Jyväskylän kaupungin Kivilammen maankaatopaikan laajennus, Jyväskylä

Arviointiohjelma:

Arviointiselostus:

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

VE 0: Hanketta ei toteuteta
YVA -menettelyssä arvioidaan myös vaikutukset niin sanotulle 0-vaihtoehdolle, jossa hanketta ei toteuteta. Tällöin hankealue säilyy selllaisenaan ilman niitä toimenpiteitä, joita tässä hankkeessa on suunniteltu. 0-vaihtoehdossa ylijäämämassojen vastaanotto päättyy Kivilammen nykyisellä maankaatopaikalla todennäköisesti jo vuoden 2013 aikana.

VE 1: Suppeampi maanvastaanottoalue, matala täyttömäki
Vaihtoehdossa 1 laajennusalueen korkeus kasvaa nykyisestä noin +128 metristä nykyisen täyttöalueen laen tasolle +150,5 metriin. Laajennus-alueen pinta-ala on noin 3,5 ha ja täyttötilavuus noin 470 000 m3. Aluetta käytetään puhtaiden ylijäämämaiden läjitykseen.

VE 2: Laajempi maanvastaanottoalue, matala täyttömäki
Vaihtoehdossa 2 maankaatopaikka laajenee pitemmälle pohjoiseen kuin vaihtoehdossa 1. Laajennusalueen pinta-ala on noin 6,1 ha. Vaihtoehdon 1 tavoin laajennusalueen korkeus kasvaa vaihtoehdossa 2 nykyisestä noin 22,5 metrillä +150,5 metrin lakikorkeuteen, joka vastaa nykyisen täyttöalueen laen tasoa. Aluetta käytetään puhtaiden ylijäämämaiden läjitykseen. Täyttötilavuus on noin 950 000 m3.

VE 3: Laajempi maanvastaanottoalue, korkea täyttömäki
Vaihtoehdossa 3 laajennusalue on laajuudeltaan sama kuin vaihtoehdossa 2 eli noin 6,1 ha. Laajennusalueen korkeus kasvaa nykyisestä noin 30,5 metrillä lakikorkeuteen +158,5 m. maanvastaanottoalueen pohjoispuolisen Savumäen laen tasolle. Aluetta käytetään puhtaiden ylijäämämaiden läjitykseen. Täyttötilavuus on noin 1 350 000 m3.
 

 

 

Julkaistu 27.7.2015 klo 9.52, päivitetty 27.3.2019 klo 15.28

Aihealue: