Ympäristölupien valvonta

Ympäristöluvan tarvitsevaa toimintaa valvotaan koko elinkaaren ajan. Valvonnasta vastaavat ELY-keskukset ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset. Ne seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen noudattamista.

Valvontasuunnitelma ohjaa toimintaa

ELY-keskukset laativat ympäristölupien valvontasuunnitelman omalle alueelleen. Siinä kuvataan alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet sekä valvonnan resurssit ja tavoitteet. Suunnitelmassa on myös kuvaus alueellisesta valvontaan liittyvästä yhteistyöstä.

Myös kunnat ovat velvollisia laatimaan valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman valvomiensa lupien osalta.

Vuosittain laadittavassa valvontaohjelmassa on luettelo kunakin vuonna tehtävistä määräaikaistarkastuksista ympäristöluvanvaraisiin tehtäviin. Määräaikaistarkastukset ovat maksullisia.

Laitokset raportoivat valvonnasta vastaaville

Laitosten on raportoitava määräajoin laitoksen päästöistä ja toiminnasta. Jos laitoksella tapahtuu häiriö tai poikkeuksellinen tilanne ja päästöraja-arvot ylittyvät niin, että tilanteesta aiheutuu välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa, laitoksella on velvollisuus ilmoittaa valvontaviranomaiselle tilanteesta välittömästi.

Valvontatarkastuksia tehdään valvontaluokan mukaisesti

Kaikki laitokset tarkastetaan määräajoin. ELY-keskusten valvomat laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan tarvittavan tarkastustiheyden perusteella.

  • valvontaluokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 4. määräaikaistarkastus otantaperusteisesti, kuitenkin vähintään kerran 5 - 10 vuodessa

Tarkastuskäyntejä tehdään myös kansalaisten ilmoitusten perusteella ja häiriötilanteissa. Kaikista tarkastuskäynneistä tehdään tarkastuskertomus.

Tarkastuksissa selvitetään esimerkiksi, onko päästöjä seurattu lupamääräysten mukaisesti. Jos luvassa ei ole määritelty päästöraja-arvoja, keskitytään selvittämään, toimiiko laitos luvassa kuvatulla ja velvoitetulla tavalla. Lisäksi tarkastetaan, onko laitoksella suunnitteilla toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää luvan muuttamista tai uuden luvan hakemista.

Päästötiedot ja tarkastuskertomukset saa pyydettäessä ELY-keskuksesta.

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjaa

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjeistaa ympäristölupien valvontaa.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Ympäristölupien valvonta - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan ELY-keskus valvoo 127 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa valvontasuunnitelman mukaisesti. Yleisimpiä valvottavia toimintoja ovat metsäteollisuus, kaivosteollisuus, turvetuotanto, jätteen käsittely, yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, eläinsuojat, energiantuotanto, metalliteollisuus, kemianteollisuus ja kalankasvatus. Jokaiselle valvottavalle laitokselle on nimetty vastuuvalvoja ja sijainen. Valvottavien laitosten lukumäärä kasvoi kahdeksalla edelliseen vuoteen nähden, kun Heinäveden kunta liittyi Pohjois-Karjalaan vuoden 2021 alusta.

Ympäristökuormituksen tai -riskien kannalta merkittävimmät laitokset sijoittuvat Joensuun Uimaharjuun ja Kiteen Puhokseen, joissa on metsäteollisuutta ja kemianteollisuutta. Yhdyskuntajätevesien ja jätehuollon merkittävimmät valvontakohteet ovat Joensuussa. Kaivosteollisuus sijoittuu suurimmaksi osaksi Outokumpuun, Polvijärvelle, Juukaan ja Ilomantsiin. Uusina valvontakohteina ovat aloittaneet erilaisia biotuotteita (polttoaineet, tekniset hiilet valmistavat laitokset).

Vuosittain Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee erilaisiin valvottaviin kohteisiin noin 85 tarkastusta, joista tänä vuonna noin 36 on laitosten ympäristölupien määräaikaistarkastuksia. Muut tarkastukset kohdentuvat ympäristönsuojelulain, jätelain ja vesilain mukaisiin tarkastuksiin. Määräaikaistarkastukset perustuvat riskinarvioinnin perusteella määritettyyn valvontaluokkaan, vuosittain päivitettävään valvontasuunnitelmaan ja sitä tukevaan valvontaohjelmaan. Valvontasuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskusten kanssa.

 

Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Pohjois-Karjala

Julkaistu 8.8.2013 klo 8.58, päivitetty 26.2.2021 klo 13.10
Julkaistu 19.7.2022 klo 16.35, päivitetty 19.7.2022 klo 16.35
Julkaisija: