Hyppää sisältöön

Kemphos Oy:n Siilinjärven kaivoksen laajentaminen, Siilinjärvi

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Siilinjärven kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 141 kt)

Kemphos Oy:n Siilinjärven kaivoksen YVA-aselostus, osa 1/2 (pdf, 5,2 Mt)

Kemphos Oy:n Siilinjärven kaivoksen YVA-aselostus, osa 2/2 (pdf, 2,9 Mt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 118 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Siilinjärven kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 115 kt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 99 kt)

Hankkeen kuvaus

Hankkeella tarkoitetaan kaivostoiminnan suunnitteluvaihtoehtoja, joilla kaivoksen toiminta mahdollistuisi aina vuoteen 2025 saakka. Tarkoituksena on luoda edellytykset nykyisen kaltaiselle ja laajuiselle teolliselle toiminnalle myös tulevaisuudessa. Hanke edellyttää nykyisten alueiden laajennuksia ja uusien alueiden käyttöönottoa. Maankäyttötarve on yhteensä noin 500 ha, jotka liitetään kaivospiiriin. Toimipaikan muun toiminnan odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla, jolloin pisimmillään vuoteen 2015 nähtynä niiden ympäristö vaikutusten odotetaan säilyvän oleellisilta osin nykyisen kaltaisina. Hanke etenee vaiheittain seuraavasti:

1. Nykyinen avolouhos louhitaan loppuun.Louhoksen malmivarat riittävät vuoteen 2010. Sen hyödyntäminen edellyttää sivukiven läjitysalueiden laajentamista (Ansanmäen alueelle) vuonna 2004 ja Mustin rikastushiekka-altaan reunapatojen korottamista.

2. Toiminnan jatkaminen vuoteen 2015. Nykyistä louhosta laajentamalla v. 2003 – 2005 kaivoksen toimintaa voidaan jatkaa vuoteen 2015. Tämä edellyttää sivukiven läjitysalueiden laajentamista (Itäläjitys, Ansanmäki), Mustin rikastushiekka-altaan laajentamista pohjoiseen vesitilan lisäämiseksi (patojen rakentaminen aloitettava v. 2005) sekä tarvittavan patomoreenialueen liittämistä kaivospiiriin.

3. Toiminnan jatkaminen vuoteen 2025. Kaivostoiminnan jatkaminen vuoden 2015 jälkeen edellyttää paitsi louhinnan jatkamista nykyisessä louhoksessa, louhinnan aloittamista nykyisen avolouhosalueen ulkopuolelta, Saarisen avolouhoksesta vuodesta 2014 alkaen. Saarisen louhoksen käyttöönotto edellyttää tien rakentamista Mustin altaan eteläpäästä louhosalueelle, Saarisenjärven patoamista ja länsiosan kuivattamista, sivukiven läjitysalueiden laajentamista ja Saarisen alueen sivukiven läjitysalueen perustamista sekä Mustin rikastushiekka-altaan laajentamista länteen kiintoainetilan lisäämiskeksi (rakentaminen v. 2010-13, käytössä v. 2018).

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Kaivosta ei laajenneta (vaihtoehto 0+). Nykyisen avolouhoksen malmivarat riittävät vuoteen 2010. Sen jälkeen kaivoksen toiminta loppuu. Uusi sivukiviläjitys sijoitetaan nykyiselle kaivosalueelle. Vaihtoehdot sijoituspaikaksi ovat: 1) Ansanmäki, 2) Pirttilahti ja 3) Luoteis- ja länsiläjityksen sekä Ansanmäen alueen yhdistäminen.
  • Kaivosta laajennetaan (vaihtoehto 1). Nykyistä kaivosta laajennetaan Saarisen alueelle. Uusi sivukivenläjitys sijoitetaan nykyiselle kaivosalueelle. Vaihtoehdot sijoituspaikaksi ovat: 1) Ansanmäki, 2) Pirttilahti ja 3) Luoteis- ja länsiläjityksen sekä Ansanmäen alueen yhdistäminen. Rikastushiekan varastoinnille rakennetaan lisätilaa. Vaihtoehdot ovat: 1) Mustin vesialtaan alueellinen laajennus altaan länsi- ja pohjoisosaan, 2) Mustin altaan nykyisten reunapatojen korotus ja altaan käytön tehostaminen läjitysteknisillä keinoilla ja 3) edellä mainittujen yhdistelmät. Saarisenjärven kuivatus. Vaihtoehdot ovat: 1) Saarisenjärven patoaminen ja osittainen kuivatus sekä 2) koko järven kuivatus toiminnan ajaksi sekä ympäristön vesistöjärjestelyt. Lisäksi vaihtoehdossa 1 tarkastellaan eri vaihtoehtoja seuraaville töille: Tiestön ja sähkölinjan sijoitus, louhoksen kuivatusvesien käsittely, pintamaiden käyttö, sivukiven läjitysalueen sijoitus sekä Raasiontien liikennejärjestelyt.
Julkaistu 30.5.2003 klo 8.00, päivitetty 14.6.2013 klo 13.20