Forest BtL:n biodieselhanke, Kemi

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 Hankekuvaus 

Hanke käsittää polttoaineteholtaan noin 500 MW:n biodieseltehtaan (BtL-tehdas) rakentamisen Kemiin Ajoksen satama-alueelle. Laitoksen kapasiteetti olisi noin 200 000 tonnia liikenteen biopolttonestettä vuodessa.

BtL-tehtaan ympäristövaikutuksia on selvitetty aikaisemmin (2009-2010) kahdessa sijoituspaikassa – Äänekosken ja Kemin Pajusaaren tehdasalueella. Biodieselhankkeen aikana tuotantoprosessia ja sisäistä integrointia on kehitetty siten, että integrointi olemassa olevaan metsäteollisuuteen ei ole enää välttämätöntä. Tämä on mahdollistanut Kemissä tehtaan suunnittelun Ajoksen satamaan.

Toisen sukupolven biodiesel  valmistetaan biomassasta kaasuttamalla ja Fischer-Tropsch- eli FT-synteesillä. BtL-tehdas sisältää raaka-aineen esikäsittelyn ja kuivatuksen kaasutukseen kelpaavaksi biomassaksi, biomassan paineistetun happikaasutuksen raakakaasuksi, raakakaasun puhdistuksen ja käsittelyn synteesikaasuksi, FT-synteesin ja FT-tuotteiden jatkojalostuksen sekä bionesteen käsittelyn ja jalostuksen. Tuotantoa palvelevia toimintoja ovat raaka-aineen hankinta ja kuljetukset, raaka-aineiden, apuaineiden ja tuotteiden varastointi, energiantuotantolaitos, vesi- ja jätevesijärjestelmät sekä tuotteiden ja sivutuotteiden toimitukset biodiesellaitokselta. Lisäksi prosessi edellyttää ilmakaasutehtaan rakentamista. BtL-tehdas voi myös sisältää talteen otetun hiilidioksidin nesteytyslaitoksen, jolloin hiilidioksidi on kuljetettavissa teolliseen käyttöön tai loppusijoitukseen.

Biodieseltetehtaan raaka-aineena käytetään puubiomassaa, joka koostuu pääasiassa metsäenergiasta ja metsäteollisuuden sivutuotteista. Raaka-aineen hankintasäde on keskimäärin alle 200 km. Biomassan kokonaistarve täydellä kapasiteetilla on vuosittain noin 4,1 TWh.

Vaihtoehdot

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa hankevaihtoehtoina tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:   

Vaihtoehto 1 (VE1): BtL-tehdas rakennetaan Kemiin Ajokseen   

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta

Lisäksi tarkastellaan erilaisia hankkeen sisäisiä toteutusvaihtoehtoja, jotka liittyvät mm. vedenottoon, vesien johtamiseen, jätteiden käsittelyyn, toimintojen sijoitteluun ja liikenneratkaisuihin.

Julkaistu 26.7.2011 klo 8.02, päivitetty 17.6.2019 klo 10.02

Julkaisija: