Hyppää sisältöön

Kalliokiviaineksen ottotoiminta, Lohja Rudus Oy Ab, Rajavuoren alue, Kotka

Hankkeen kuvaus

Lohja Rudus Oy Ab harjoittaa kalliokiviainesten ottotoimintaa (kallion louhinta, louheen murskaus ja kiviaineksen seulonta eri raekokoluokkiin) Kotkan kaupungin Kaukolan kylässä tiloilla Rajavuori 3:5, Rajamäki 3:6 ja Kirkkokangas 3:17. Nykyisten, voimassaolevien maa-ainesten otto- ja ympäristölupien mukaisesta otosta toiminta laajenee. Alueelta louhitaan vuosittain keskimäärin noin 200 000 ? 250 000 kiintokuutiometriä kalliota. Alueella on tarkoitus vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä myös ylijäämälouhetta, kierrätysbetonia ja kierrätysasfalttia. Tulevaisuudessa suurten maanrakennusurakoiden ollessa käynnissä voi vuosittainen louhintamäärä olla maksimissaan 400 000 m3ktr.

YVA-menettelyssä esitetään tutkittavaksi kolme eri vaihtoehtoa:
- Vaihtoehto 1 (VE1), kivenottotoimintaa laajennetaan, alin ottotaso on -20 m
- Vaihtoehto 2 (VE2), kivenottotoimintaa laajennetaan, alin ottotaso on -30 m
- Vaihtoehto 0 (VE3), hanketta ei toteuteta, alin ottotaso on + 5 m (kivenottotoiminta jatkuu voimassa olevien lupien mukaisesti)

YVA-menettelyssä vertaillaan hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia mm. maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä luonnonolosuhteisiin ja luonnonvarojen käyttöön. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Julkaistu 29.8.2013 klo 10.45, päivitetty 30.8.2013 klo 10.40