Ympäristölupien valvonta

Ympäristöluvan tarvitsevaa toimintaa valvotaan koko elinkaaren ajan. Valvonnasta vastaavat ELY-keskukset ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset. Ne seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen noudattamista.

Valvontasuunnitelma ohjaa toimintaa

ELY-keskukset laativat ympäristölupien valvontasuunnitelman omalla alueelleen. Siinä kuvataan alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet sekä valvonnan resurssit ja tavoitteet. Suunnitelmassa on myös kuvaus alueellisesta valvontaan liittyvästä yhteistyöstä.

Syyskuussa 2017 voimaan tulleiden ympäristönsuojelulain muutosten myötä myös kunnat ovat velvollisia laatimaan valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman valvomiensa lupien osalta.

Vuosittain laadittavassa valvontaohjeessa on luettelo kunakin vuonna tehtävistä määräaikaistarkastuksista ympäristöluvanvaraisiin tehtäviin. Määräaikaistarkastukset ovat maksullisia.

Laitokset raportoivat valvonnasta vastaaville

Laitosten on raportoitava määräajoin laitoksen päästöistä ja toiminnasta. Jos laitoksella tapahtuu häiriöitä tai lyhytaikaiset päästöraja-arvot ylittyvät, laitos on velvoitettu lähettämään raportin valvontaviranomaiselle välittömästi.

Valvontatarkastuksia tehdään valvontaluokan mukaisesti

Kaikki laitokset tarkastetaan määräajoin. ELY-keskusten valvomat laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan tarvittavan tarkastustiheyden perusteella.

  • valvontaluokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 4. määräaikaistarkastus otantaperusteisesti kerran lupakaudessa, kuitenkin vähintään kerran 5-10 vuodessa

Tarkastuskäyntejä tehdään myös kansalaisten ilmoitusten perusteella ja häiriötilanteissa. Kaikista tarkastuskäynneistä tehdään tarkastuskertomus.

Tarkastuksissa selvitetään esimerkiksi, onko päästöjä seurattu lupamääräysten mukaisesti. Jos luvassa ei ole määritelty päästöraja-arvoja, keskitytään selvittämään, toimiiko laitos luvassa kuvatulla tavalla. Lisäksi tarkastetaan, onko laitoksella suunnitteilla toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää uuden luvan hakemista.

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjaa

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjeistaa ympäristölupien valvontaa. Uusi valvontaohje julkaistiin vuonna 2016.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Ympäristölupien valvonta - Pirkanmaa

Ympäristölupien valvonta Pirkanmaan ELY-keskuksessa

Pirkanmaan ELY-keskus valvoo 316 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa (tilanne 1/2019) valvontasuunnitelman mukaisesti. Yleisimpiä valvottavia toimintoja ovat metsäteollisuus, turvetuotanto, jätteen käsittely, yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, eläinsuojat, energiantuotanto, metalliteollisuus ja kemianteollisuus. Jokaiselle valvottavalle laitokselle on nimetty vastuuvalvoja.

Vuosittain Pirkanmaan ELY-keskus tekee lupavelvollisiin laitoksiin noin 80-90 maksullista tarkastusta. Kaikkiaan erilaisia valvontatarkastuksia tehdään vuosittain reilu 100 kpl.

Julkaistu 15.8.2013 klo 12.54, päivitetty 6.2.2019 klo 10.52
Julkaistu 12.6.2013 klo 14.04, päivitetty 7.9.2017 klo 15.04
Julkaisija: