan päällä ja maan alla tehtävät louhinnat.
  • VE2. Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus logistiikkakeskuksen tontin tasaamiseksi. Lämpöenergian kausivarastoa ei louhita. Hankkeessa tasataan alue logistiikkakeskuksen rakentamista varten. Tasaaminen pitää sisällään kallioalueiden louhintaa, kiviaineksen murskausta ja täyttöä. Tontin pohjois­osissa esiintyy savimaita, joista osa poistetaan ja korvataan paremmin kanta­valla mineraalimaalla. Alueille, joilla savikko on liian paksu massanvaihdon toteuttamiseksi, rakennetaan kantava paalulaattarakenne. Esirakentamisen lopputuloksena alueelle syntyy tasainen rakentamiskelpoinen tontti. Piha rakennetaan noin tasoon +75,5 m mpy. Louhittavan kalliokiviaineksen määrä on 2 244 000 kiinto-m³.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen ja kuulutuksen paperiversiot ovat 21.10.–19.12.2022 luettavissa:

  • Nurmijärven kunnanvirasto, Asiakaspalvelu, Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
  • Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. kerros, Itä-Pasila, Helsinki

YVA-selostuksen esittelytilaisuus

Arviointiselostusta ja hanketta käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään Teams-webinaarina 1.11.2022 klo 18.00–20.00. Osallistumislinkki yleisötilaisuuteen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Mielipiteen esittäminen

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimitta­malla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 19.12.2022. Viitteeksi UUDELY/14617/2021.

Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä sekä arvioin­tiselostuksesta esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan kahden kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä tällä sivustolla (www.ymparisto.fi/IlvesvuoriLouhintajaMurskausYVA).

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

  • Käyntiosoite: Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. krs, Itä-Pasila, 00520 Helsinki
  • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi.
Julkaistu 25.1.2022 klo 9.40, päivitetty 24.10.2022 klo 9.00

Julkaisija: