Boliden Kevitsa Mining Oy maa-ainesten otto, Sodankylä

Boliden Kevitsa Mining Oy:n Sodankylässä sijaitsevan kaivoksen kaivostoiminnan päätyttyä tulee kaivannaisjätealueet (sivukivialue ja rikastushiekka-altaat) sulkea ja maisemoida asianmukaisesti. Sulkemiseen tarvittavan moreenin lisätarve on noin 8,9 miljoonaa m3. Kevitsan kaivosalueella ei ole sulkemiseen soveltuvaa moreenia, minkä vuoksi sitä on hankittava useilta kaivosalueen ulkopuolisilta alueilta. Maa-ainesten ottohankkeessa tutkitaan yhdeksää erillistä ottoaluetta, jotka sijoittuvat Kevitsan kaivosalueesta noin 20 kilometrin etäisyydelle länteen (Kuopsuselkään), noin 15 kilometrin etäisyydelle kaakkoon (Metsävaaraan) sekä yksi alue kaivosalueen pohjoispuolelle sen välittömään läheisyyteen.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehdossa 0 moreeninottoalueita ei oteta käyttöön.

Vaihtoehdossa 1 otetaan käyttöön moreeninottoalueet Mr10, Mr11, Mr16, Mr17, Mr18 ja Mr21

Vaihtoehdossa 2 otetaan käyttöön moreeninottoalueet Mr11, Mr32, Mr37 ja Mr38.

Vaihtoehdossa 3 otetaan käyttöön kaikki moreeninottoalueet.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä 26.5. - 28.6.2021 seuraavissa paikoissa:

  • Sodankylän kunta, Jäämerentie 1
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
  • -internet www.ymparisto.fi/kevitsankaivoksenmaaainestenottoYVA

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Sompion kirjaston Sodankylän toimipisteessä Jäämerentie 1

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus pidettiin 8.6.2021 klo 17:00 Teams-yhteydellä ja Sodankylän kunnanvirastossa (Jäämerentie 1).

Boliden Kevitsan maa-ainesten ottohankkeen YVA-menettelyn asukas- ja virkistyskäyttökysely on avoinna.

Toivomme vastauksia kyselyyn 19.9.2021 mennessä osoitteessa Asukaskysely

 

 

 

Julkaistu 25.5.2021 klo 11.11, päivitetty 18.8.2021 klo 8.07

Julkaisija: