Hyppää sisältöön

Karjalan Kultalinjan kaivoshankkeet, Ilomantsi

 • Arviointiohjelma saapunut 31.8.2011
 • Arviointiohjelma nähtävillä: 8.9.2011-10.10.2011
 • Kuulutus arviointiohjelmasta 8.9.2011
 • Esittelytilaisuus: Ilomantsin Hattuvaarassa, Taistelijan Talolla, Hatuntie 387 A, Hattu torstaina 29.9.2011 klo 18.00 alkaen
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Itä-Suomen aluehallintovirasto/peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue,  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus/kalatalouspalvelut,  Ilomantsin kunnanhallitus, Ilomantsin ympäristölautakunta, Ilomantsin perusturvalautakunta, Pohjois-Savon ELY-keskus/liikenne ja infrastruktuuri, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri, Ilomantsin luonnonystävät ry, Koitajoen kalastusalue
 • Lausuntojen määräaika: 10.10.2011
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta 11.11.2011
 • Arviointiselostus saapunut: 22.5.2013 (pdf, 17 Mt)

Selostuksen liitteet:
Liite 1: Piileväraportti (pdf, 3,1 Mt)
Liite 2: Pohjaeläinraportti (pdf, 104 kt)
Liite 3: Kalastoselvitys (pdf, 3 Mt)
Liite 4: Melumallit (koko <50 Mt). Tarvittaessa liitettä voi tiedustella viestintäpäällikkö Juha Kokkoselta, juha.kokkonen@ely-keskus.fi
Liite 5: Luontoselvitys 2011 (pdf, 6,4 Mt)
Liite 6: Luontoselvitys 2012 (pdf, 16,2 Mt)
Liite 7: Viitasammakkoselvitys (pdf, 7,4 Mt)
Liite 8: Korvilan kasvillisuusselvitys (pdf, 4,8 Mt)
Liite 9: Linnustoselvitys (pdf, 18,2 Mt)
Liite 10: Linnustoesiselvitys (pdf, 4,7 Mt)
Liite 11: Hoskon luontotyyppiselvitys (pdf, 6,5 Mt)
Liite 12: Rämepuron luontotyyppiselvitys (pdf, 2,1 Mt)
Liite 13: Muurinsuon luontotyyppiselvitys (pdf, 1,7 Mt)
Liite 14: Maisemaselvitys (pdf, 2,1 Mt)
Liite 15: Asukaskysely (pdf, 320 kt)
Liite 16: Yleisötilaisuuskysely (pdf, 2,7 Mt)

 • Arviointiselostus nähtävillä: 3.6.-1.8.2013
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 3.6.2013 (pdf, 74 kt)
 • Esittelytilaisuus: 19.6.2013 klo 18.00 Ilomantsin Hattuvaara, Taistelijan talo, Hatuntie 387 A, Hattu
 • Lausunto pyydetty seuraavilta:  Itä-Suomen aluehallintovirasto/peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue,  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus/kalatalouspalvelut,  Ilomantsin kunnanhallitus, Ilomantsin ympäristölautakunta, Ilomantsin perusturvalautakunta, Pohjois-Savon ELY-keskus/liikenne ja infrastruktuuri, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri, Ilomantsin luonnonystävät ry, Koitajoen kalastusalue, Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut, Metsähallitus, Metsätalous Itä-Suomi, Lieksan toimipiste
 • Lausuntojen määräaika: 1.8.2013
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 4.10.2013 (pdf, 347 kt)

Hankkeen kuvaus: 

Karjalan Kultalinja käsittää Ilomantsin kunnassa Hattuvaaran alueella Rämepuron kaivospiirialueen sekä Hoskon, Kuiviston, Muurinsuon ja Kuittilan alueet, joille on haettu kaivospiirin perustamista. Lisäksi yhtiöllä on muita valtauksia ja valtausvarauksia alueella. Toiminnan tarkoituksena on kultamalmin louhiminen avolouhoksista ja kultamalmin rikastaminen Pampalon kaivoksen rikastamolla. Toiminta ajoittuu vuosille 2012-2020. Toiminta käsittää avolouhosten esivalmistelun, varsinaisen tuotannon ja alueiden jälkikäyttöön ja –huoltoon liittyvän toiminnan. Vuositasolla louhittavan malmin ja sivukiven määrä vaihtelee 370 000 tonnista 1 230 000 tonniin,  kultamalmin osuuden vaihdellessa 250 000 tonnista 310 000 tonniin. Tuotantoaika avolouhosta kohden vaihtelee kahdesta viiteen vuoteen. Louhinnasta muodostuva sivukivi varastoidaan louhosalueille. Louhosalueiden suoto- ja kuivatusvedet johdetaan joko erikseen rakennettaviin laskeutusaltaisiin tai suotoalueina toimiville suoalueille. Käsittelyn jälkeen suunnitellun Hoskon avolouhoksen vedet kulkeutuvat Petäjäjokeen ja edelleen Haapajokeen sekä Iso-Kivijärveen, Kuiviston louhokselta metsä- ja suo-ojia pitkin Sivakkolampeen, Rämepuron louhokselta Ilajanjokeen ja edelleen Ilajanjärveen, Muurinsuon louhokselta Ylä- ja Suojoenkautta Ilajanjärveen ja Kuittilan louhokselta suo-ojaverkostoa pitkin Mustajokeen ja siitä Nuorajärveen. Louhosalueille suunniteltuja oheistoimintoja ovat pintamaiden, sivukiven ja poiskuljetettavan malmin läjitysalueet, vesienkäsittelyaltaat, kosteikkoalueet, tuki- ja huoltoalueet sekä tieyhteyksien rakentaminen. Rikastettava malmi kuljetetaan kasettirekoilla Pampalon rikastamolle Ilomantsi-Lieksa maantietä pitkin ja/tai vaihtoehtoisesti alueen muita tieyhteyksiä/uusia teitä rakentamalla/hyödyntämällä.

Arviointiohjelman mukaiset hankkeen toteutusvaihtoehdot ovat:

0-vaihtoehto: Hankkeen toteuttamatta jättäminen.

1-vaihtoehto: Hanke toteutetaan, malmi kuljetetaan nykyisiä tieyhteyksiä pitkin.

2-vaihtoehto: Hanke toteutetaan, malmi kuljetetaan vaihtoehtoisia tieyhteyksiä pitkin

 

 

Julkaistu 5.8.2013 klo 15.34, päivitetty 4.11.2015 klo 13.03