Kalliokiviaineksen ottotoiminta, Lohja Rudus Oy Ab, Rajavuoren alue, Kotka

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Lohja Rudus Oy Ab harjoittaa kalliokiviainesten ottotoimintaa (kallion louhinta, louheen murskaus ja kiviaineksen seulonta eri raekokoluokkiin) Kotkan kaupungin Kaukolan kylässä tiloilla Rajavuori 3:5, Rajamäki 3:6 ja Kirkkokangas 3:17. Nykyisten, voimassaolevien maa-ainesten otto- ja ympäristölupien mukaisesta otosta toiminta laajenee. Alueelta louhitaan vuosittain keskimäärin noin 200 000 ? 250 000 kiintokuutiometriä kalliota. Alueella on tarkoitus vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä myös ylijäämälouhetta, kierrätysbetonia ja kierrätysasfalttia. Tulevaisuudessa suurten maanrakennusurakoiden ollessa käynnissä voi vuosittainen louhintamäärä olla maksimissaan 400 000 m3ktr.

YVA-menettelyssä esitetään tutkittavaksi kolme eri vaihtoehtoa:
- Vaihtoehto 1 (VE1), kivenottotoimintaa laajennetaan, alin ottotaso on -20 m
- Vaihtoehto 2 (VE2), kivenottotoimintaa laajennetaan, alin ottotaso on -30 m
- Vaihtoehto 0 (VE3), hanketta ei toteuteta, alin ottotaso on + 5 m (kivenottotoiminta jatkuu voimassa olevien lupien mukaisesti)

YVA-menettelyssä vertaillaan hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia mm. maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä luonnonolosuhteisiin ja luonnonvarojen käyttöön. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Julkaistu 29.8.2013 klo 10.45, päivitetty 30.8.2013 klo 10.40