Vesiluvan hakeminen

Jos haet ympäristö-, vesitalous- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää em. lupaa käsittelevältä viranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Hakemus on toimitettava 1.1.2020 lähtien mahdollisuuksien mukaan sähköisesti aluehallinnon sähköisestä asiointipalvelusta. Hakemusasiakirjoista on viranomaisen pyynnöstä toimitettava lisäksi paperitulosteena olevia kappaleita, jos se on tarpeen asian käsittelyn vuoksi.

Luonnollinen henkilö voi jättää lupahakemuksen ja sen liitteet edelleen paperisina.

Hakemus

Lupahakemuksen tulee sisältää vesitalousasetuksen edellyttämät selvitykset. Hakemuksessa tulee esittää, millä perusteella hakija on oikeutettu hakemaan lupaa. Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi ja yhteystiedot.

Hakemuksessa tulee esittää yksityiskohtaisesti kaikki hankkeeseen kuuluvat rakennelmat, muut työt ja toimenpiteet. Näiden seikkojen tulee käydä ilmi myös hakemukseen liitettävästä tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laaditusta asemakartasta. Suunniteltujen rakennelmien ja laitteiden piirustuksista on käytävä ilmi rakenteiden päämitoitus ja ne tiedot, jotka ovat tarpeen rakennelmien ja laitteiden vesistöön tai veden käyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi.

Hakemuksessa on esitettävä ne tiedot, jotka ovat tarpeen arvioitaessa hankkeen oikeudellisia edellytyksiä, hankkeen vaikutuksia vesi- ja luonnonoloihin ja vesistön käyttöön sekä arvioitaessa hankkeen aiheuttamia vahinkoja ja haittoja. Hakemukseen on liitettävä tila-, omistaja- ja henkilökohtainen vahinkoarvio. Hakemukseen on liitettävä lyhyt yhteenveto hankkeesta ja sen vaikutuksista.

Hakemuksen tulee olla selkeä ja jäsennelty. Hakemuksen laatijalla pitää olla riittävä asiantuntemus hakemuksen laatimiseksi. Hankkeesta on laadittava selostus, jonka liitteinä ovat tarpeelliset kartat ja piirustukset sekä mahdolliset erillisselvitykset, kuten esimerkiksi kalatalousselvitys. Selostuksessa tulisi kuitenkin selvittää oleelliset tiedot erillisselvityksistä ja tutkimuksista.

Ohjeet vesiluvan hakemiseksi pienrakentamishankkeille löytyvät alla olevista linkeistä.

Jos hakemus koskee luvan myöntämistä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitetulle hankkeelle (YVA-hanke), on hakemusasiakirjoihin liitettävä mainitun lain mukainen arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen lausunto.

Mikäli hanke saattaa merkittävästi heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojeltaviksi tarkoitettuja luonnonarvoja, suunnitelmassa on arvioitava ko. vaikutukset luonnonsuojelulain mukaisesti.

Julkaistu 3.9.2020 klo 16.15, päivitetty 4.9.2020 klo 9.41

Julkaisija: