Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2020 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku käynnissä 21.10.2019 alkaen

Uutinen 21.10.2019 klo 9.00

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2020 on käynnissä 21.10.-2.12.2019. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnettäessä arvioidaan, kuinka avustettava toiminta tai hanke edistää valtion talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Ympäristöhallinnon avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

Ympäristöministeriö myöntää avustusta:

 • valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille
 • valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille
 • saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan
 • seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) myöntävät avustusta:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
 • vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen
 • kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin
 • tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan
   

Ympäristöministeriö järjesti valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille sekä asunto- ja rakennusalan järjestöille myönnettävistä harkinnanvaraisista valtionavustuksista infotilaisuuden tiistaina 29.10.2019.

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset

Avustukset valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

Yleisavustusta harkittaessa huomioidaan, miten yhteisön toiminta tukee kansalaistoimintaa ympäristöhallinnon toimialalla sekä miten ja missä määrin se edistää valtion talousarvioesityksessä mainittuja ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Harkinnassa huomioidaan myös yhteisön toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja avustuksen tarpeellisuus.

Lisätiedot

Miliza Malmelin
0295 250 176
etunimi.sukunimi@ym.fi

Rakennettuun ympäristöön liittyen:

Tuija Mikkonen
0295 250 184
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Avustukset valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

Aiemmasta poiketen valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille myönnettävät avustukset ovat yleisavustuksia (aiemmin valistus- ja neuvontatoimintaan kohdennettuja yleisavustuksia). Yleisavustusta harkittaessa huomioidaan, miten yhteisön toiminta tukee kansalaistoimintaa ympäristöhallinnon toimialalla sekä miten ja missä määrin se edistää valtion talousarvioesityksessä mainittuja ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Harkinnassa huomioidaan myös yhteisön toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja avustuksen tarpeellisuus.

Lisätiedot

Tuija Mikkonen
0295 250 184
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Avustukset saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Avustusta myönnetään sekä merialueen että sisämaan saaristoalueiden jätehuoltoa ja ympäristönsuojeluvalistusta edistävään toimintaan. Tuettavalla toiminnalla edistetään Suomen merialueiden, sisävesien, rantojen ja saariston roskaantumisen ehkäisyä, puhtautta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneily- ja retkeilymahdollisuuksia. Avustuksen kohteena voi olla näiden päämäärien eteen tehtävä konkreettinen jätehuoltotyö ja yleinen ympäristövalistus sekä näihin liittyvät kehittämishankkeet.

Lisätiedot

Sirje Stén
0295 250 276
etunimi.sukunimi@ym.fi

Miliza Malmelin
0295 250 176
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Avustukset seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan

Avustusta myönnetään kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysaluehankintojen tukemiseen. Hankintojen tulee edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Lisätiedot

Miliza Malmelin
0295 250 176
etunimi.sukunimi@ym.fi

ELY-keskusten myöntämät avustukset

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia haetaan myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueilta. ELY-keskusten myöntämien avustusten tarkemmat tiedot, ohjeet ja hakulomakkeet julkaistaan ELY-keskusten verkkosivuilla.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Lisätietoja ELY-keskusten myöntämistä avustuksista ympäristöministeriössä antaa:

Matleena Haapala
0295 250 332
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Avustukset saariston ympäristönhoitoon

Lisätietoja ELY-keskusten myöntämistä avustuksista ympäristöministeriössä antaa:

Tapio Heikkilä
0295 250 166
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Avustukset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen

Lisätietoja ELY-keskusten myöntämistä avustuksista ympäristöministeriössä antaa:

Juhani Gustafsson
0295 250 338
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Avustukset vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen

Lisätietoja ELY-keskusten myöntämistä avustuksista ympäristöministeriössä antaa:

Antton Keto
0295 250 148
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Avustukset kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus)

Lisätietoja ELY-keskusten myöntämistä avustuksista ympäristöministeriössä antaa:

Miliza Malmelin
0295 250 176
etunimi.sukunimi@ym.fi

ja

Tuija Mikkonen
0295 250 184
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Avustukset tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan (Lapin ELY-keskus)

Lisätietoja ELY-keskusten myöntämistä avustuksista ympäristöministeriössä antaa:

Sirje Stén
0295 250 276
etunimi.sukunimi@ym.fi


Aihealue: