Fingrid Oyj, Alajärvi-Hikiä 400+110 kilovoltin voimajohtohanke YVA

Hankkeen kuvaus

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tarkastellaan uutta Alajärven ja Hausjärven Hikiän välistä 400+110 kV voimajohtoyhteyttä. Lähtökohtana on kantaverkon nykyisten, purettavien voimajohtoreittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Alajärven, Soinin, Ähtärin, Saarijärven, Multian, Keuruun, Petäjäveden, Jämsän, Kuhmoisten, Padasjoen, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hausjärven kuntien alueille. Rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 272-275 kilometriä toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen. Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ariviointiohjelmavaiheessa

Voimajohtohankkeen pohjoisempana päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Hausjärven Hikiällä sijaitseva sähköasema. Tarkasteltava voimajohtoreittiyhteys koostuu neljästä reittiosuudesta sähköasemien välillä: Alajärvi-Petäjävesi, Petäjävesi-Jämsä, Jämsä-Toivila ja Toivila-Hikiä.

Alajärven ja Petäjäveden sähköasemien välillä uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen voimajohdon paikalle. Johtoreittiosuuden perusratkaisussa uusi voimajohto sijoitetaan nykyisen paikalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin. Nykyisen voimajohdon reitiltä poiketaan lyhyesti Soinin Marjoperällä asutuksen huomioimiseksi. Vilhusenmäessä ja Pengerjoella tarkastellaan uuteen maastokäytävään sijoittuvia vaihtoehtoisia reittejä pääasiassa luonnonsuojelullisista syistä.

Petäjäveden ja Jämsän sähköasemien välillä uusi voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohdon paikalle, nykyisen 400 kV voimajohdon länsipuolelle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu noin kahdeksan metriä länsipuolelle. Osuudella tarkastellaan myös perusratkaisusta poikkeavia vaihtoehto- ja siirtokohtia. Nämä ovat luonnonsuojelullisista syistä tarkasteltavat Itäahon/Rajasuon alueella sijaitsevat vaihtoehdot, asutuksen huomioimiseksi tarkasteltavat Mutkalan ja Palovuoren vaihtoehdot sekä teknisistä ja luonnonsuojelullisista syistä tarkasteltavat Lamminsaaren ja Niinimäen vaihtoehdot.

Jämsän ja Toivilan sähköasemien välillä uusi voimajohto on sijoitettava nykyisten voimajohtojen rinnalle, jolloin johtoalue levenee länsipuolelle noin 36 metriä.

Toivilan ja Hikiän sähköasemien välillä uusitaan vaikutusten lieventämiseksi molemmat nykyiset 110 kV voimajohdot, joiden tekninen käyttöikä on loppumassa. Nämä uusitaan 400 ja 110 kV voimajohtoyhteyksiksi siten, että uusittavat 110 kV voimajohdot sijoittuvat uusien 400 kV voimajohtojen väliorteen. Uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajohtojen paikalle lähes koko osuudella. Tällöin voimajohtoalue levenee yhteensä noin 11 metriä eli noin kaksi metriä länteen ja noin yhdeksän metriä itään. Osuudella tarkastellaan myös perusratkaisusta poikkeavia vaihtoehto- ja siirtokohtia. Nämä ovat maankäytöllisistä syistä tarkasteltavat Jämsän raviradan vaihtoehdot, luonnonsuojelun ja asutuksen huomioimiseksi tarkasteltavat Kurjennoron vaihtoehdot sekä asutuksen huomioimiseksi tarkasteltavat Porvari-Laurilan, Riuttavuoren, Karhunsillan ja Soilan vaihtoehdot. Johto-osuudelle sijoittuu lisäksi Kuhmoisten ja Padasjoen rajalla sijaitseva Pippuri, missä uusitaan molemmat voimajohdot nykyisille sijainneilleen asuin- ja lomarakennusten huomioimiseksi. Hausjärven Hikiän sähköaseman luoteispuolella voimajohdot toteutetaan vapaasti seisovalla pylväsratkaisulla, jolloin ei muodostu uutta voimajohtoaluetta. Alajärven, Petäjäveden, Toivilan ja Hikiän sähköaseman ympäristö on esitetty suunnittelualueena, missä johtojärjestelyt täsmentyvät jatkosuunnittelussa. Suunnittelualueena on lisäksi esitetty haasteellinen johtojen risteämiskohta Hausjärvellä.

Tarkasteltavalla voimajohtoreittiyhteydellä Alajärvi-Hikiä on muutamia nykyisten pienten sähköasemien kiertoja. Alustavan suunnittelutiedon mukaan 110 kV voimajohto liittyy nykyiselle muun toimijan sähköasemalle ja 400 kV voimajohto kiertää sen mahdollisimman läheltä. Nämä sähköasemat ovat Konttisuon, Vehun, Melamäen, Puukkoisten, Anttulan, Ranttilan ja Löyttymäen sähköasemat.

