Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Uusimaa

 
Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan  20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin kuin öljyjätehuollosta vuonna 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen (101/1997) 6 §.  Jätteenpolttodirektiivin säännökset on sisällytetty tarkistettuina teollisuuden päästöistä annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston IE-direktiiviin (2010/75/EU).

Säännöksiä sovelletaan kiinteän ja nestemäisen jätteen polttoon poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksissa Rinnakkaispolttolaitoksissa jätettä poltetaan joko varsinaisen polttoaineen tai tuotantoprosessin ohessa. Direktiiviä sovelletaan periaatteessa myös hyvin pienimuotoisiin toimintoihin.

Jätteenpolttoasetuksella ja ympäristönsuojeluasetuksella säädetään vaatimukset, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, kaikelle jätteenpoltolle. Vaatimukset perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan ja koskevat poltettavan jätteen laadun selvittämistä, poltto-olosuhteita, päästöjä ilmaan ja veteen, päästöjen mittaamista, toimintaa häiriötilanteissa ja poltossa syntyvän jätteen käsittelemistä ja hyödyntämistä.

Uuden jätteenpolttoasetuksen 26 §:n mukaan valvontaviranomaisen on pidettävä ajantasaista luetteloa toimialueellaan toimivista jätteenpolttolaitoksista ja jätteen rinnakkaispolttolaitoksista ja julkaistava se tietoverkossa. Toiminnanharjoittajien on vuosittain laadittava valvontaviranomaiselle selvitys laitoksen toiminnasta. Valvontaviranomaisen on julkaistava selvitykset tietoverkossa.

Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella tällä hetkellä toimii seuraavat jätteenpolttoasetuksen mukaiset laitokset.

Laitos                   

Laitostyyppi         

Selvitys laitoksen toiminnasta

Vantaan Energia Oy, jätevoimala, Vantaa

Jätteenpolttolaitos

Toiminta käynnistynyt vuonna 2014.

Tarkkailusuunnitelma

Vuosiraportti 2014

Vuosiraportti 2015

Vuosiraportti 2016

Vuosiraportti 2017

Vuosiraportti 2018

 

Fortum Power and Heat Oy, Järvenpään voimalaitos, Järvenpää

Jätteen rinnakkaispolttolaitos

Ympäristöluvassa Dnro ESAVI/4956/2015 8.4.2016 myönnetty lupa hevosen kuivikelannan sekä purku- ja kierrätyspuun rinnakkaispolttoon.

Vuosiraportti 2016

Vuosiraportti 2017

Vuosiraportti 2018

Sappi Finland Operations Oy, Kirkniemen voimalaitos, Lohja Jätteen rinnakkaispolttolaitos

Laitoksella poltettiin hevosen kuivikelantaa ajanjaksolla 1.9.2016 – 30.1.2017 ESAVIn 22.8.2016 antaman koetoimintailmoitusta koskevan päätöksen nro 210/2016/1 (dnro ESAVI/6470/2016) mukaisesti. Koeluonteista toimintaa koskeva raportti on toimitettu ELY-keskukselle.

Suomen Sokeri Oy, Kantvikin voimalaitos, Kirkkonummi Jätteen rinnakkaispolttolaitos

Voimalaitoksella poltettiin hevosen kuivikelantaa rinnakkaispolttona ajanjaksolla 13.7.2018 – 31.3.2019 ESAVI:n 4.7.2018 antaman koetoimintailmoitusta koskevan päätöksen nro 128/2018/1 mukaisesti.

 

Julkaistu 21.11.2014 klo 14.33, päivitetty 9.5.2019 klo 11.41

Julkaisija: