Ilmajoki-Kurikan tuulivoimapuistohanke, Ilmajoki ja Kurikka

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus:
Hankkeeseen kuuluvat Ilmajoen ja Kurikan rajalla sijaitsevan Santavuoren - Meskaisvuoren alueelle rakennettava tuulivoimapuisto sekä sen liitäntävoimajohdot alueelliseen sähköverkkoon. Hankealueen etäisyys Kurikan keskukseen on noin neljä kilometriä, Ilmajoen Koskenkorvan taajamaan 4,5 km ja kirkonkylään 9 km. Hankealueen alustava pinta-ala on noin 580 hehtaaria.

Tuulivoimapuistoon toteutetaan noin 20 kpl noin 3 - 5 MW:n tuulivoimalaitosta. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi noin 60 - 100 MW. Tuulivoimalaitos koostuu perustusten päälle rakennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta. Yksittäisen tuulivoimalaitoksen rakentamiseen tarvitaan nykytekniikalla noin 40 m x 60 m kokoinen alue. Tuulivoimalaitoksia palvelemaan tarvitaan huoltotieverkosto. Tuulivoimapuiston liittäminen olemassa olevaan 110 kV voimajohtoon Kurikka - Seinäjoki voidaan tehdä rakentamalla noin 1,5 - 2 km pituinen liittymisjohto Ilmajoen ja Kurikan rajan läheisyyteen. Tuotettu sähköenergia siirretään valtakunnan sähköverkkoon tuulivoimapuiston alueelle rakennettavalla sähköasemalla, jossa muunto 110/20 kV sähkön siirtämiseksi eteenpäin. Tuulivoimalaitokset kytketään sähköasemaan maakaapelein.

Hankealue sijoittuu ympäristöään huomattavasti korkeammalle selännealueelle. Länsiosassa on peltoaukea, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäväksi arvotettuun kulttuurihistorialliseen ympäristöön, Kyrönjokilaakson kulttuurimaisema-alueeseen. Hankealue on virkistyskäytössä olevaa rakentamatonta mäkistä metsäaluetta. Kallioalueen korkeimman huipun, Santavuoren, korkeus on 146 metriä merenpinnasta. Osittain suunnittelualueella sijaitsevat Santavuoren- Pikku Santavuoren kallioalueet kuuluvat luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaisiin kallioalueisiin. Santavuoren- Meskaisvuoren alue on merkittävä virkistyskohde ja alueella on retkeilyreitistön polkuja ja taukopaikkoja. Lähin pysyvä asutus sijoittuu noin 0,5 km etäisyydelle.

Ympäristöministeriön 23.5.2005 vahvistamassa Etelä- Pohjanmaan maakuntakaavassa ei ole energiahuollon varauksiin otettu vielä tuulivoima-alueita.

Etukäteen arvioidut rakentamisen ja toiminnan aikaiset merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat luontoon; linnustoon, metsäluontoon ja kallioperään, sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen; maisemaan, maankäyttöön, virkistyskäyttöön sekä sähköenergian tuottamiseen ilman savukaasupäästöjä.

Hankkeesta vastaava perustelee tuulivoimaa mm. ekologisesti kestävänä uusiutuvana energiamuotona sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistarpeella ja katsoo, ettei Suomi ratkaise velvoitteitaan pelkästään merituulipuistoilla, vaan myös maalle rakennettavia tuulivoimapuistoja tarvitaan. Niille etsitään tuulisuusominaisuuksiltaan ja rakennettavuudeltaan soveltuvia alueita.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • VE 0: Hanketta ei toteuteta; alueelle ei sijoiteta tuulivoimapuistoa. Vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja jollain muulla tuotantotavalla.
  • VE 1: Toteutetaan noin 20 tuulivoimalaitosta Ilmajoen ja Kurikan rajalla sijaitsevalle Santavuoren - Meskaisvuoren alueelle. Tuulivoimalaitokset ovat noin 3 - 5 MW laitoksia ja tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti  noin 60 - 100 MW. Kokoluokan lisäksi arvioinnissa tarkastellaan ja pyritään optimoimaan yksittäisten tuulivoimalaitosten sijainti ja vaikutukset. Hankesuunnitelma ja sen vaihtoehdot tarkentuvat ja voivat muuttua arviointimenettelyn aikana mm. teknillistaloudellisten syiden sekä osallistumismenettelyssä saadun palautteen vuoksi.
Julkaistu 7.4.2009 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.04