Haminan satamaan tulevan meriväylän syventäminen 12 metriseksi ja oikaiseminen

Haminan satamaan tulevan meriväylän syventäminen 12 metriseksi ja oikaiseminen

 

Hankkeen kuvaus

Haminan satamalla on huomattava alueellinen ja myös valtakunnalliselle tasolle ulottuva merkitys. Nyt tarkasteltavan hankkeen tarkoituksena on Haminan satamaan johtavan meriväylän syventäminen siten, että turvataan Haminan sataman toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Tämä käsittää 12,0 metrin väylän rakentamisen satamaan sekä satamassa toteutettavat ruoppaus- ja täyttötyöt. Hankealue sijaitsee Haminan ja Kotkan kaupunkien alueella. Hankkeeseen sisältyy 10 kilometriä uutta meriväylää.

Suunnitellun 12,0 metrin väylän mitoitusaluksena on tankkeri, jonka päämitat ovat seuraavat: pituus 220 m, leveys 30 m ja syväys 12,0 m. Väylä on pääosin kaksikaistainen lukuun ottamatta kapeikkopaikkoja. Väylällä olevia kapeikkoja on suunniteltu levennettäväksi siten, että väylän minimileveys kasvaa nykyisestä 135 metristä 180 metriin. Avoimilla vesialueilla väyläalue jatkuu sitä rajoittaviin mataliin.

Ruoppaustyöt on tarkoitus tehdä kuokkakauharuoppauksena. Tällöin kiintoainetta vapautuu kauhan laskemisen, pohjalla työskentelyn ja kauhan noston yhteydessä. Kalliopohjilla tarvitaan vedenalaista louhintaa (poraus, panostus ja räjäytys). Vedenalainen louhinta ja tarvittavat poraustyöt aiheuttavat melua ja tärinää sekä kalaston karkottumista lähialueelta töiden aikana. Louhintatyöt voivat aiheuttaa myös paikallisia, vähäisiä kalakuolemia. Em. vaikutukset jäävät kestoltaan kuitenkin työnaikaisiksi. Siirto läjitysalueelle tehdään proomukalustolla. Tämä lisää alueella tapahtuvaa liikennöintiä työn aikana.

Ruopatut massat läjitetään proomusta pudottamalla joko sataman läjitysalueelle (sataman rakenteisiin kelvolliset massat) tai meriläjitysalueelle (rakenteisiin kelpaamattomat massat). Massat pyritään hyödyntämään satamarakenteissa. Pilaantuneiden ruoppausmassojen ruoppaus- ja läjitysmenetelmä selvitetään yva-menettelyn aikana yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa. Pilaantuneita sedimenttejä voidaan poistaa erikseen pintakuorinnalla esim. suljettavalla kauhalla, jolloin kiintoainetta ei pääse vapautumaan. Pilaantuneet sedimentit voidaan läjittää esim. sataman läjitysalueesta rajattavalle erilliselle alueelle.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettävät vaihtoehdot ovat seuraavat:

 • VE 0, hankkeen toteuttamatta jättäminen.
 • VE 1: Hankkeen toteuttaminen oikaisuvaihtoehdon mukaisesti, ns. Saukon oikaisu.
 • VE 2: Hankkeen toteuttaminen syventämällä nykyistä 10 metrin väylää (itäinen linjaus)

Nollavaihtoehdossa Haminan väylää ei syvennetä nykyisestä, vaan kulkusyvyys jää nykyiseen 10 metriin. Nollavaihtoehtoon liittyy kuitenkin väylän kunnossapidon kannalta välttämättömiä, ajoittain toistuvia kunnostusruoppauksia.

Hanke käsittää myös väylän syventämisen edellyttämät ruoppaukset satama-altaassa.
Sataman ruoppauskohteita on yhteensä neljä.

Merellä sijaitsevia läjitysalueita on kolme. Vesiläjitykseen valitut alueet on pyritty sijoittamaan meren pohjassa oleviin luonnollisiin syvänteisiin. Kahta sisempää läjitysaluetta on myös käytetty aiemmin. Uloin läjitysalue on tarpeen ulompien ruoppauskohteiden massojen läjittämiseksi. Läjitysalueet sijaitsevat sedimentaatiopohjilla.

YVA-menettelyssä selvitetään myös väylän ulko-osan mahdollista oikaisua Kivileton-luodon alueella. Oikaisu voidaan toteuttaa ilman ruoppauksia kelluvin väylämerkinnöin. Mahdollinen oikaisu sisältyy samanlaisena molempiin vaihtoehtoihin VE 1 ja VE 2.

 • Arviointiohjelma saapunut: 23.9.2005
  Karttaliite (pdf, 2 Mt)
 • Kuulutus arviointiohjelmasta (doc) 28.9.-14.10.2005
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 31.10.2005
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Haminan ja Kotkan kaupungeissa sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa Kauppamiehentie 4, 45100 KOUVOLA ja internetissä www.fma.fi/toiminnot/vaylat/
 • Yleisötilaisuus: 13.10.2005 klo 17.00-20.00 Haminan  kaupungin valtuustosali (Raatihuoneentori 1 HAMINA)
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (doc) 30.11.2005
 • Arviointiselostus ( Liite) saapunut: 12.4.2006
 • Kuulutus arviointiselostuksesta 2.5.-31.5.2006
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika arviointiselostuksesta: 30.6.2006
 • Arviointiselostus on nähtävillä Haminan ja Kotkan kaupungeissa sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (doc): 25.8.2006

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 11.17, päivitetty 3.7.2019 klo 11.14