Hyppää sisältöön

Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän tuulipuisto

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 Hankekuvaus

Hanke on muuttunut YVA-ohjelmavaiheesta siten, ettei 40 tuulivoimalan vaihtoehto ole mahdollinen eikä uusia merkittäviä voimajohdon rakentamistarpeita ole. Tuulivoimapuiston tuottama sähkö voidaan siirtää hankealueen pohjoispuoliseen Meltaus-Lintuselkä 110 kV:n voimajohtoon.

Metsähallitus ja Fortum Power and Heat Oy suunnittelevat enintään 10 tuulivoimalan tuulipuistoa Sodankylän kunnassa sijaitsevan Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän alueelle, noin 17 kilometriä Sodankylän keskustaajamasta lounaaseen. Tuulipuistoalue sijaitsee Sodankylän ja Kittilän välisen tien eteläpuolella sekä Vaalajärven ja Riipin välisen tien etelä- ja itäpuolella. Tuulivoimalat sijoittuisivat alueelle, joka on enimmillään noin 10,8 km pitkä ja noin 3,5 km leveä. Hankealue sijoittuu suurimmaksi osaksi valtion omistamalle (Metsähallituksen hallinnoimalle), mutta osittain myös yksityisten maanomistajien kiinteistöille.

Yksittäinen tuulivoimalaitos muodostuu perustuksen päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta roottorista sekä konehuoneesta. YVAssa tarkastellaan 2,5 - 4 MW:n voimalaitoskokoa. Voimaloiden napakorkeus on maksimissaan 140 m ja roottorin halkaisija maksimissaan 140 m. Tuulivoimalaitoksen kokonaiskorkeus voi tällöin olla maksimissaan noin 210 m.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: 10 tuulivoimalaa hankealueen pohjoisosaan Joukhaisselän alueelle. Sähköasema sijaitsee Joukhaisselän laen itäpuolella.

Vaihtoehto VE2: 8 tuulivoimalaa alueelle Järviselkä-Karhakistovaara-Tuore Kuivakkoselkä. Sähköasema sijaitsee Järviselän ja Karhakistovaaran välillä, Järvi-Järvisen länsipuolella.

Sähkönsiirron vaihtoehdot

Tuulipuiston vaihtoehdossa VE1 on kaksi liittymisvaihtoehtoa:

Liittymisvaihtoehto VE1.1 on sähköasemalta suoraan luoteeseen olemassa olevalle Meltaus-Lintuselkä 110 KV:n voimajohdolle johdonvarsiliityntänä. Uuden voimajohdon pituus on noin 2 kilometriä.

Liittymisvaihto VE1.2 on sähköasemalta koilliseen kohti Palsseläntietä, osittain tien suuntaisesti olemassa olevalle 110 kV:n voimajohdolle. Johdonvarsiliityntä on Meltaus-Lintuselkä -voimajohdon ja Palsseläntien risteyskohdassa. Voimajohdon pituus on noin 2,5 kilometriä.

Tuulipuiston vaihtoehdossa VE2 on yksi liittymisvaihtoehto:

Liittymisvaihtoehto VE2.1 on sähköasemalta tuulipuiston tiestöä ja Palsseläntietä mukaillen olemassa olevalle 110 kV:n voimajohdolle, johdonvarsiliityntänä Meltaus-Lintuselkä -voimajohdon ja Palsseläntien risteyskohdassa. Voimajohdon pituus on noin 6,6 kilometriä.

Kuljetusreittivaihtoehdot

Tuulivoimaloiden komponenttien kuljetukset hankealueelle tapahtuvat valtatieltä VT4 Ristonmänniköntielle (tie nro 19754). Hankealueen läheisyydessä kuljetusreittivaihtoehtoja on kaksi:

Eteläinen kuljetusreitti erkanee Ristonmänniköntieltä rakennettua uutta tietä Saukkovaaran kautta Tuore Kuivakkoselälle ja edelleen Järvi-Järvisen itäpuolitse pohjoiseen päin hankealueelle. Reittiä voidaan käyttää molemmille tuulipuistovaihtoehdoille (VE1 ja VE2).

Läntinen kuljetusreitti kulkee Ristonmänniköntietä Riipin ja Vaalajärven väliselle seututielle nro 952 ja edelleen Hannuvaarantielle, joka on peruskunnostettava kuljetuksia varten. Vanha tiepohja on hankealueelle asti. Läntinen kuljetusreitti on mahdollinen Joukhaisselän alueelle sijoittuvassa tuulipuistovaihto VE1:ssä.

Julkaistu 19.4.2011 klo 12.12, päivitetty 18.6.2019 klo 13.41

Julkaisija: