Hyppää sisältöön

Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Lappi

Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan 20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003).  Jätteenpolttodirektiivin säännökset on sisällytetty tarkistettuina teollisuuden päästöistä annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston IE-direktiiviin (2010/75/EU).

Säännöksiä sovelletaan kiinteän ja nestemäisen jätteen polttoon poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksissa. Rinnakkaispolttolaitoksissa jätettä poltetaan joko varsinaisen polttoaineen tai tuotantoprosessin ohessa. Direktiiviä sovelletaan periaatteessa myös hyvin pienimuotoisiin toimintoihin.

Uuden jätteenpolttoasetuksen 26 §:n mukaan valvontaviranomaisen on pidettävä ajantasaista luetteloa toimialueellaan toimivista jätteenpolttolaitoksista ja jätteen rinnakkaispolttolaitoksista ja julkaistava se tietoverkossa. Toiminnanharjoittajien on vuosittain laadittava valvontaviranomaiselle selvitys laitoksen toiminnasta. Valvontaviranomaisen on julkaistava selvitykset tietoverkossa.

Lapin ELY-keskuksen toimialueella toimivat tällä hetkellä seuraavat jätteenpolttoasetuksen mukaiset laitokset:

Jätteenpolttolaitokset

Laitos Laitostyyppi Selvitys laitoksen toiminnasta
Endev Oy, Alakorkalo Jätteenpolttolaitos (rakenteilla)  
Savaterra Oy, Holstinharjun pilaantuneiden maiden käsittelyasema Jätteenpolttolaitos (siirrettävä)

Vuosiraportti 2018 (pdf 5 Mt)

SMA Mineral Oy, kalkkiuuni Polttolaitos (jätteeksi luokiteltavaa polttoainetta ei tällä hetkellä käytössä)  
Tornion Voima Oy, voimalaitos

Rinnakkaispolttolaitos (jätteeksi luokiteltavaa polttoainetta ei tällä hetkellä käytössä)

 

 

Julkaistu 14.9.2017 klo 14.12, päivitetty 4.11.2019 klo 10.28

Julkaisija: