Ympäristönsuojelulain mukainen hallintopakko

Ympäristönsuojelulain mukainen hallintopakko tarkoittaa, että hallintoviranomainen antaa määräyksiä sellaiselle, joka rikkoo lakia tai sen nojalla annettua asetusta tai määräystä. Hallintopakkopäätöksellä voidaan esim. sakon uhalla kieltää jatkamasta lainvastaista toimintaa.

Hallintopakkoasian yhteydessä ei voida käsitellä korvausvaatimuksia.

Vireilletulo

Hallintopakkoasia voi tulla vireille valvontaviranomaisen omasta aloitteesta tai hakemuksen johdosta. Hallintopakkoasian voi panna vireille myös henkilö, jonka etua tai oikeutta asia saattaa koskea. Ympäristönsuojelulain mukaan asian voi panna vireille myös rekisteröity yhdistys, jonka tarkoitus on ympäristönsuojelun edistäminen.

Vireillepanohakemuksessa tulee esittää täsmälliset vaatimukset ja selvittää, millä tavoin toiminta on lain tai määräyksen vastaista. Hakemuksen laatimiseen voi kysyä neuvoja myös puhelimitse elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskukselta) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Käsittely

Ympäristönsuojelulakiin perustuvan hallintopakkohakemuksen käsittelee valvontaviranomainen (ELY-keskus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen).

Asian hoitamisessa saattaa olla apua ennen hakemuksen tekemistä tapahtuvasta neuvottelusta vastapuolen kanssa. Yleensä on myös syytä ennen hakemuksen tekemistä tiedustella valvontaviranomaisilta (ELY-keskus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), aikovatko nämä ryhtyä asiassa toimenpiteisiin.

Julkaistu 19.7.2022 klo 14.57, päivitetty 19.7.2022 klo 14.57
Aihealue: