Ympäristölupien valvonta

Ympäristöluvan tarvitsevaa toimintaa valvotaan koko elinkaaren ajan. Valvonnasta vastaavat ELY-keskukset ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset. Ne seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen noudattamista.

Valvontasuunnitelma ohjaa toimintaa

ELY-keskukset laativat ympäristölupien valvontasuunnitelman omalle alueelleen. Siinä kuvataan alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet sekä valvonnan resurssit ja tavoitteet. Suunnitelmassa on myös kuvaus alueellisesta valvontaan liittyvästä yhteistyöstä.

Myös kunnat ovat velvollisia laatimaan valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman valvomiensa lupien osalta.

Vuosittain laadittavassa valvontaohjelmassa on luettelo kunakin vuonna tehtävistä määräaikaistarkastuksista ympäristöluvanvaraisiin tehtäviin. Määräaikaistarkastukset ovat maksullisia.

Laitokset raportoivat valvonnasta vastaaville

Laitosten on raportoitava määräajoin laitoksen päästöistä ja toiminnasta. Jos laitoksella tapahtuu häiriö tai poikkeuksellinen tilanne ja päästöraja-arvot ylittyvät niin, että tilanteesta aiheutuu välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa, laitoksella on velvollisuus ilmoittaa valvontaviranomaiselle tilanteesta välittömästi.

Valvontatarkastuksia tehdään valvontaluokan mukaisesti

Kaikki laitokset tarkastetaan määräajoin. ELY-keskusten valvomat laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan tarvittavan tarkastustiheyden perusteella.

  • valvontaluokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 4. määräaikaistarkastus otantaperusteisesti, kuitenkin vähintään kerran 5 - 10 vuodessa

Tarkastuskäyntejä tehdään myös kansalaisten ilmoitusten perusteella ja häiriötilanteissa. Kaikista tarkastuskäynneistä tehdään tarkastuskertomus.

Tarkastuksissa selvitetään esimerkiksi, onko päästöjä seurattu lupamääräysten mukaisesti. Jos luvassa ei ole määritelty päästöraja-arvoja, keskitytään selvittämään, toimiiko laitos luvassa kuvatulla ja velvoitetulla tavalla. Lisäksi tarkastetaan, onko laitoksella suunnitteilla toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää luvan muuttamista tai uuden luvan hakemista.

Päästötiedot ja tarkastuskertomukset saa pyydettäessä ELY-keskuksesta.

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjaa

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjeistaa ympäristölupien valvontaa.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Ympäristölupien valvonta - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue valvoo 265 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa (tilanne tammikuussa 2018). Keskeisimpiä valvottavia toimialoja ovat energiantuotanto, puunjalostusteollisuus, kemianteollisuus, metalliteollisuus, jätevedenpuhdistamot, jätteenkäsittely, satamat, turvetuotanto, eläinsuojat sekä kalankasvatus.

Tarkastuksia kirjattiin vuoden 2017 aikana 85, mikä on 32 % valvottavista lupavelvollisista laitoksista (265). Määräaikaistarkastuksia näistä oli 66. Tarkastuksia tehtiin valvottaessa lupamääräysten noudattamista, selvitettäessä häiriötilanteita ja laitosten toimintaa koskevia valituksia. Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet hoidettiin yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Häiriöilmoituksista (133 kpl) käsiteltiin 88 % kolmen vuorokauden tavoiteajassa. Suuri osa häiriöilmoituksista johtui runsaiden sateiden ja sulamisvesien aiheuttamista ongelmista viemäriverkostojen pumppaamoilla ja turvetuotannossa. Yleisöilmoituksista (27 kpl) merkittävimmän osan muodostivat teollisuusprosesseihin tai jätteiden käsittelyyn liittyneet haju- ja meluvalitukset.

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueen jätteenpolttoasetuksen mukaiset laitokset

Julkaistu 11.9.2013 klo 7.42, päivitetty 27.3.2019 klo 14.45
Julkaistu 12.6.2013 klo 14.04, päivitetty 24.9.2019 klo 13.05
Julkaisija: