Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita, Sotkamo

Terrafame Oy, ympäristötarkkailuohjelmat ja -raportit

Terrafamen kaivoksen ympäristötarkkailuraportti 2018

Terrafamen kaivoksen ympäristötarkkailuraportti 2017

Terrafamen kaivoksen velvoitetarkkailu 2016

 • Osat I - VI (pdf, 22,7 Mt)
  • Osa I: Yhteenveto
  • Osa II: Käyttötarkkailun tulokset
  • Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu
  • Osa IV: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto
  • Osa V: Pintavesien tarkkailu
  • Osa VI: Nuasjärven pohjaeläimistö
 • Osat VII - XI (pdf, 51,5 Mt)
  • Osa VII: Kalataloudellinen tarkkailu
  • Osa VIII: Pohjavesitarkkailu
  • Osa IX: Pölylaskeuma
  • Osa X: Jätejakeiden tarkkailu
  • Osa XI: Ilmanlaatumittaukset Terrafamen kaivoksen ympäristössä

Terrafamen kaivoksen tarkkailuohjelma 2016

Tarkkailuohjelmaan on yhdistetty koko kaivoksen tarkkailu sekä purkuputken tarkkailu.

Terrafame Oy:n purkuputken ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelma

Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat antaneet 18.12.2015 päätöksen Terrafame Oy:n ns. purkuputken ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä tarkkailuohjelmaksi. Tarkkailusuunnitelma on toiminnanharjoittajan esittämä suunnitelma siitä, miten ympäristöluvassa määrätty tarkkailu eli ns. velvoitetarkkailu jatkossa toteutetaan.

Kainuun ELY-keskus on käsitellyt tarkkailusuunnitelmaesityksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun osalta ja Lapin ELY-keskus kalataloustarkkailun osalta.

ELY-keskusten tekemässä päätöksessä on hyväksytty hakijan esittämä tarkkailusuunnitelma ja annettu sitä koskevia lisämääräyksiä. Etenkin pinta- ja pohjavesien tarkkailua ja kalataloustarkkailua on laajennettu määräyksin hakijan esittämästä.

Esitys tarkkailusuunnitelmaksi perustuu konkurssipesän jättämään ympäristölupahakemukseen ja siitä 24.4.2015 annettuun ympäristölupapäätökseen. Nämä löytyvät Aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelu -sivulta, oikean palstan linkistä.

Tämä tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös ei muuta Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskusten 24.2.2014 hyväksymää kaivoksen aiempaa tarkkailuohjelmaa. Purkuputken tarkkailu yhdistetään kaivoksen muun toiminnan tarkkailuun yhdeksi tarkkailuohjelmaksi.

Terrafamen kaivoksen velvoitetarkkailu 2015

Osat I - VIe (pdf. 31Mt)

 • Osa I: Yhteenveto
 • Osa II: Käyttötarkkailun tulokset
 • Osa III: Vesipäästöjen tarkkailu
 • Osa IV: Ilmapäästötarkkailujen yhteenveto
 • Osa V: Pintavesien laatu
 • Osa VIa: Pintavesien biologinen tarkkailu, vesikasvillisuuden linjaseurannat
 • Osa VIb: Pintavesien biologinen tarkkailu, vesisammalten metallipitoisuudet
 • Osa VIc: Pintavesien biologinen tarkkailu, pohjaeläintarkkailu sekä Nuasjärven pohjaeläimistöselvitys
 • Osa VId: Pintavesien biologinen tarkkailu, kasviplankton
 • Osa VIe: Pintavesien biologinen tarkkailu, piilevät

Osat VII - VIII (pdf. 37Mt)

 • Osa VII: Sedimentin laatu ja Nuasjärven purkuputken vaikutustarkkailu
 • Osa VIII: Kalataloudellinen tarkkailu

Osat IX - XI (pdf. 41Mt)

 • Osa IX: Pohjavedet
 • Osa X: Pölylaskeumatarkkailu
 • Osa XI: Jätejakeiden tarkkailu

Aiemmat Talvivaaraa koskevat velvoitetarkkailuasiakirjat

Julkaistu 25.10.2019 klo 0.00, päivitetty 30.4.2021 klo 11.22