400 kV Voimajohto Seinäjoki - Tuovila, Mustasaari

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviontiohjelma

  • Arviointiohjelma / Bedömningsprogremmet.pdf (1,2 MB) Karttalehti / Kartblad.pdf (1,5 MB) Liitteet 1-5 / Bilaga 1 o. 5.pdf (1 MB) saapunut/ anlänt: 14.12.2006
  • Arviointiohjelma on nähtävillä: Seinäjoen kaupungintalo Kirkkokatu 6, Ilmajoen kunnanvirasto Ilkantie 18, Ylistaron kunnanvirasto Kaukolanraitti 5, Isonkyrön kunnanvirasto Pohjankyröntie 136, Vähänkyrön kunnanvirasto Vähänkyröntie 11, Laihian kunnanvirasto Laihiantie 28, Mustasaaren kunnantalo Keskustie 4. Arviointiohjelma on toimitettu nähtäville myös kuntien pääkirjastoihin: Seinäjoki Koulukatu 21, Ilmajoki Ilkantie 18, Ylistaro Kaukolanraitti 5, Isokyrö Kyrööntie 15, Vähäkyrö Vähänkyröntie 11, Laihia Laihiantie 39, Mustasaari Kulttuuritalo Koulutie 1. Arviointiohjelma julkaistaan lisäksi hankkeesta vastaavan internet-sivuilla osoitteessa www.fingrid.fi > ympäristö ja voimajohdot > YVA-menettelyt.
  • Kuulutus.pdf (19 Kb): 21.12.2006 Pohjalainen, Ilkka
  • Kungorelse.pdf (20 Kb): 21.12.2006, Vasabladet
  • Kuulemistilaisuudet 29.11.2006
  • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta 18.12.2006; Seinäjoen kaupunki, Ilmajoen kunta, Ylistaron kunta, Isonkyrön kunta, Vähänkyrön kunta, Laihian kunta, Mustasaaren kunta, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Länsi-Suomen lääninhallitus/Sosiaali- ja terveysosasto/Vaasan alue, Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus,  Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, Österbottens Förbund - Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Tielaitos/Vaasan tiepiiri, Finlands naturskyddsförbunds Österbotten distrikt, Österbottens Svenska producentförbund, Maataloustuottajain E-P:n liitto/MTK, Ratahallintokeskus, Museovirasto, Pohjanmaan riistanhoitopiiri
  • Lausuntojen määräaika: 5.2.2007
  • Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.pdf (51 Kb): 6.3.2007
  • Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning.pdf (53 Kb): 6.3.2007

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

400kV voimajohtoa suunnitellaan Seinäjoen ja Tuovilan (Mustasaari) sähköasemien välille. Voimajohtoalue on noin 55 km pitkä. Hankkeen välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat Seinäjoen kaupunki sekä Ilmajoen, Ylistaron, Isonkyrön, Vähänkyrön, Laihian ja Mustasaaren kunnat. Suunnitellun 400 kV Seinäjoki-Tuovila voimajohdon uusiin pylväisiin sijoitetaan myös nykyinen Seinäjoen ja Tuovilan välinen 110 kV voimajohto. Tarvittavien vahvistusten ajoitus ja laajuus täsmentyvät myöhemmin.

Johtoalueen leveys määräytyy vahvavirtailmajohtoja koskevien normien mukaan. Johtoaukeilta kaadetaan isot puut, mutta pensaskerroksesta säilyy osa. Lisäksi johtoalueelle tehdään kunnossapidon edellyttämiä huoltoyhteyksiä läheiseltä tieverkolta.

Hankkeen tavoitteet:

Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalain mukainen kantaverkon kehittämisvelvoite. Kehittäminen pohjautuu yhtiön laatimiin pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmiin. Seinäjoen ja Tuovilan välisellä voimajohdolla on tarkoitus turvata alueen sähkösiirtoverkon käyttövarmuus ja varautua Pohjanmaan rannikkoalueen voimansiirtoverkossa siirtymään nykyisestä 220 kV jännitetasosta käyttämään 400 kV ja 110 kV jännitteitä. 400 kV jännitetasoon siirtymiseen on jo aiemmin varauduttu rakentamalla Kristiina-Tuovila- Ventusneva (Kokkola) välinen voimajohto 400 kV rakenteella. Voimajohtoa käytetään nykyisin 220 kV jännitteellä.

Länsi-Suomen 220 kV voimansiirtoverkossa tarvitaan hankkeesta vastaavan mukaan tulevaisuudessa mittavia saneerauksia. Lisäksi alueen 220 kV verkon siirtokyky on jäämässä alimittaiseksi alueen kulutuksen ja siirtotarpeiden kasvaessa. Verkon vahvistamisen ja uusimisen yhteydessä on tarpeen siirtyä 400 kV käyttöön, jotta Pohjanmaan alueen sähkönsiirtotarpeet voidaan hoitaa myös tulevaisuudessa. 220 kV jännitteestä luopuminen ja 400 kV jännitteen käyttöönottaminen on tarkoitus tehdä vaiheittain seuraavien 10-20 vuoden kuluessa.

Hankkeen vaihtoehdot:
Hankkeessa on yksi päävaihtoehto; johtoreitti Seinäjoen ja Tuovilan välillä. Isonkyrön Seljänkankaalla ja Mustasaaren Tuovilassa arvioidaan myös asutuksen kiertävät alavaihtoehdot. 0-vaihtoehtoa ei ole arviointiohjelmassa. Perusteluna on ettei se ole kantaverkon toiminnan kannalta mahdollinen ratkaisu.

Julkaistu 15.12.2006 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 13.46