Akaan Karhunrahkan tuulivoimahanke, Akaa

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Akaan kaupunki kuuluttaa Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeen kaavoituksen ja YVA-menettelyn vireilletulosta ja asettaa nähtäville asiakirjan, jossa on kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja YVA-menettelyn arviointisuunnitelma. Asiakirjan nähtäville asettamisesta kuulutetaan hankkeen todennäköisellä vaikutusalueella Akaassa, Valkeakoskella, Hämeenlinnassa, Lempäälässä, Tammelassa, Hattulassa, Forssassa ja Urjalassa.

Hanke ja sijainti

Abo Wind Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Akaan Karhunrahkan alueelle. Alue rajautuu etelässä Hämeenlinnan kunnanrajaan. Hankealueen pinta-ala on noin 19 km2. Tuulivoimahanke käsittää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan enintään 15 voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, ja kunkin voimalan yksikköteho on maksimissaan 10 MW. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan liittymistä maakaapelilla noin 8 km luoteessa sijaitsevaan Humppila-Viiala 110 kV voimajohtolinjaan.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta, eikä tuulivoimahanketta rakenneta.
  • VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 11 voimalaa. Tuulivoimalat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.
  • VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 15 voimalaa. Tuulivoimalat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.

Yhteismenettely

Karhunrahkan tuulivoimahankkeessa toteutetaan päivitetyn YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa kaavamenettelyn ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhdistämistä. Yhteismenettelyssä toteutetaan samassa prosessissa sekä osayleiskaavan laadinta että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a § mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloille osoitetuilla alueilla.

Arviointiohjelma

Asiakirja on julkisesti nähtävillä 3.6.2019 – 2.8.2019 Akaan kaupungintalolla (Myllytie 3, Akaa, kaupungintalo kiinni 1.7 – 28.7) ja kesäsulun aikana Viialan kirjastossa (Solmukatu 3, Akaa), Akaan pääkirjastossa Toijalassa (Köyvärintie 1, Akaa), Valkeakosken kaupungintaloilla ja kaupunginkirjastossa, Hämeenlinnan kaupungintalolla ja pääkirjastossa, Urjalan kunnanvirastossa ja kirjastossa sekä luettavana koko kuulutusajan ko. kirjastoissa, kunnan internetsivuilla osoitteessa http://www.akaa.fi sekä Pirkanmaan ELY-keskuksessa, Yliopistonkatu 38, Tampere ja tällä internetsivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/KarhunrahkaYVA. Kunnanvirastojen mahdollisten kesäsulkujen aikana asiakirjat ovat nähtävillä ja luettavissa kirjastoissa. Asiakirjaan voi esittää mielipiteen 2.8.2019 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin ja ympäristöhallinnon internetsivuille.

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 18.6.2019 klo 18:00 Toijalan yhteiskoululla osoitteessa Kurisjärventie 18, 37800 Akaa. Tilaisuudessa kahvitarjoilu alkaen klo 17:30.

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjaan voi esittää mielipiteen 2.8.2019 mennessä. Kaikki kannanotot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella Akaan kaupunki, kaavoitus ja maankäyttö, PL 34, 37801 Akaa tai sähköpostitse osoitteeseen akaan.kaupunki@akaa.fi.

 

 

Julkaistu 28.5.2019 klo 9.36, päivitetty 29.5.2019 klo 9.44

Julkaisija: