Kaukasen tuulivoimapuiston laajennus, Kannus

Hankkeen kuvaus

Puhuri Oy suunnittelee Kaukasennevan tuulivoimapuiston laajennusta. Laajennusalue sijaitsee Kaukasennevan tuulivoimapuiston pohjoispuolella, Kannuksen kaupungin lounaisosassa. Kaukasen laajennuksen hankealueen koillisosa rajautuu Kalajoen kaupunkiin ja itä- ja kaakkoisosa Sievin kuntaan. Kannuksen keskustaan hankealueelta on matkaa noin 7,5 km, Sievin keskustaajamaan noin 17 km ja Kalajoen keskustaan noin 20 km. Noin 20 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta sijaitsevat lisäksi Toholammin ja Alavieskan keskustaajamat sekä Ylivieskan keskusta. Tuulivoimapuistoalue kattaa noin 2050 hehtaarin laajuisen alan ja se rajautuu etelässä Kaukasennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueeseen. Liittyminen kantaverkkoon on suunniteltu ensisijaisesti tapahtuvan Kaukasennevan hankealueella sijaitsevan sähköaseman kautta. Mikäli Kaukasen laajennushanke toteutuu sellaisella kokonaisteholla, että Kaukasennevan sähköaseman kapasiteetti ei ole riittävä, tullaan tuotettu sähkö siirtämään valtakunnanverkkoon hankealueen kaakkoispuolelle, Sievin Kukonkylän alueelle suunnitteilla olevan uuden sähköaseman kautta.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Arvioitavat tuulivoimalavaihtoehdot

  • VE0: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • VE1: Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 18 uutta tuulivoimalaa.  Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
  • VE2: Hankealueelle rakennetaan hankevaihtoehtoa 1 vähäisempi määrä tuulivoimaloita. Hankevaihtoehdon 2 muodostamisessa huomioidaan tehtävien selvitysten ja mallinnusten tulokset, sekä YVA-menettelyssä saatava palaute. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot

  • SVE1: Sähkö johdetaan valtakunnan verkkoon samalla 110 kV ilmajohdolla kuin Kaukasennevan tuulivoimapuistossa tuotettava sähkö, joten uutta ilmajohtoa ei ole tarpeen rakentaa. Kaukasen laajennusalueen sisäiseltä sähköasemalta rakennetaan 110 kV maakaapeli Kaukasennevan tuulivoimapuistoalueelle.
  • SVE2: Reitti sijoittuu Kaukasen laajennuksen hankealueelta kohti etelää, olemassa olevan KorkiasaloReutuperä 110 kV voimajohdon itäpuolella. Tämän jälkeen suunniteltu voimajohto kääntyy kohti itää, kulkien olemassa olevan Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohdon rinnalla. Täysin uudessa johtokäytävässä uusi voimajohto kulkisi noin 2,4 kilometrin matkan, suuntautuessaan olemassa olevan voimajohdon rinnalta kohti Kukonkylää. Reitti olisi kokonaisuudessaan 16 kilometrin pituinen ja noin 13,5 km sijoittuu olemassa olevien johtojen rinnalle.
  • SVE3: Reitti sijoittuu Kaukasen laajennuksen hankealueen kaakkoiskulmasta Kannuksen ja Sievin välistä kunnanrajaa pitkin kohti Kukonkylää. Reitti olisi noin 3,1 km pituinen ja voimajohto sijoittuisi kokonaisuudessaan uuteen maastokäytävään.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversiot ovat luettavissa 17.3.-17.4.2023:

  • Kannuksen kaupunki, Asematie 1, 69101 Kannus
  • Kalajoen kaupunki, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
  • Sievin kunta, Haikolantie 16, 85410 Sievi

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja kunnassa samanaikaisesti vireillä olevan tuulivoimapuiston yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 28.3.2023 klo 18.00–20.00 Eskola-talolla, Koulutie 3, 69150 Eskola. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 

Linkki yleisötilaisuuteen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 17.4.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Viitteeksi EPOELY/1658/2022. 

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa  arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 17.5.2023 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan tällä verkkosivulla.

Julkaistu 20.2.2023 klo 11.02, päivitetty 16.3.2023 klo 10.44