Ahvenlammen tuulivoimapuisto, Perho

Hankkeen kuvaus

Pohjan Voima Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Tuulivoimapuisto Ahvenlampi Perho. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankkeessa Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon kunnan Ahvenlammen alueelle. Hanketta kehittävä yhtiö on Pohjan Voima Oy:n tytäryhtiö Ahvenlammen Tuulipuisto Oy. Alue sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa. Hankealueen rajalta etäisyys Perhon keskustaajamaan on noin 12-17 km. Hankealueen pinta-ala on noin 2 900 ha. Rakentamistoimet kohdistuvat vain osalle hankealuetta ja muualla nykyinen maankäyttö säilyy ennallaan.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Ahvenlammen alueelle rakennetaan 16 voimalan tuulivoimapuisto. Hankkeessa toteutetaan 16 voimalan tuulipuisto, joissa voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 10 MW. Voimaloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeuden maksimi 300 metriä.
  • Vaihtoehto VE2: Ahvenlammen alueelle rakennetaan 9 voimalan tuulivoimapuisto. Hankkeessa toteutetaan 9 voimalan tuulipuisto, joissa voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 10 MW. Voimaloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeuden maksimi 300 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot

  • Vaihtoehto VEA1: Sähkönsiirtolinja hankealueelta koilliseen, samassa johtokäytävässä jo olemassa olevien sähkölinjojen vieressä. Liittyminen sähkölinjaan uudella sähkönsiirtoasemalla lähellä Rimpinevaa. Voimajohto sijoittuu Perhon ja Halsuan kuntien alueille.
  • Vaihtoehto VEA2: Sähkönsiirtolinja hankealueelta koilliseen, osin samassa johtokäytävässä jo olemassa olevien sähkölinjojen vieressä, osin uudessa johtokäytävässä, kiertäen Säästöpiirinnevan itäpuolelta. Liittyminen sähkölinjaan uudella sähkönsiirtoasemalla lähellä Rimpinevaa. Voimajohto sijoittuu Perhon ja Halsuan kuntien alueille.
  • Vaihtoehto VEB: Sähkönsiirtolinja hankealueelta luoteeseen ja liittyminen sähkölinjaan Vetelissä sijaitsevan Haapasalon sähkönsiirtoasemalla. Voimajohto sijoittuu Perhon, Halsuan ja Vetelin kuntien alueille.

Arviointiohjelma

Arviointiselostuksen paperiversio on 5.5.-3.6.2022 luettavissa:

  • Perhon kunnantalolla, Keskustie 2, 69950 Perho
  • Halsuan kunnantalolla, Kauppisentie 5, 69510 Halsua
  • Vetelin kunnantalolla, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 18.5.2022 klo 17.00 Perhon kunnantalolla, Haanensalissa, Keskustie 2, 69950 Perho (yleisötilaisuus koskee myös Perhon kunnassa vireillä olevaa tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa). Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 3.6.2022 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Viitteeksi EPOELY/890/2022.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta annetaan kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomaisen lausunto sekä kuulemisessa esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan tällä verkkosivuilla

 

Julkaistu 2.5.2022 klo 9.17, päivitetty 4.5.2022 klo 14.00