Hyppää sisältöön

Huruslahden syväväylän ja sataman toteuttaminen, Varkaus

Ympäristökeskuksen lausunto arviointiselostuksesta annettu 22.1.1999
Ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta annettu 4.11.1997

Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

Hanke käsittää syväväylän rakentamisen Taipaleen kanavan alapuolelta Pirtinvirran kautta Huruslahdelle sekä uuden tehdassataman rakentamisen Huruslahden rantaan Varkauden kaupungissa.

Varkaudessa toimivat Akonniemen ja Taipaleen yleiset satamat sekä Kosulanniemen teollisuussatama. Yleisen satamakapasiteetin lisäämistarvetta ei ole näköpiirissä. Merkittävää liikennemäärien kasvua on lähinnä odotettavissa Enso Oyj:n laivakuljetuksissa. Mahdollisuuksia Enso Oyj:n satamaratkaisuun on tutkittu aikaisemmin useaan kertaan.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa Huruslahden sataman ja Pirtinvirran syväväylän toteuttamista on pidetty hankkeen toteutusvaihtoehtona. Muita varsinaisia hankevaihtoehtoja ei ole nyt tarkasteltu. Hankkeen toteutuksen vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen eli nollavaihtoehto. Se on määritelty seuraavasti: uutta syväväylää ei rakenneta, vaan lisääntyvät kuljetukset hoidetaan nykyisten satamien kautta ja maakuljetusten avulla. Hankkeen toteutuksen ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutukset on arvioitu olettaen, että teollisuuden tuotanto ei merkittävästi kasva.

Suunniteltu Huruslahden syväväylä haarautuu nykyisestä Saimaan syväväylästä Taipaleen kanavan alapuolelta ja suuntautuu Pirtinvirran kautta Huruslahdelle. Väylän pituus on noin kolme kilometriä ja kulkusyvyys 4,35 m. Väylä- ja satamahanke sisältää seuraavat rakennuskohteet:

 • ruoppaus- ja maanrakennustyöt väylällä

 • kääntösillan rakentaminen Varkaus - Joensuu -radalle

 • Pirtinvirran tiesillan muuttaminen avattavaksi läppäsillaksi

 • tarvittavien putkien ja kaapeleiden läpiviennit ja muutostyöt

 • teollisuussataman ja sen maaliikenneyhteyksien rakentamisen Enson tehdasalueelle Huruslahden rannalle

Maamassojen kokonaiskaivumäärä on noin 250 000 m3, josta noin 160 000 m3 on väyläruoppauksia. Väyläruoppauksista on noin 2/3 pehmeiden maiden ruoppausta Pirtinvirran ylä- ja alapuolelta ja loput kovien maiden ruoppausta pääosin Pirtinvirrasta. Suunnitelmat pohjautuvat pehmeiden maiden imuruoppaukseen ja kovien maiden kuokkakaivuun uivalta lauttakalustolta. Siltojen muutostyöt on aikomus tehdä työpatojen suojassa kuivatyönä. Kaivumassoista noin 90 000 m3 on suunniteltu käytettäväksi väylän ja sataman penkereisiin ja rakenteisiin. Imuruoppausmassojen läjitykseen on alustavasti suunniteltu läjitysaltaan rakentamista Kuurinluodon itäpuolelle. Karkeita maamassoja on kaavailtu käytettäväksi Joutenlahden täyttöön.


Pirtinvirran tiesillan toteuttamista kiinteänä siltana on selvitetty aikaisemmin. Toteuttamiskelpoista kiinteää siltavaihtoehtoa ei ole löydettävissä, koska syväväyläalukset tarvitsevat alikulkukorkeutta 14 - 16 m. Ainoaksi siltavaihtoehdoksi on jäänyt avattava silta.

Väylän toteutuksesta on esitetty seuraavat suunnitteluvaihtoehdot:

 • kanava suunnitellaan ja rakennetaan perinteisellä tavalla kanavan suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon kalojen ja kalastuksen tarpeet.

Ruoppausten ja läjitysten toteutuksesta on esitetty seuraavat vaihtoehdot:

 • Pirtinvirta ruopataan märkätyönä pysäyttämällä juoksutus tai juoksutusten aikana
 • Pirtinvirta ruopataan kuivatyönä pysäyttämällä juoksutus tai juoksutusten aikana
 • Huruslahden ruoppaus kauhalla ja proomukalustolla
 • Huruslahden imuruoppaus
 • Huruslahden ruoppausmassojen läjitys Enso Oyj:n käytöstä poistuvan jätevedenpuhdistamon altaaseen
 • Huruslahden ruoppausmassojen läjitys lähisyvänteeseen
 • Pirtinvirran alapuolen ruoppaus kauhalla ja läjitys vesistön syvänteeseen tai maalle
 • Pirtinvirran alapuolen imuruoppaus, massojen läjitys laskeutusaltaaseen, josta ylijuoksu vesistöön
 • ruoppausmassojen kiintoaineen sitominen laskeutusaltaaseen kemikaloinnilla ja laskeutuksella
 • ruoppausalueen eristäminen viiralla sameuden leviämisen estämiseksi.
Julkaistu 4.11.1997 klo 8.00, päivitetty 14.6.2013 klo 10.57