Hyppää sisältöön

Kemijärven tuulipuistot, Kemijärvi

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Oxford Intercon Finland Oy suunnittelee viiden tuulipuiston rakentamista Kemijärven kaupungin alueella sijaitseville Iso Severivaaran, Kuusivaara – Mömmövaaran, Kangaslamminvaaran, Untamovaaran ja Tunturipalon hankealueille. Suunnitellut tuulipuistot tulisivat sijoittumaan Kemijärven keskustan lounais-, kaakko-, itä- ja koillispuolisille tunturialueille. Kauimmaisten tuulipuistojen välinen etäisyys tulisi olemaan 50 – 60 km.

Tuulipuistojen kokonaisteho olisi 117–153 MW. Alueille sijoitettaisiin vaihtoehdosta riippuen 39 – 51 voimalaa. Tuulivoimaloiden napakorkeus ja roottorin halkaisija tulisivat olemaan noin 100 metriä. Nimellisteholtaan voimalat olisivat noin 3 MW:n voimaloita. Voimaloiden etäisyys toisistaan olisi vähintään 500 m. Tuulipuistot sijoittuvat 225 – 340 m mpy:lle. Tuuliolosuhteet ovat kohtuullisen hyvät ja teknis-taloudelliset näkökohdat tukevat rakentamista.

Tuulipuistojen liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon joudutaan puistoalueiden ja olemassa olevan verkon välille rakentamaan uutta 20 kV keskijännitelinjaa tai 110 kV:n voimalinjaa. Keskijännitelinja voidaan liittää vain muuntoaseman (sähköaseman) kautta voimalinjaan.

Tuulipuisto koostuu tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymiseen tarvittavasta sähköasemasta, kytkinkentästä ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä. Tuulivoimalan pääkomponentit ovat 3-lapainen roottori, halkaisija noin 100 metriä, konehuone ja torni, joka on korkeudeltaan noin 100 metriä.

Tuulipuistot sijoittuisivat pääsääntöisesti Kemijärven yhteismetsän alueelle. Itä-Lapin maakuntakaavassa suunnitellut puistoalueet on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Tuulipuistojen alueelle laaditaan myös hankeyleiskaava.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä (YVA-menettely) pyritään löytämään keinoja mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä tuulipuistojen rakentamisen että käytön aikana. Tavoite on lisätä kansalaisten ja sidosryhmien tiedonsaantia hankkeesta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista vaihtoehdoista, selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvioinnin tuloksista laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Vaihtoehdot

Tarkasteltavana on kaksi hankevaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehto.

Vaihtoehto VE 0: Hanketta ei toteuteta. Alueet säilyvät muuttumattomina.

Vaihtoehto VE 1: Kaikille viidelle alueelle rakennetaan tuulipuisto, yhteensä 39 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden teho tulee olemaan 117 MW.

  • Iso Severivaara 3 tuulivoimalaa
  • Kuusivaara - Mömmövaara 8 tuulivoimalaa
  • Kangaslamminvaara 13 tuulivoimalaa
  • Untamovaara 9 tuulivoimalaa
  • Tunturipalo 6 tuulivoimalaa

Vaihtoehto VE 2: Kaikille viidelle tuulipuistoalueelle rakennetaan tuulipuisto, yhteensä 51 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yhteenlaskettu teho tulee olemaan 153 MW.

  • Iso Severivaara 3 tuulivoimalaa
  • Kuusivaara - Mömmövaara 9 tuulivoimalaa
  • Kangaslamminvaara 17 tuulivoimalaa
  • Untamovaara 12 tuulivoimalaa
  • Tunturipalo 10 tuulivoimalaa

Tässä YVA-ohjelmassa käsitellään myös sähkönsiirtoa tuulipuistoista alueelliseen sähköverkkoon. Alustavien suunnitelmien mukaan uutta 110 kV:n voimajohtoa joudutaan rakentamaan 15 - 21 kilometriä ja uusia sähköasemia (muuntoasemia) viisi kappaletta.

Julkaistu 10.12.2010 klo 12.02, päivitetty 8.12.2015 klo 14.31

Julkaisija: