Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Hämeessä

Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan 20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin kuin öljyjätehuollosta vuonna 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen (101/1997) 6 §.  Jätteenpolttodirektiivin säännökset on sisällytetty tarkistettuina teollisuuden päästöistä annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston IE-direktiiviin (2010/75/EU). 

Säännöksiä sovelletaan kiinteän ja nestemäisen jätteen polttoon poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksissa. Rinnakkaispolttolaitoksissa jätettä poltetaan joko varsinaisen polttoaineen tai tuotantoprosessin ohessa. Direktiiviä sovelletaan periaatteessa myös hyvin pienimuotoisiin toimintoihin.

Jätteenpolttoasetuksella ja ympäristönsuojeluasetuksella säädetään vaatimukset – eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta – kaikelle jätteenpoltolle. Vaatimukset perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan ja koskevat poltettavan jätteen laadun selvittämistä, poltto-olosuhteita, päästöjä ilmaan ja veteen, päästöjen mittaamista, toimintaa häiriötilanteissa ja poltossa syntyvän jätteen käsittelemistä ja hyödyntämistä. 

Uuden jätteenpolttoasetuksen 26 §:n mukaan valvontaviranomaisen on pidettävä ajantasaista luetteloa toimialueellaan toimivista jätteenpolttolaitoksista ja jätteen rinnakkaispolttolaitoksista ja julkaistava se tietoverkossa. Toiminnanharjoittajien on vuosittain laadittava valvontaviranomaiselle selvitys laitoksen toiminnasta. Valvontaviranomaisen on julkaistava selvitykset tietoverkossa.

 

Hämeen ELY-keskuksen toimialueella toimivat tällä hetkellä seuraavat jätteenpolttoasetuksen mukaiset laitokset

 

  Laitos

  Laitostyyppi

Lahti Energia Oy, Kymijärvi II , Lahti

  Jätteenpolttolaitos

Fortum Waste Solutions Oy (ent. Ekokem Oyj), Voimala 1 j 2, Polttolinja 1, Riihimäki

  Jätteenpolttolaitos

Kuusakoski Oy, Heinolan tehtaat, jalometallipyroplyysi   Pyroplyysiprosessi

Muualla verkossa: Jätelainsäädäntö edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja ehkäisee jätteistä aiheutuvia haittoja

Julkaistu 25.11.2014 klo 10.50, päivitetty 23.12.2019 klo 9.27

Julkaisija: