Ajoksen sataman laajentaminen, Kemi

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Kemin Satama on käynnistänyt Ajoksen satamaa koskevan yleissuunnittelun, jonka tavoitteena on turvata sataman kul­jetus- ja lastauskapasiteetin riittävyys seuraavien vuosikym­menien aikana sataman kautta. Sataman tavaraliikenteeseen odotetaan tulevaisuudessa voimakasta kasvua Pohjois-Skandinavian ja Lapin alueelle suunniteltujen kaivoshank­keiden vuoksi. Ajoksen sataman laajennus käsittää ensisi­jaisesti kaivosteollisuuden käyttöön tulevan uuden satama­nosan rakentamisen nykyisen öljysataman ympäristöön van­han satama-alueen itäpuolelle, malmien ja malmirikasteiden käsittelyyn ja ahtaukseen tarvittavien satamalaitteiden sekä välivarastojen rakentamisen sekä erillisen malmiterminaalin rakentamisen satama-alueen pohjoispuolelle soranotto- ja pienteollisuusalueelle. YVA-menettelyssä tarkasteltavaan hankekokonaisuuteen kuuluvat em. satamarakennustyöt, hankkeen yhteydessä suoritettavat maantäytöt ja ruoppaukset sekä liikenneyhteyksien rakenta­minen uusille satama- ja terminaalialueille.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat vaihto­ehdot perustuvat sataman laajennuksesta laadittuihin yleis­suunnitelmiin, jotka on laadittu vaiheittain sataman kautta kuljetettavien malmimäärien mukaan. Kaikkiaan YVA:ssa tar­kastellaan kolmea varsinaista hankevaihtoehtoa, joiden lisäksi arvioinnissa ovat mukana YVA-lain mukainen nollavaihtoeh­to (hanketta ei toteuteta) sekä vaihtoehto 0+, joka käsittää ainoastaan sataman nykyisen bulk-laiturin pidentämisen ja sen yhteyteen suunnitellun bulk-terminaalin rakentamisen sa­tama-alueen pohjoisosiin. Malmiterminaalin osalta on suunniteltu kaksi vaihtoehtoa toinen (ns. silmukkarata) sijoittuu Öljysatamantien kaakkoispuolen soranotto- ja pienteollisuusalueelle ja toinen Ajoksentien ja Öljysatamantien väliselle alueelle.

Arvioitavat ympäristövaikutukset

Hankkeen suunnittelualue sijoittuu Ajoksen länsiosiin ny­kyisen öljysataman ympäristöön sekä sen edustan matalille merialueille Siikamatalan ja Inakarin vesialueille. Hankkeen yhteydessä joudutaan hankevaihtoehdosta riippuen suoritta­maan verraten suuria maantäyttö- ja ruoppaustöitä, jotka voi­vat vaikuttaa mm. ympäröivien alueiden luontoon ja virkistys­käyttöön. Rakentamistoimien lisäksi sataman laajentaminen lisää osaltaan laiva-, raide- ja maantieliikennemääriä Ajoksen alueella, jotka voivat osaltaan aiheuttaa ympäristövaikutuk­sia. Etukäteen arvioituna suunnitellun hankkeen merkittä­vimpiä ympäristövaikutuksia, joiden myös YVA-menettelyssä keskitytään, ovat:

 • Sataman laajentamisen rakentamisvaiheeseen liittyvi­en ruoppausten ja täyttöjen vaikutukset ympäröivään merialueeseen
 • Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
 • Meluvaikutukset (rakentamisaika sekä hankkeesta johtu­va alus-, maantie- ja raideliikenteen lisääntyminen)
 • Vaikutukset liikenteeseen (raskas-, henkilö- ja kevyt liikenne)
 • Vaikutukset ilman laatuun
 • Vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan
 • Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat sosiaali­set vaikutukset (satama-alueen laajeneminen vs. läheiset asuinalueet, virkistyskäyttö, yhteiskunnalliset vaikutukset, työllisyys, elinkeinoelämä)
 • Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen (erityisesti huomattava rakentamisen aikainen maa-aineksen tarve)
 • Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
 • Vaikutukset kaavoitukseen

Aikataulu

Sataman laajentamisen tekninen yleissuunnittelu toteutetaan rinnan hankkeelle laadittavan ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa, jolloin hankkeesta sen suunnittelun yhteydessä saata­va tieto pystytään tehokkaalla tavalla hyödyntämään ympäris­tövaikutusten arvioinnissa ja päinvastoin. YVA-menettelyn tueksi on perustettu erilliset hanke-, ohja­us- ja seurantaryhmät, joiden tarkoituksena on ohjata arvioin­tityötä ja turvata sen laatu ja kattavuus prosessin eri vaiheissa.

Yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin aikataulun osalta keskeiset tekijät ovat seuraavat:

 • Sataman laajentamisen yleissuunnittelu on aloitettu tou­kokuussa 2009
 • Laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointi on saatu päätökseen helmikuussa 2011
 • Hankkeen lopullinen yleissuunnitelma valmistuu loka­kuussa 2010
 • Sataman laajentamisen edellyttämät rakennustyöt on tarkoitus aloittaa jo vuoden 2010 lopulla

 

Julkaistu 30.9.2009 klo 12.20, päivitetty 8.12.2015 klo 14.47

Julkaisija: