Hyppää sisältöön

Ympäristölupien valvonta

Ympäristöluvan tarvitsevaa toimintaa valvotaan koko elinkaaren ajan. Valvonnasta vastaavat ELY-keskukset ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset. Ne seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen noudattamista.

Valvontasuunnitelma ohjaa toimintaa

ELY-keskukset laativat ympäristölupien valvontasuunnitelman omalle alueelleen. Siinä kuvataan alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet sekä valvonnan resurssit ja tavoitteet. Suunnitelmassa on myös kuvaus alueellisesta valvontaan liittyvästä yhteistyöstä.

Myös kunnat ovat velvollisia laatimaan valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman valvomiensa lupien osalta.

Vuosittain laadittavassa valvontaohjelmassa on luettelo kunakin vuonna tehtävistä määräaikaistarkastuksista ympäristöluvanvaraisiin tehtäviin. Määräaikaistarkastukset ovat maksullisia.

Laitokset raportoivat valvonnasta vastaaville

Laitosten on raportoitava määräajoin laitoksen päästöistä ja toiminnasta. Jos laitoksella tapahtuu häiriö tai poikkeuksellinen tilanne ja päästöraja-arvot ylittyvät niin, että tilanteesta aiheutuu välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa, laitoksella on velvollisuus ilmoittaa valvontaviranomaiselle tilanteesta välittömästi.

Valvontatarkastuksia tehdään valvontaluokan mukaisesti

Kaikki laitokset tarkastetaan määräajoin. ELY-keskusten valvomat laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan tarvittavan tarkastustiheyden perusteella.

  • valvontaluokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 4. määräaikaistarkastus otantaperusteisesti, kuitenkin vähintään kerran 5 - 10 vuodessa

Tarkastuskäyntejä tehdään myös kansalaisten ilmoitusten perusteella ja häiriötilanteissa. Kaikista tarkastuskäynneistä tehdään tarkastuskertomus.

Tarkastuksissa selvitetään esimerkiksi, onko päästöjä seurattu lupamääräysten mukaisesti. Jos luvassa ei ole määritelty päästöraja-arvoja, keskitytään selvittämään, toimiiko laitos luvassa kuvatulla ja velvoitetulla tavalla. Lisäksi tarkastetaan, onko laitoksella suunnitteilla toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää luvan muuttamista tai uuden luvan hakemista.

Päästötiedot ja tarkastuskertomukset saa pyydettäessä ELY-keskuksesta.

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjaa

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjeistaa ympäristölupien valvontaa.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Ympäristölupien valvonta - Uusimaa

Valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan alueellisen elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskuksen on ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan järjestämiseksi laadittava valvontasuunnitelma. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontasuunnitelmaan sisältyy ympäristönsuojelulain valvonnan lisäksi myös jätelain, vesilain, kemikaalilain, merenkulun ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukainen valvonta.

Valvontasuunnitelmassa kuvataan valvonnan kannalta alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit sekä valvonnan tavoitteet ja priorisointi. Keskeinen osa valvontasuunnitelmaa on ympäristölupavelvollisten laitosten valvonnan kuvaus.

 

Ympäristölupien valvonta

Uudenmaan ELYn valvonnassa on noin 410 - 420 laitosta. Valvonnassa on jätteen käsittelyyn liittyviä toimintoja, energiantuotantolaitoksia, kemianteollisuutta, metalliteollisuutta, elintarviketeollisuutta ja muuta pienempää teollisuutta, lentokenttiä, satamia, eläinsuojia sekä varastoja ja muita toimintoja. Lisäksi valvotaan 30 - 40 vanhaa kaatopaikkaa, joiden sulkemistoimet on tehty, mutta niillä on edelleen jälkitarkkailuvelvoitteita. Jokaiselle valvottavalle laitokselle on nimetty yhteyshenkilö.

Ympäristölupien valvontaa tehdään suunnitellusti ja Ympäristöministeriön valvontaohjetta noudattaen. Valvonnassa keskitytään ympäristövaikutuksiltaan merkittäviin toimintoihin ja tehtäviin. Suunnitelmallisesti järjestetyllä ja tehokkaalla valvonnalla voidaan vähentää pintavesiin, pohjavesiin, ilmaan ja maaperään kohdistuvia päästöjä, edistää meluntorjuntaa sekä rajoittaa haitallisten aineiden käyttöä. Valvonnassa korostetaan asiantuntemusta, avoimuutta, tasa-arvoisuutta, puolueettomuutta, esteettömyyttä ja hyvää asiakaspalvelua.

 

Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johdon arvio vuoden 2019 valvonnasta

Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristövalvonnan suunnitelma vuodelle 2020 (tiivistelmä)

 

 

Julkaistu 31.7.2013 klo 15.45, päivitetty 12.5.2020 klo 15.33
Julkaistu 12.6.2013 klo 14.04, päivitetty 24.9.2019 klo 13.05
Julkaisija: