Ympäristölupien valvonta

Ympäristöluvan tarvitsevaa toimintaa valvotaan koko elinkaaren ajan. Valvonnasta vastaavat ELY-keskukset ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset. Ne seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen noudattamista.

Valvontasuunnitelma ohjaa toimintaa

ELY-keskukset laativat ympäristölupien valvontasuunnitelman omalle alueelleen. Siinä kuvataan alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet sekä valvonnan resurssit ja tavoitteet. Suunnitelmassa on myös kuvaus alueellisesta valvontaan liittyvästä yhteistyöstä.

Myös kunnat ovat velvollisia laatimaan valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman valvomiensa lupien osalta.

Vuosittain laadittavassa valvontaohjelmassa on luettelo kunakin vuonna tehtävistä määräaikaistarkastuksista ympäristöluvanvaraisiin tehtäviin. Määräaikaistarkastukset ovat maksullisia.

Laitokset raportoivat valvonnasta vastaaville

Laitosten on raportoitava määräajoin laitoksen päästöistä ja toiminnasta. Jos laitoksella tapahtuu häiriö tai poikkeuksellinen tilanne ja päästöraja-arvot ylittyvät niin, että tilanteesta aiheutuu välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa, laitoksella on velvollisuus ilmoittaa valvontaviranomaiselle tilanteesta välittömästi.

Valvontatarkastuksia tehdään valvontaluokan mukaisesti

Kaikki laitokset tarkastetaan määräajoin. ELY-keskusten valvomat laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan tarvittavan tarkastustiheyden perusteella.

  • valvontaluokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 4. määräaikaistarkastus otantaperusteisesti, kuitenkin vähintään kerran 5 - 10 vuodessa

Tarkastuskäyntejä tehdään myös kansalaisten ilmoitusten perusteella ja häiriötilanteissa. Kaikista tarkastuskäynneistä tehdään tarkastuskertomus.

Tarkastuksissa selvitetään esimerkiksi, onko päästöjä seurattu lupamääräysten mukaisesti. Jos luvassa ei ole määritelty päästöraja-arvoja, keskitytään selvittämään, toimiiko laitos luvassa kuvatulla ja velvoitetulla tavalla. Lisäksi tarkastetaan, onko laitoksella suunnitteilla toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää luvan muuttamista tai uuden luvan hakemista.

Päästötiedot ja tarkastuskertomukset saa pyydettäessä ELY-keskuksesta.

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjaa

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjeistaa ympäristölupien valvontaa.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Ympäristölupien valvonta - Häme

Valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan alueellisen elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskuksen on ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan järjestämiseksi laadittava valvontasuunnitelma. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontasuunnitelmaan sisältyy ympäristönsuojelulain valvonnan lisäksi myös jätelain, vesilain, maa-aineslain ja kemikaalilainsäädännön mukainen valvonta.

Valvontasuunnitelman tavoitteena on tehokas, laadukas ja käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen oikein kohdistettu valvonta Hämeen ELY-keskuksen toimialueella.

Valvontasuunnitelmassa kuvataan valvonnan kannalta alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit sekä valvonnan tavoitteet ja priorisointi. Keskeinen osa valvontasuunnitelmaa on ympäristölupavelvollisten laitosten valvonnan kuvaus.

 

Ympäristölupien valvonta

Hämeen ELY-keskus valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja ELY-keskusta edeltäneen Hämeen ympäristökeskuksen tekemiä päätöksiä. Jokaiselle laitokselle on nimetty vastuuvalvoja.

Hämeen ELY-keskuksen valvomat Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntiin sijoittuneet teollisuuslaitokset ovat suurimmaksi osaksi keskisuuria tai pieniä yrityksiä, jotka edustavat energiantuotantoa, metalliteollisuutta, kemiallista- ja mekaanista puunjalostusteollisuutta, elintarviketeollisuutta sekä kemianteollisuutta.

Alueella on runsaasti jätteiden hyödyntämiseen ja käsittelyyn erikoistuneita toimijoita. Kunnallinen jätehuolto on keskittynyt kolmeen jätekeskukseen Hämeenlinnaan, Forssaan ja Lahteen, joihin on sijoittunut monipuolista jätteenkäsittelytoimintaa. Teollisuuskaatopaikkoja Hämeessä on neljä.

Alueella on parikymmentä merkittävää asumajätevedenpuhdistamoa ja viiden teollisuuslaitoksen jätevedet johdetaan oman jätevedenpuhdistamon kautta vesistöön.  Turvetuotanto aiheuttaa paikallisesti vesistökuormitusta, samoin maatalous.

 

Valvonnan tavoitteet

Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnanharjoittajat noudattavat ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden perusteella annettujen säädösten määräyksiä sekä ympäristölupapäätöksessä annettuja lupamääräyksiä. Tavoitteena on myös selvittää, täyttyvätkö luvan myöntämisen edellytykset edelleen ja aiheutuuko toiminnasta lupamääräysten noudattamisesta huolimatta ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista. Akuutteihin valvontatapauksiin reagoidaan joutuisasti. Tällaisia ovat mm. laitosten häiriötilanteet, havaitut tai epäillyt lupaehtojen rikkomiset ja ympäristövahingot.

Määräaikaistarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman ja vuosittain laadittavan erillisen valvontaohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi tarkastuksia tehdään, jos häiriö- tai poikkeustilanne antaa siihen erityistä aihetta tai jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista. Alueellisesti erityisen merkittävänä pidetään pohjaveden likaantumisriskin vähentämistä tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla I ja II luokan pohjavesialueilla.  Tarkastuksia tehdään tarvittaessa myös toiminnanharjoittajan, asianosaisen tai muiden vaatimusten vuoksi.

 

Valvontaluokat

ELY-keskuksen valvottavat laitokset jaetaan neljään valvontaluokkaan riskinarvioinnin perusteella. IE-direktiivin mukaiset laitokset tulee tarkastaa 1 – 3 vuoden välein ja nämä laitokset sijoittuvat aina valvontaluokkiin 1-3.

Valvontaluokat ovat:

•luokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat

•luokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat

•luokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat

•luokka 4. otantaperusteisesti noin kerran kymmenessä vuodessa tarkastettavat

 

Hämeen ELY-keskuksen ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain ja kemikaalilainsäädännön mukainen valvontasuunnitelma 2019

 

Julkaistu 10.9.2013 klo 17.54, päivitetty 1.2.2019 klo 12.19
Julkaistu 12.6.2013 klo 14.04, päivitetty 24.9.2019 klo 13.05
Julkaisija: