UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan voimalaitoshanke, Lappeenranta

UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan voimalaitoshanke, Lappeenranta

 

Hankkeen kuvaus

Lappeenrannassa sijaitsevassa Kaukaan tehdasintegraatissa toimii mm. sellutehdas, paperitehdas, vaneritehdas, saha sekä sahatavarajalosteita valmistava tuotantolaitos. Kaukaan energiantuotantokoneistolla on tuotettu tehdasalueen tarvitsema lämpö ja höyry kokonaisuudessaan ja sähköstä noin puolet. Energiaa tuotetaan höyryvoimalaitoksella, soodakattilalla, kaasuturbiinivoimalaitoksella sekä hajukaasukattilalla. Höyryvoimalaitokseen kuuluu kaksi puupolttoainetta käyttävää kuorikattilaa, joista toisen käyttöikä on loppumassa. Tämä hanke koskee höyryvoimalaitoksen uudistamista korvaamalla ikääntyvä kattila rakentamalla uusi monipolttoainekattila ja samalla lisäämällä energiantuotantokapasiteettia. Uudistettu voimalaitos sijaitsisi edelleen Kaukaan tehdasalueella.

Arviointiohjelmassa esitetään tarkasteltavaksi kahta toteuttamisvaihtoehtoa, joissa molemmissa uudella höyryvoimalaitoksella tuotetaan höyryä ja sähköa tehtaalle sekä tarvittaessa sähköä valtakunnan verkkoon lisäksi ensimmäisessä vaihtoehdossa tuotetaan kaukolämpöä. Polttoainetehot ja polttoaineiden vuosikulutukset ovat: vaihtoehto 1:ssä 430 MW ja 3 000 GWh sekä vaihtoehto 2:ssa 430 MW ja 2 700 GWh. Toimintaan jäävää toista kuorikattilaa sekä kaasuturbiinia on tarkoitus käyttää varakattiloina ja huippukuormatilanteissa.

Polttoaineina on tarkoitus käyttää puuperäistä polttoainetta (osuus yli 50%), turvetta (35 %) ja maakaasua (loppuosa). Oman puun ja jätevesilietteen lisäksi kattilassa poltettaisiin myös muualta tuotavaa puupolttoainetta.

Nollavaihtoehdossa tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä eli tilannetta, jossa energia tuotetaan vanhalla energiantuotantokapasiteetilla ja suurempi osa tehtaan tarvitsemasta sähköstä hankitaan valtakunnan verkon kautta.

Puu ja turve toimitetaan laitokselle autokuljetuksina, maakaasuputki on olemassa. Turpeen ja puuperäisten polttoaineiden poltossa muodostuu lentotuhkaa, jota erotetaan sähkösuodattimella sekä pohjatuhkaa. Tuhka pyritään ohjaamaan hyötykäyttöön tai läjitetään tehtaan omalle kaatopaikalle Tuosaan.

Voimansiirtoa tarkastellaan Luukkalassa sijaitsevalle kytkinasemalle saakka.

Hankkeeseen liittyy myös valtakunnan sähkönsiirtoverkon vahvistaminen Luukkalan kytkinasemalta eteenpäin sekä mahdollisen kaukolämpöputken rakentaminen nykyiselle runkoputkelle saakka. Näiden liitännäishankkeiden ympäristövaikutuksia arvioidaan tarvittaessa erillisissä YVA- menettelyissä.

Uuden voimalaitoksen keskeisimmiksi ympäristövaikutuksiksi arvioidaan maankäytölliset ja maisemakuvalliset vaikutukset, savukaasupäästöjen vaikutukset, vesistövaikutukset, tuhkan läjitykseen liittyvät ympäristövaikutukset sekä liikenteen ja polttoaineiden varastoinnin vaikutukset.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 15.9.1999
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 11.4.2000

Julkaistu 10.7.2015 klo 10.36, päivitetty 1.7.2019 klo 8.38