Bredåsenin tuulivoimapuisto, Närpiön kaupunki

Hankkeen kuvaus

Närpes Vindkraft Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Svartbäckenin itäpuolelle Bredåsenin alueelle. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Bredåsenin tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja kaavamenettelyn yhdistämistä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0. Vaihtoehdossa 0 (VE0) Bredåsenin alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1 (VE1). Bredåsenin alueelle rakennetaan 43 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja tornin korkeus 190 metriä ja lavan pituus 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 290 metriä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2). Bredåsenin alueelle rakennetaan 44 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja tornin korkeus 180 metriä ja lavan pituus 90 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 metriä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-arviointiohjelma

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä:

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva sähköinen yleisötilaisuus järjestetään webinaarina 9.12.2020 klo 17-18.30. Linkki ja ohjeet webinaaria koskien tulevat ennen tilaisuutta Närpiön kaupungin internet-sivuille osoitteeseen www.narpio.fi sekä ELY-keskuksen hanketta koskeville internet-sivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/BredasentuulivoimaYVA. Tervetuloa osallistumaan webinaariin!

Webinaari, ohje yleisötilaisuuteen osallistumisesta.pdf

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen:

  • Närpiön kaupunki, Kirkkotie 2, 64200 Närpiö tai sähköpostitse osoitteeseen staden@narpes.fi

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma.

Julkaistu 22.9.2020 klo 12.33, päivitetty 10.2.2021 klo 15.23