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on tarkoitus toteuttaa YVA-menettelyn yhteydessä. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi on esitetty laadittavaksi arviointiselostusvaiheessa neljälle kohteelle ja Natura-tarvearviointi neljälle kohteelle. Nämä alueet ovat:

Natura-arviointi kohteet

Natura-tarvearviointi kohteet

Myllyvuori-Vilhusenmäki, FI0900108, SAC

Mäntykangas, FI0800100, SAC

Syrjänharju, FI0900085, SAC

Matosuo, FI0800038, SAC

Hallinmäki, FI0900124, SAC

Ormajärvi-Untulanharju, FI0325002, SAC

Isojärvi-Arvajanreitti, FI0900101, SAC/SPA

Sajaniemi, FI0325009, SPA

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat olleet nähtävillä

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat olleet nähtävillä 28.2.2022 – 30.3.2022 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Keski-Suomen ELY-keskus) verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi) ja ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kuulutus ja ympäristövaikutusten arviointiselostus ovat nähtävillä 5.12.2022 – 3.2.2023 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Keski-Suomen ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi ja tällä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA. YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämät Natura-arvioinnit. Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta.

Arviointiselostus

Arviointiselostuksesta on paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoilla aukiolojen mukaan:

Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi

Soinin kunta, Multiantie 27 A, 63800 Soini

Ähtärin kaupunki, Ostolantie 17, 63700 Ähtäri

Saarijärven kaupunki, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Multian kunta, Multianraitti 3, 42600 Multia

Keuruun kaupunki, Multiantie 5, 42700 Keuruu

Petäjäveden kunta, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi

Jämsän kaupunki, Keskuskatu 17, 42100 Jämsä

Kuhmoisten kunta, Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen

Padasjoen kunnanvirasto, Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki

Lammin kirjasto-palvelupiste, Linjatie 2, 16900 Lammi

Hämeenlinna palvelupiste Kastelli, Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna

Janakkalan kunta, Juttilantie 1, 14200 Turenki

Hausjärven kunta, Keskustie 2–4, 12100 Oitti

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä

Muutokset arviointiohjelmavaiheeseen nähden

Sijainti

Tarkistuksen syy

Alajärvi-Petäjävesi

Marjoperä, Soini

Muodostettiin uusi asutuksen kiertävä reittivaihtoehto nykyisen voimajohdon länsipuolelle.

Huosianmäki, Soini

Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta.

Linjala, Soini

Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta.

Luotopuro, Multia

Voimajohtoreittiä tarkennettiin tuulivoimatoimijan tarkennettua sähköasemansa sijaintia.

Keskisenmäki, Multia

Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta.

Petäjäveden sähköasema

Petäjäveden sähköaseman länsipuolelle muodostettiin uusi aseman länsipuolelta ohittava itäisempi reittivaihtoehto ja muutettiin sähköaseman ympäristön suunnittelualuetta asutuksen ja ympäristöllisten tekijöiden vuoksi.

Petäjävesi-Jämsä

Lamminsaari, Jämsä

Lamminsaaren läntistä reittivaihtoehtoa muokattiin ympäristöllisten tekijöiden perusteella.

Niinimäki, Jämsä

Niinimäen-Simolankorven läntistä reittivaihtoehtoa muokattiin ympäristöllisten tekijöiden perusteella liito-oravan elinympäristön sekä lajin kulkuyhteydet paremmin huomioivaksi.

Jämsä-Toivila, ei muutoksia

Toivila-Hikiä

Jämsän ravirata

Raviradan ohittavaa läntistä reittivaihtoehtoa muokattiin alueen toimintojen ja maanomistajapalautteen perusteella.

Alhojärvi, Jämsä

Voimajohtoreittiä muokattiin maanomistajapalautteen perusteella.

Ahola, Jämsä

Voimajohtoreitti palautettiin nykyisen johtoreitin paikalle maanomistajapalautteen perusteella.

Linjamaa, Jämsä

Voimajohtoreitin sijoittelua muutettiin asutuksen paremmin huomioivaksi.

Hassi, Jämsä

Voimajohtoreitin sijoittelua muutettiin siten, ettei Pälämän Jokilahden ja Hassinkosken yksityisen maan luonnonsuojelualueelle muodostu uutta johtoaluetta.

Perä-Hakki, Kuhmoinen

Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta.

Harmoiskaivo, Kuhmoinen

Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta.

Pippurin Matosalmi, Padasjoki

Voimajohtoreittiin tehtiin tekninen tarkistus.

Kaunisto, Hämeenlinna

Voimajohtoreittiä siirrettiin hieman kauemmas asutuksesta.

Heimonharju, Hämeenlinna

Muodostettiin uusi asutuksen kiertävä reittivaihtoehto nykyisen voimajohdon itäpuolelle.

YVA-menettelyn yhteydessä laadittavat Natura-arvioinnit

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämät Natura-arvioinnit. Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta. Natura-arviointeja koskeva lausuntomahdollisuus annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona YVA-kuulutuksen yhteydessä alueen haltijoille. Erillinen lausuntopyyntö Natura-arvioinneista on toimitettu Metsähallitukselle ja ELY-keskusten luonnonsuojeluviranomaisille.

Arviointiohjelmavaiheessa esitetyn mukaisesti Natura-arviointi on laadittu lisäksi Mäntykankaan Natura-alueelle (FI0800100, SAC).

Mielipiteet ja lausunnot

Mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana viimeistään 3.2.2023 ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon osoitteella, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus pidettiin etäyhteydellä maanantaina 12.12.2022.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on nähtävillä kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA. Lisäksi perusteltu päätelmä annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi.

 

 

Julkaistu 5.12.2022 klo 0.00, päivitetty 25.1.2023 klo 16.03

Aihealue: