Agnico Eagle Finland Oy, Kittilän kaivoksen tuotannon nosto ja CIL-rikastushiekan hallinta, Kittilä

Hankkeen kuvaus

Kittilän kultakaivos sijaitsee noin 35 km etäisyydellä Kittilän keskustasta Kiistalan kylässä. Rikastamon viimeisin laajennus on otettu käyttöön syksyllä 2020, mikä mahdollistaa noin 2 miljoonan tonnin rikastettavan malmin vuosituotannon.

Agnico Eagle Finland Oy suunnittelee Kittilän kaivoksen malmin tuotantomäärän nostoa, uuden syanidiliuotuksen sakan (CIL-rikastushiekan) ja liejuperähiekan läjitysalueen rakentamista, Etelän ja Ketolan louhostoimintaa sekä tarvekiven ja maa-ainesten ottotoimintaa. Kaivoksen tuotantoa on suunniteltu nostettavan tasolle noin 2,7 Mt/v vuodesta 2026 alkaen. Tuotannon nosto on hankkeessa suunniteltu toteutettavan 29.5.2020 myönnetyn ympäristölupapäätöksen mukaisten ympäristökuormitusta rajoittavien luparajojen ehdoilla. Tuotantoa nostetaan nykyisen laajennuksen tuotantoa optimoimalla tai tarvittaessa kasvattamalla rikastusprosessin kapasiteettiä.

Nykyisen CIL-rikastushiekan ja liejuperähiekan läjitysalueen (CIL2-allas) läjitystilavuus riittää suunniteltujen korotusten jälkeen arviolta vuoden 2026 loppupuolelle saakka. Uuden läjitysalueen rakentaminen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2025 aikana. Hankkeessa tarkastellaan CIL-hiekan ja liejuperähiekan läjittämistä nykyisen kaivospiirin ulkopuolelle, nykyisen NP4-rikastushiekka-altaan koillispuolelle. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan CIL-hiekan läijttämistä nykyiseen vesivarastoaltaaseen, millä saadaan lisättyä läjityskapasiteettia. Vedet palautetaan läjitysalueelta rikastamon kiertoon pumppaamalla.

Hankkeessa tarkastellaan uusien Etelän ja Ketolan avolouhoksien sekä Ketolan maanalaisen louhoksen malmin ja sivukiven louhintaa. Malmi rikastetaan olemassa olevalla rikastamolla ja sivukivi hyödynnetään kaivosalueen rakentamisessa. Hyödyntämiskelvoton sivukivi läjitetään nykyiselle sivukiven läjitysalueelle. Hankkeeseen kuuluu rakentamisessa käytettävän tarvekiven ja maa-ainesten ottoalueet. Kaikki ottoalueet sijaitsevat kaivospiirin sisäpuolella.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja. Vaihtoehtoihin1 ja 2 sisältyy CIL-hiekan ja liejuperähiekan läjityksen osalta kolme alavaihtoehtoa A-C, jotka kaikki sijoittuvat kaivospiirin ulkopuolelle. Tarvekivilouhokselle on kolme vaihtoehtoista ottoaluetta kaivospiirillä.

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta. Kaivoksen toiminta-aika on arviolta vuoteen 2026.

Vaihtoehto 1: Kaivoksen tuotantoa ei nosteta. Kaivoksen toiminta-aika on arviolta vuoteen 2034.

Vaihtoehto 2: Tuotanto nostetaan tasolle noin 2,7 Mt/v. Kaivoksen toiminta-aika on arviolta vuoteen 2036.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on nähtävillä 21.1.- 19.2.2021 seuraavissa paikoissa:

  • sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kittilankaivoksentuotannonnostojacilYVA

  • Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 kittilä

  • Lapin elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Kittilän pääkirjastossa osoitteessa Kirjatie 1, 99100 Kittilä.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus oli keskiviikkona 3.2.2021 klo 17:30

 

YVA-hankkeen asukas- ja virkistyskäyttökysely

 

 

 

Julkaistu 20.1.2021 klo 13.33, päivitetty 18.5.2021 klo 8.03

Julkaisija: