Agnico-Eagle Finland Oy, Kittilän kaivoksen laajennus, Kittilä

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 Hankekuvaus

Agnico-Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivos sijaitsee Rouravaarassa, Seurujoen varrella. Kultaa tuottavan kaivoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2006 ja varsinainen tuotanto vuonna 2009. Tunnetut malmivarat ovat noin 33 milj. tonnia. Kaivoksen arvioitu toiminta-aika on nykyisen louhintasuunnitelman mukaan noin 20 vuotta.  Mineraalivarannot kattavat alueen, joka on 4,5 km pitkä ja ulottuu jopa yli 1,1 km syvyyteen. Malmia käsitellään noin 1,1 Mt vuodessa (3000 t/d) ja kullan tuotantotaso on 5000 kg vuodessa. Toiminta alkoi avolouhoksena, maanalainen louhinta on alkanut vuonna 2010.

Kaivoksen toiminnan laajentamisessa on tarkoitus kasvattaa tuotantoa suurentamalla malminkäsittelykapasiteettia enimmillään puolitoistakertaiseksi, jolloin myös louhinta lisääntyy, kaivoksen eri prosessit kasvavat ja nopeutuvat sekä työntekijämäärä kasvaa.

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa kullantuotantomäärien kautta. Molemmissa vaihtoehdoissa maanalaisen kaivoksen täyttöä varten rakennetaan pastalaitos ja malmi nostetaan maanalaisesta kaivoksesta ramppinostona. Kaivosalue on myös molemmissa vaihtoehdoissa sama. Päävaihtoehtojen alavaihtoehtoina on tarkasteltu kaivoksen kuivatusvesien määrää kolmessa eri tilanteessa. YVA-ohjelmavaiheessa esitetty vaihtoehto VE2 eli tuotannon kaksinkertaistaminen on hylätty teknistaloudellisesti toteuttamiskelvottomana.

VE 0+: Kaivoksen toiminta jatkuu nykyisellä tasolla, kultaa tuotetaan noin 5000 kg/vuosi ja malmia käsitellään noin 1,1 Mt vuodessa.

VE1: Kullantuotanto nostetaan tasolle 7500 kg/vuosi ja malmia käsitellään noin 1,6 Mt/vuosi. 

 

Julkaistu 22.12.2010 klo 12.10, päivitetty 8.12.2015 klo 14.30

Julkaisija: