Jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointi, Lappeenrannan Vesilaitos

Jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointi, Lappeenrannan Vesilaitos

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on Lappeenrannan jätevesien käsittelyn järjestäminen tulevaisuudessa. Lappeenrannan jätevedet käsitellään nykyisin Toikansuon jätevedenpuhdistamolla, josta käsitellyt jätevedet johdetaan Rakkolanjokeen. Lupa jätevesien johtamiseen on voimassa vuoden 2010 loppuun saakka. Lupamääräyksissä on edellytetty suunnitelmien laatimista jätevesien johtamisesta muualle kuin Rakkolanjoen vesistöön. Uusi ympäristölupahakemus jätevesien johtamisesta on jätettävä vuoden 2006 loppuun mennessä.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettävät vaihtoehdot ovat seuraavat:

Vaihtoehto VE 1, Hyväristönmäen puhdistamon rakentaminen

 • Lappeenrannan Hyväristönmäelle rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Käsitellyt jätevedet johdetaan Rakkolanjokeen puhdistamon kohdalla.
 • Puhdistamon aktiivilieteprosessi toteutetaan kolmilinjaisena DN-prosessiin perustuvana typenpoistolaitoksena. Fosforia poistetaan esisaostuksella ja fosforin- ja kiintoaineen poistoa tehostetaan edelleen rakentamalla hiekkasuodatin jälkikäsittely-yksiköksi. Käsitelty jätevesi desinfioidaan UV-desinfiointiyksikössä.
 • Puhdistamolle tulevaa jätevesikuormitusta tarkastellaan Jätevesien käsittelyn ratkaisumallit? - projektin (Suunnittelukeskus Oy, 2004) mukaisesti vuoden 2020 tilanteessa. Kuormitusennusteet on laadittu perustuen nykyiseen kuormitustilanteeseen sekä asukasmääräennusteisiin. Vesistökuormituksen maksimiarvot on laskettu soveltaen oletettuja lupaehtoarvoja puhdistamon mitoitusarvoihin. Keskimääräinen ?normaali? -kuormitus on arvioitu olettaen laitoksille tyypilliset puhdistustulokset.
 • Arvio Lappeenrannan kaupungin jätevesistä Rakkolanjokeen kohdistuvasta vesistökuormituksesta vuonna 2020 on fosforille 2,2 kg/d, typelle 330 kg/d ja biologiselle hapenkulutukselle 110 kg BOD/d. Vertailukohtana on nykytilanteen (v. 2001) vesistökuormitus eli 7,7 kd P/d, 308 kg N/d ja 123 kg BOD/d.

Vaihtoehto VE 2, jätevesien johtaminen Saimaaseen

 • Jätevesien käsittelyä jatketaan Toikansuon jätevedenpuhdistamolla, joka saneerataan perusteellisesti. Käsitelty jätevesi pumpataan noin 5 km pitkää purkuviemäriä pitkin Saimaaseen. Jätevedet on suunniteltu purettavan samaan kohtaan kuin UPM-Kymmene Oyj Kaukaan Lappeenrannan tehtaiden jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet.
 • Toikansuon puhdistamon nykyisen aktiivilieteprosessin saneeraus toteutetaan DN-prosessiin perustuvana typenpoistolaitoksena. Biologisen osan toimintaa tehostetaan rakentamalla kaksi uutta aktiivilieteallasta. Lisäksi rakennetaan fosforin ja kiintoaineen poiston tehostamiseksi hiekkasuodatin jälkikäsittely-yksiköksi. Ennen purkujohtoon johtamista käsitelty jätevesi desinfioidaan UV-desinfiointiyksikössä.
 • Puhdistamon mitoituskuormitus vastaa vaihtoehtoa VE 1. Myös purkuvesistöön aiheutuva vesistökuormitus on arvioitu vastaavasti. Arvio Lappeenrannan kaupungin jätevesistä normaalitilanteessa Saimaaseen kohdistuvasta vesistökuormituksesta vuonna 2020 on fosforille 2,2 kg/d, typelle 330 kg/d ja biologiselle hapenkulutukselle 110 kg BOD/d. Maksimitilanteessa vesistökuormitusarvio on 6,6 kd P/d, 330 kg N/d ja 220 kg BOD/d.

Vaihtoehto VE 3, jätevesien johtaminen Vuokseen

 • Yhdyskuntien jätevedet Lappeenrannan, Joutsenon ja Imatran alueelta kerätään puhdistettavaksi yhteispuhdistamossa, joka on suunniteltu rakennettavaksi Imatralle. Käsitellyt jätevedet puretaan Vuokseen.
 • Yhteispuhdistamo toteutetaan laajentamalla ja saneeraamalla Imatran nykyinen Meltolan puhdistamo. Nykyisen aktiivilieteprosessin saneeraus toteutetaan kolmelinjaisena DNprosessiin perustuvana typenpoistolaitoksena. Biologisen osan toimintaa tehostetaan rakentamalla kaksi uutta aktiivilietelinjaa sekä saneeraamalla olemassa olevat ilmastusaltaat yhdeksi linjaksi. Kasvavat virtaamat edellyttävät myös selkeytyskapasiteetin lisäämistä. Fosforin ja kiintoaineen poistoa tehostetaan rakentamalla jälkikäsittely-yksiköksi hiekkasuodatin.
 • Yhteispuhdistamon toteuttaminen vaatii noin 38 km mittaisen siirtoviemärin rakentamisen Lappeenrannan ja Imatran välille. Linjaus on suunniteltu alueella sijaitsevien pohjavesiesiintymien eteläpuolelle, eikä noudattele olemassa olevia tie- tai muita linjauksia. Siirtolinja on suunniteltu toteutettavaksi viidellä pumppaamolla, joista kunkin yhteyteen rakennetaan varosäiliö, johon kyetään varastoimaan jätevedet keskivirtaamatilanteessa kuuden tunnin ajalta. Hajuhaittojen ehkäisemiseksi kullekin pumppaamolle on suunniteltu rakennettavaksi vesipesuri ja kompostoiva suodatin.
 • Arvio vaihtoehdon VE 3 mukaisesta jätevesistä Vuokseen kohdistuvasta vesistökuormituksesta vuonna 2020 on fosforille 4,6 kg/d, typelle 560 kg/d ja biologiselle hapenkulutukselle 198 kg BOD/d. Vertailukohtana on nykytilanteen (v. 2001), vesistökuormitus eli 6,0 kd P/d, 295 kg N/d ja 90 kg BOD/d.

Vaihtoehto VE 4, teollisuusyhteispuhdistamon rakentaminen ja jätevesien johtaminen Saimaaseen

 • Lappeenrannan yhdyskuntajätevedet ja Kaukaan tehtaiden prosessijätevedet käsitellään Kaukaan alueelle rakennettavassa uudessa yhteispuhdistamossa. Käsitellyt jätevedet puretaan Saimaaseen samalle alueelle kuin UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaiden jätevedet nykyisin.
 • Uusi puhdistamo oletetaan toteutettavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen, siten että se vertautuu vaihtoehtoon VE 1. Luonnoksia uuden yhteispuhdistamon rakenteista, prosessista ja puhdistustuloksista ei ole käytettävissä. Aiemmat 1990-luvulla tehdyt alustavat yhteispuhdistuskaavailut perustuivat Kaukaan puhdistamon käyttöön, jossa yhteispuhdistus olisi toteutettu sisäisillä toimenpiteillä.
 • Yhteispuhdistamon purkuvesistöön aiheuttama kuormitus arvioidaan erillisten Lappeenrannan kaupungin ja Kaukaan tehtaan tulevien vesistökuormitusten summana, siten kuin ne on esitetty ?Jätevesien käsittelyn ratkaisumallit? - osaraportin 1 alustavassa vaihtoehtoselvityksessä (Suunnittelukeskus Oy, 2004).
 • Arvio Kaukaan tehtaiden puhdistamon vesistökuormituksesta Saimaaseen vuonna 2020 on normaalitilanteessa 30 kd P/d, 400 kg N/d ja 1 400 kg BOD/d ja maksimikuormitustilanteessa 45 kd P/d, 600 kg N/d ja 2 800 kg BOD/d. Tähän summattava Lappeenrannan vesistökuormitus ja siten koko Saimaan vesistökuormitus on sama kuin vaihtoehdossa VE 2.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole varsinaista nollavaihtoehtoa (hankkeen toteuttamatta jättäminen). Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaan nollavaihtoehto voidaan jättää pois, jos se on erityisestä syystä tarpeeton. Jätevesien käsittelyn jatkaminen jo vuonna 1975 toimintansa aloittaneella Toikansuon jätevedenpuhdistamolla ei ole mahdollista ilman puhdistamon merkittävää saneerausta.

Valtioiden välinen arviointimenettely

Rakkolanjoen valuma-alue kuuluu Hounijoen vesistöalueeseen, joka laskee Suomenlahteen Viipurinlahden pohjoisosassa. Myös Vuoksen vesistöalueen vedet päätyvät Venäjän puolelle, Laatokkaan. Koska jätevesien johtamisen vaikutukset saattavat ulottua Venäjän puolelle, on kyse valtioiden välisestä YVA-menettelystä. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ilmoittaa YVA-menettelyn käynnistymisestä ympäristöministeriölle, joka pyytää Venäjän ao. viranomaisia järjestämään hankkeen kuulemisen Venäjällä. Venäjälle ulottuvien vaikutusten arvioidaan aiempien tutkimustulosten ja asiantuntija-arvioiden perusteella rajoittuvan vesistövaikutuksiin (veden laatu) ja tähän liittyviin mahdollisiin vesistön käyttöä koskeviin vaikutuksiin.

 • Arviointiohjelma ( pdf, 4 Mt) saapunut: 20.2.2006
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 6.3.-24.3.2006
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 5.5.2006
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien virastoissa ja Joutsenon kunnanvirastossa sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola ja Laserkatu 6 Lappeenranta).
  Yleisötilaisuus: 23.3.2006 klo 18.00 alkaen Lappeenrannan kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1 valtuustosalissa.
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 31.5.2006
 • Arviointiselostus (pdf, 8,2 Mt): 28.8.2006
  Liite 1 (pdf, 1,4 Mt), Liite 2 (pdf, 1,1 Mt)
 • Arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään 20.9.2006 klo 18.00 alkaen Lappeenrannan kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1 valtuustosalissa.
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (pdf): 22.12.2006

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 13.37, päivitetty 4.11.2015 klo 13.09

Aihealue: