Ympäristölupien valvonta

Ympäristöluvan tarvitsevaa toimintaa valvotaan koko elinkaaren ajan. Valvonnasta vastaavat ELY-keskukset ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset. Ne seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen noudattamista.

Valvontasuunnitelma ohjaa toimintaa

ELY-keskukset laativat ympäristölupien valvontasuunnitelman omalla alueelleen. Siinä kuvataan alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet sekä valvonnan resurssit ja tavoitteet. Suunnitelmassa on myös kuvaus alueellisesta valvontaan liittyvästä yhteistyöstä.

Syyskuussa 2017 voimaan tulleiden ympäristönsuojelulain muutosten myötä myös kunnat ovat velvollisia laatimaan valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman valvomiensa lupien osalta.

Vuosittain laadittavassa valvontaohjeessa on luettelo kunakin vuonna tehtävistä määräaikaistarkastuksista ympäristöluvanvaraisiin tehtäviin. Määräaikaistarkastukset ovat maksullisia.

Laitokset raportoivat valvonnasta vastaaville

Laitosten on raportoitava määräajoin laitoksen päästöistä ja toiminnasta. Jos laitoksella tapahtuu häiriöitä tai lyhytaikaiset päästöraja-arvot ylittyvät, laitos on velvoitettu lähettämään raportin valvontaviranomaiselle välittömästi.

Valvontatarkastuksia tehdään valvontaluokan mukaisesti

Kaikki laitokset tarkastetaan määräajoin. ELY-keskusten valvomat laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan tarvittavan tarkastustiheyden perusteella.

  • valvontaluokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 4. määräaikaistarkastus otantaperusteisesti kerran lupakaudessa, kuitenkin vähintään kerran 5-10 vuodessa

Tarkastuskäyntejä tehdään myös kansalaisten ilmoitusten perusteella ja häiriötilanteissa. Kaikista tarkastuskäynneistä tehdään tarkastuskertomus.

Tarkastuksissa selvitetään esimerkiksi, onko päästöjä seurattu lupamääräysten mukaisesti. Jos luvassa ei ole määritelty päästöraja-arvoja, keskitytään selvittämään, toimiiko laitos luvassa kuvatulla tavalla. Lisäksi tarkastetaan, onko laitoksella suunnitteilla toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää uuden luvan hakemista.

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjaa

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjeistaa ympäristölupien valvontaa. Uusi valvontaohje julkaistiin vuonna 2016.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Ympäristölupien valvonta - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat  -vastuualue laatii vuosittain verkkosivuilla julkaistavan ympäristölupien valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelmassa kuvataan valvonnan kannalta alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet (YSL 95 §). Suunnitelmaan sisältyy myös johdon arvio aiemman vuoden valvontatavoitteiden toteutumisesta. Kullekin laitokselle määritellään valvontaluokka, joka kuvaa laitoksen valvonnan tarvetta.

Valvontaluokat

ELY-keskuksen valvottavat laitokset jaetaan VAHTI -järjestelmässä (valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä) neljään luokkaan. Jokaiselle laitokselle on nimetty vastuuvalvoja. Valvontaluokat ovat:

  • Luokka 1. Tarkastetaan vähintään kerran vuodessa
  • Luokka 2. Tarkastetaan vähintään kerran kahdessa vuodessa
  • Luokka 3. Tarkastetaan vähintään kerran kolmessa vuodessa
  • Luokka 4. Tarkastetaan otantaperusteisesti osa luokkaan kuuluvista laitoksista kerran lupakaudessa

Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskusten ympäristönsuojelulain ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma

 

 

Julkaistu 14.9.2013 klo 12.30, päivitetty 27.6.2017 klo 13.16
Julkaistu 12.6.2013 klo 14.04, päivitetty 7.9.2017 klo 15.04
Julkaisija: