Entisen Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätökset 2009

Hakija Kunta Asia Päätös
pvm
Diaarinumero
Iijoen Lohiyhtymä Ay Kuusamo Iijoen Poussunkosken kalankasvatuslaitoksen perkausjäteveden käsittelyn tehostamista koskeva selvitys 31.12.2009 PSY-2009-Y-68
Vähäsalo & Lahti Oy Sievi Puronnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 31.12.2009 PSY-2009-Y-32
Vapo Oy Kajaani, Sonkajärvi Suovasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kajaani 28.12.2009 PSY-2008-Y-196

UPM-Kymmene Oyj

Tiedote

Kajaani Kajaanin paperitehtaan ympäristöluvan muuttaminen toiminnan lopettamisen takia 28.12.2009 PSY-2008-Y-201
Turveruukki Oy Kajaani Lintusuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 23.12.2009 PSY-2008-Y-230
Forss Matti Sodankylä Koneellinen kullankaivuu valtauksella Loijakankulta nro 8785 21.12.2009 PSY-2009-Y-80
Vapo Oy Oulu Pälsynsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa 21.12.2009 PSY-2008-Y-123
Vapo Oy Kemijärvi Hietalahdenaavan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 18.12.2009 PSY-2008-Y-180
Paavolan Turve Oy Siikajoki Isonevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 18.12.2009 PSY-2008-Y-207
Turveruukki Oy

Siikajoki

Siikalatva

Pullinnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 17.12.2009 PSY-2009-Y-37
Turveruukki Oy Siikajoki Järvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 16.12.2009 PSY-2008-Y-226
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Talvivaaran kaivoksen sulkemissuunnitelman vahvistaminen vuosille 2008-2010 16.12.2009 PSY-2008-Y-64
Turveruukki Oy Pudasjärvi Koivuojanlatvasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, 16.12.2009 PSY-2008-Y-225
Stora Enso Oyj Veitsiluodon tehtaat Kemi Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten muuttaminen 15.12.2009 PSY-2009-Y-21
Kemiart Liners Oy Kemi Tuotantoprosessien toiminnan parempaa hallitsemista ja häiriötilanteiden estämistä ja hallitsemista koskevien toimenpiteiden toteuttaminen 15.12.2009 PSY-2008-Y-189
Rautaruukki Oyj Raahe Selvitys Raahen terästehtaalta hajapäästöinä ympäristöön leviävästä pölystä ja sen vaikutuksesta ympäristökuormitukseen 11.12.2009 PSY-2008-Y-103
Rautaruukki Oyj Raahe Raahen terästehtaan kaatopaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten muuttaminen 11.12.2009 PSY-2009-Y-61
Rautaruukki Oyj Raahe Raahen terästehtaan melun vähentämistoimenpiteitä koskeva selvitys 11.12.2009 PSY-2009-Y-2
Kala-Sarre Oy Inari Etusolmijärvien luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalousluvan määräysten tarkistaminen 9.12.2009 PSY-2009-Y-48
Tornion Voima Oy Tornio Tornion voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen pohjatuhkan välivarastoinn 9.12.2009 PSY-2009-Y-87
Lapin Villitaimen Osuuskunta Sodankylä Pienen Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa 7.12.2009 PSY-2009-Y-51
Agnico-Eagle Finland Kittilä Suurikuusikon kaivoksen rikastushiekka-alueen laajentaminen ja maanalaisten tunneliräjäytysten suorittaminen kaikkina vuorokaudenaikoina sekä toiminnan aloittamislupa 2.12.2009 PSY-2009-Y-64
Piipsan Turve Oy Siikalatva Mankisennevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 26.11.2009 PSY-2008-Y-126
Kanteleen Voima Oy Haapavesi Koeluonteinen kivihiilen ja ruskohiilen polttaminen Haapaveden voimalaitoksessa 26.11.2009 PSY-2009-Y-58

Nordic Mines Oy

Tiedote

Raahe Laivakankaan kaivoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 24.11.2009 PSY-2007-Y-160
Lappland Goldminers Oy Sodankylä Ympäristölupaviraston päätöksen nro 68/06/1 lupamääräyksessä 4 asetetun valumavesin käsittelyn tehostamista koskeva selvitys 13.11.2009 PSY-2008-Y-185
Vapo Oy Pyhäntä Sauvasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 13.11.2009 PSY-2008-Y-169
Paavolan Turve Ky Vihanti ja Siikajoki Ahmanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 10.11.2009 PSY-2008-Y-208
Stora Enso Oyj Kemi Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaan meluselvitys 29.10.2009 PSY-2008-Y-154
Stora Enso Oyj Oulu Oulun sellu- ja paperitehtaan meluselvitys 29.10.2009 PSY-2008-Y-129
Arktos Group Ltd Oy Kemijärvi Konepajatuotantoa, puuterminaalitoimintaa ja liimapuun valmistusta koskeva ympäristölupa ja veden johtamista vesistössä koskeva vesitalouslupa 28.10.2009 PSY-2008-y-92
Rautaruukki Oyj Raahe Raahen terästehtaan ympäristöluvan sintraamoa koskevien lupamääräysten muuttaminen 28.10.2009 PSY-2009-Y-20
Turveruukki Oy Ranua Karsikkosuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 14.10.2009 PSY-2008-Y-215
Turveruukki Oy Tervola Lapinjängän turvetuotantoalueen ympäristölupa 5.10.2009 PSY-2008-Y-23
Turveruukki Oy Pudasjärvi Räiskinsuon turvetuotannon lopettamiseen liittyvien jälkihoitotoimien vahvistaminen 2.10.2009 PSY-2008-Y-222
Vapo Oy Kärsämäki Iso-Lamminnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 30.9.2009 PSY-2008-Y-206
Turveruukki Oy Siikalatva Iso-Mannisen turvetuotantoalueen ympäristölupa 17.9.2009 PSY-2008-Y-228
Vapo Oy Utajärvi Muhos Pehkeensuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa 11.9.2009 PSY-2008-Y-209
Vapo Oy Utajärvi Muhos Itäsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa 11.9.2009 PSY-2008-Y-231
Turveruukki Oy Siikalatva Kupukkanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 31.8.2009 PSY-2008-Y-216
Vapo Oy Pyhäjärvi Juurikkanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 31.8.2009 PSY-2008-Y-105
Oulun kaupunki Oulun Energia Oulu Kivihiilen, koksin ja uusien biomassapolttoaineiden polttaminen Toppilan voimalaitoksissa 31.8.2009 PSY-2009-Y-31
Oulun kaupunki Oulun Energia Oulu Kivihiilen murskaus ja varastointi sekä puun haketus ja hakkeen varastointi Vihreäsaaren satama-alueella 31.8.2009 PSY-2009-Y-49
Vapo Oy Rovaniemi Suksiaavan turvetuotantoalueen kasvillisuuskentän käyttöönoton määräajan pidentäminen 13.8.2009 PSY-2009-Y-56

Kevitsa Mining Oy

Tiedote 

Sodankylä Kevitsan kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä töiden- ja toiminnanaloittamisluvat 2.7.2009 PSY-2007-Y-101
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Paltamo Kainuun kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten muuttaminen 29.6.2009 PSY-2009-Y-19
Vapo Oy Vaala Matkalamminkurun turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 26.6.2009 PSY-2008-Y-124
Tornion Voima Oy Tornio Selvitys Tornion voimalaitokselta pääsevän savukaasun todellisista massapitoisuuksista 23.6.2009 PSY-2008-Y-205
Kari Kuukasjärvi ym. Inari Koneellinen kullankaivuu valtauksella 8261/1 Vihtori 23.6.2009 PSY-2008-Y-147
Polar-Sammal Oy Rovaniemi Saarenpäänvuoman turvetuotantoalueen ympäristölupa 16.6.2009 PSY-2008-Y-198
Lapin Villitaimen Osuuskunta Posio Särkilammen luonnonravintolammikon ympäristölupa 4.6.2009 PSY-2008-Y-77
Taisto Hyrkäs Inari Koneellinen kullankaivuu Suopankki-nimisellä valtauksella Tolosjoen varrella 2.6.2009 PSY-2008-Y-174
Myhkyri Oy Ii Raasakan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 28.5.2009 PSY-2008-Y-204
Kainuun Kalatalouskeskus ry Kuhmo Sulatuksen luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 28.5.2009 PSY-2008-Y-112
Vapo Oy Vihanti Märsynnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 26.5.2009 PSY-2008-Y-106
Talvivaara Projekti Oy Sotkamo Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/07/1 vakuuksia koskevan lupamääräyksen 101 muuttaminen 20.5.2009 PSY-2008-Y-125
Oy Metsä-Botnia Ab Kemi Kemin tehtaan jätevesipäästöjen alentamista koskeva selvitys 20.5.2009 PSY-2008-Y-212
Stora Enso Oyj Kemi Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaan jätevesipäästöjen alentaminen, tuotantoprosessien ja jätevedenpuhdistamon toiminnan parempaa hallitsemista sekä häiriötilanteiden estämistä koskeva selvitys 20.5.2009 PSY-2008-Y-203
Lautajoen Lohi Ky Kemijärvi Lautajoen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 20.5.2009 PSY-2008-Y-173
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Enontekiö Syväjärven luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 13.5.2009 PSY-2008-Y-110
Lapin Villitaimen Osuuskunta Salla Aapa-Tuohilammen luonnonravintolammikon ympäristölupa 12.5.2009 PSY-2008-Y-134
Vapo Oy Muhos Hanhinevan turvetuotannon lopettamiseen liittyvien jälkihoitotoimenpiteiden vahvistaminen 30.4.2009 PSY-2009-Y-116
Lapin Villitaimen Sodankylä Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa 22.4.2009 PSY-2008-Y-163
Nopes Oy Tervola Kuikeroaavan turvetuotantoalueen ympäristölupa 9.4.2009 PSY-2008-Y-2
Outokumpu Stainless Oy Tornio Hietainpään loppusijoitusalueelle sijoitettavien jätelajien lisääminen 7.4.2009 PSY-2008-Y-137
Outokumpu Chrome Oy Kemi Kemin kaivoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisajankohdan myöhentäminen 6.4.2009 PSY-2008-Y-157
Rautaruukki Oyj Raahe Sintraamon raaka-aineista ja savukaasuista mitattuja rikkidioksidipäästöjä koskeva selvitys 6.4.2009 PSY-2008-Y-199
Raappana Jarmo Inari Koneellinen kullankaivuu Harrijoen varrella valtaukselle Ninnun ränni nro 7937/1 1.4.2009 PSY-2008-Y-59
Vasant Mäkinen Inari Koneellinen kullankaivuu valtaksella 7222/1 Kultavaara Selperinojan varrella 30.3.2009 PSY-2008-Y-80
Voimalohi Oy Ylitornio Matalaojansuun liettymäselvitys 30.3.2009 PSY-2008-Y-194
Oulun kaupunki / Oulun Satama Oulu Nuottasaaren sataman sadevesiviemäröinnin muutos- ja korjaustöistä koskevan määräajan jatkaminen 27.3.2009 PSY-2009-Y-1
Pro Agria Lappi ry ja Lapin Villitaimen Osuuskunta Kemijärvi Saukkolammen luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 27.3.2009 PSY-2008-Y-76
Kuiva-Turve Oy Ii Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa 16.3.2009 PSY-2009-Y-8
Vapo Oy Yli-Ii Kömmäsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 5.3.2009 PSY-2007-Y-159
Vapo Oy Ii Pieni Hirvisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 3.3.2009 PSY-2007-Y-158
Vapo Oy Vihanti Tavaskannevan turvetuotantoalueelta  Vihanninjokeen kulkeutuneen lietteen esiintymistä ja määrää koskeva selvitys 27.2.2009 PSY-2008-Y-175
Vapo Oy Vaala Saarisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 20.2.2009 PSY-2006-Y-194
Tunturisiika Oy Posio Hyväjärven luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 20.2.2009 PSY-2008-Y-72
Vapo OY Haapavesi ja Siikalatva Paskonevan turvetuotantooalueen ympäristölupa 16.2.2009 PSY-2008-Y-97
Vapo Oy Kärsämäki Savinevan turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnanaloittamislupa, Kärsämäki 16.2.2009 PSY-2008-Y-34
Vapo OY Kärsämäki Rimpinevan turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnanaloittamislupa 16.2.2009 PSY-2008-Y-13
Turveruukki Oy Simo Lalva-aavan turvetuotantoalueen ympäristölupa 16.2.2009 PSY-2008-Y-69
Kuiva-Turve Oy Ii Klaavunsuon turvetotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 2.2.2009 PSY-2008-Y-153
Pyhäsalmi Mine Oy Pyhäjärvi Rikastushiekka-, pyriitti- ja selkeytysaltaiden patojen suotamisen vähentämistä ja suotovesien keräyksen tehostamista koskeva selvitys 16.1.2009 PSY-2008-Y-96
Vapo Oy Kajaani Lampsisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 15.1.2009 PSY-2008-Y-28
Oy Metsä-Botnia Ab Kemi Kemin tehtaan kaustisointiosaston hajukaasujen käsittelyä koskeva selvitys 14.1.2009 PSY-2008-Y-100
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kajaani Majasaarenkankaan jätekeskuksen käytöstä poistetun täyttöalueen sulkemista ja kaasunkeräysjärjestelmän rakentamista koskevien määräaikojen jatkaminen 14.1.2009 PSY-2008-Y-136
Kolarin kunta Kolari Kolarin kunnan jätevedenpuhdistamon melu- ja hajuhaitan vähentämistä koskevan suunnitelman vahvistaminen 13.1.2009 PSY-2008-Y-21
Suomussalmen kunta Suomussalmi Suomussalmen kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa lietteen kompostoinnin osalta 13.1.2009 PSY-2007-Y-149
Vapo Oy Pyhäjärvi Puntarisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 13.1.2009 PSY-2008-Y-12
Vapo Oy Utajärvi Erkansuon turvetuoatntoalueen ympäristölupa 12.1.2009 PSY-2007-Y-183
Matti Saari Oy Rovaniemi Hietajärven luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 12.1.2009 PSY-2008-Y-73
         

 

Julkaistu 1.10.2013 klo 13.02, päivitetty 11.9.2015 klo 15.35

Julkaisija: