Hyppää sisältöön

Iso-Saapasnevan turvetuotantoalue, Lappajärvi

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon käynnistämistä Lappajärven kunnassa sijaitsevalla Iso-Saapasnevan alueella. Hankealueen tuotantokelpoinen alue on metsäojitettua suoaluetta, jolla ei ole suoritettu turvetuotantoon liittyviä töitä. Se sijoittuu noin 10 km Lappajärven keskustaajamasta pohjoiskoilliseen. Hankealueen pinta-ala on noin 246 hehtaaria, josta tuotantokelpoista alaa on noin 184 hehtaaria. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa energiaturvetta teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Hankevaihtoehdossa tuotantoalueelle kaivettaisiin kuivatusvaiheessa sarkaojia noin 500 metriä hehtaarille. Hankealueen kuivatusvedet johdettaisiin Vieresjoen valuma-alueelle Ähtävänjoen vesistöalueella. Alueella tuotettaisiin pääosin jauhemaista jyrsinturvetta mutta myös palaturvetta. Mahdollisia vesiensuojelumenetelmiä olisivat ns. perustason vesienkäsittelymenetelmien lisäksi pintavalutus, kemiallinen käsittely, maaperäimeytys, haihdutusaltaat ja/tai salaojitus.

Arvioitavat vaihtoehdot

VE 0: Hanketta ei toteuteta ja alueen nykytilanne säilyy ennallaan.Laadittavan suunnitelman mukainen 1-vaihtoehto (VE 1): Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella, noin 184 hehtaarin alueella ja siihen liittyvät vesienkäsittelymenetelmät. Alustavan suunnitelman mukaan 1a-vaihtoehdossa vedet johdetaan ympärivuotisen pintavalutuskentän /-kenttien kautta Vieresjokeen.

Julkaistu 19.6.2008 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.40