2017 uudet CITES-puulajit

CITES-sopimuksen lupasääntelyn piiriin on otettu huomattava määrä uusia kansainvälisesti kaupan olevia puulajeja. Usealle uudelle puulajille vaaditaan CITES-luvat vuonna 2017. Sääntely vaikuttaa näiden lajien tuontiin EU:n ulkopuolelta ja vientiin EU:sta ulos, mutta myös EU:n sisämarkkinatoimintaan. Sääntely koskee sekä käsittelemätöntä puutavaraa että valmiita tuotteita. EU:n uusi lajiliiteasetus tuli voimaan 4.2.2017. Suomessa CITES-lupaviranomainen on Suomen ympäristökeskus SYKE.

Uudet CITES-puulajit ja muut puulajeja koskevat CITES-lajiliitteiden muutokset

Seuraavat uudet puulajit on viety CITES-sopimuksen liitteeseen II ja vastaavasti EU:n CITES-lainsäädännön liitteeseen B: kolme bubinga-lajia (Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana ja Guibourtia tessmannii), veripihkapuulaji Pterocarpus erinaceus ja kaikki palisanterilajit (suku Dalbergia spp.). Jo tällä hetkellä II-liitteessä olevien palisantereiden (D. cochinchinensis, D. granadillo, D. retusa ja D. stevensonii) sääntely muuttuu siten, että myös viimeistellyt tuotteet tulevat sääntelyn piiriin.

 

Tieteellinen nimi

suomi/ruotsi/englanti

CITES-sääntelyn piirissä

Guibourtia demeusei

kopaalipuu/bubinga/red bubinga

kaikki, paitsi seuraavat osat ja johdannaiset:

  1. lehdet, kukat, siitepöly, hedelmät ja siemenet
  2. korkeintaan 10 kg painavat ei-kaupalliset lähetykset

laji- tai maakohtaisia erikoisuuksia:

  1. Dalbergia cochinchinensis (laosinpalisanteri) osat ja johdannaiset on säännelty poikkeavasti, ota yhteys SYKEen
  2. meksikolaista alkuperää olevan ja Meksikosta viedyn palisanterin osista ja johdannaisista vain sahatukki, sahatavara, viilu ja vaneri säännelty.

Guibourtia pellegriniana

kopaalipuu/bubinga/rose bubinga, kevazingo

Guibourtia tessmannii

kopaalipuu/bubinga/rose bubinga, kevazingo

Dalbergia spp.

(paitsi Dalbergia nigra, jolla suvun muista lajeista poikkeava CITES-sääntely[1])

palisanterit, ’ruusupuu’/ palisander, ’rosenträ’/ rosewoods, palisanders

Adansonia grandidieri

 

apinanleipäpuu/

apbrödsträd/ Grandidier’s baobab

vain siemenet, hedelmät, öljy ja elävät kasvit on säännelty

Pterocarpus erinaceus

veripihkapuu/afrikansk palisander/African rosewood, Senegalese rosewood, kosso

kaikki (elävä ja kuollut yksilö, osat, johdannaiset)

Beaucarnea spp. (lähinnä koristekasvi)

koko suku (mm. laji pullojukka/norsunjalka)/ elefantfot/ponytail palm, elephant-foot tree

kaikki (elävä ja kuollut yksilö, osat, johdannaiset)

 

Mitä CITES-sääntely koskee

Yleensä CITES-liitteissä luetellut lajit ovat kokonaan sääntelyn piirissä, eli määräykset koskevat eläviä ja kuolleita yksilöitä, niiden kaikkia osia ja johdannaisia (lajeista tehtyjä tai niitä sisältäviä tuotteita). Näin on myös veripihkapuun Pterocarpus erinaceus ja Beaucarnea-suvun kohdalla. Monen CITES-luettelossa olevan kasvin sääntely on kuitenkin rajattu koskemaan vain tiettyjä osia tai johdannaisia, vrt. palisanterit ja bubingalajit.

EU:n ulkorajat ylittävään tuontiin ja vientiin vaaditaan CITES-luvat

Kaikessa EU:n ulkorajat ylittävässä liikkeessä vaaditaan etukäteen hankitut voimassaolevat CITES-luvat, jotka on esitettävä tullissa lupakäsittelyä varten. Lupa-vaatimus koskee myös ei-kaupallista rajanylitystä, mukaan lukien henkilökohtaisen omaisuuden kuljettamista, ellei toisin ole säädetty. EU:sta vietäessä vaaditaan vientilupa, ja EU:n alueelle tuotaessa tuontilupa. CITES-vienti- ja -tuontiluvat ovat lähetyskohtaisia, ja niiden voimassaoloaika on yleensä korkeintaan 6 kuukautta. CITES-lupia ei pääsääntöisesti voi myöntää takautuvasti.

CITES-luvat voidaan myöntää vain sellaiselle puulle ja sellaisille esineille, joiden laillinen alkuperä voidaan osoittaa. CITES-tuontiluvan myöntö perustuu mm. viejämaan myöntämän CITES-vientiluvan sisältämään tietoon. Lupaviranomaisen tulee myös ottaa huomioon mahdolliset tuontikiellot sekä EU:n CITES-tieteellisten viranomaisten lausunnot. Viimeksi mainitut voivat koskea joko tiettyä lähetystä tai tietystä maasta peräisin olevan tietyn puulajin tuontia.

Sisämarkkinatoiminnassa CITES-puun laillinen alkuperä on pystyttävä osoittamaan

Vaikka EU:n B-liitteen lajien jäsenmaan ja unionin sisäiseen kaupalliseen hyödyntämiseen ei vaadita CITES-viranomaisen myöntämää todistusta (toisin kuin A-liitteen lajien kohdalla), on raaka-aineen ja esineiden laillinen alkuperä kuitenkin pystyttävä todentamaan. Muussa tapauksessa kaupallinen toiminta on kielletty.

EU:ssa olevan puun tai siitä tehdyn esineen laillinen alkuperä on todennettava, jotta tuotteille voidaan myöntää CITES-vientilupa. Alkuperä on pystyttävä jäljittämään joko tiettyyn CITES-tuontilupaan tai sääntelyä edeltävältä ajalta olevaan varastoon.

Vanhat varastot ja niiden vapaaehtoinen ilmoittaminen sekä 'CITES-kirjanpito'

Tietyissä EU-maissa suoritetaan uusien CITES-puulajien varastojen (sekä raaka-ainevarastot että valmiit esineet) inventointi ja rekisteröinti tammikuun 2017 alun tilanteen mukaan (sopimuksen voimaantuloa edeltävä varasto, eli ns. pre-convention stock). Suomessa ei ole lainsäädäntöä, joka vaatisi tällaista rekisteröintiä. Suomen ympäristökeskus on kuitenkin valmis ottamaan vastaan ja diarioimaan tiedot inventoiduista raaka-ainevarastoista sekä valmiista esineistä. Jokaisen CITES-lupahakemuksen yhteydessä vaaditaan selvitys puutavaran alkuperästä, jolloin jo ilmoitetut inventointitiedot toimivat tarvittaessa referenssinä. Vapaaehtoinen ilmoitus helpottaa vanhan varaston laillisuuden todentamisessa etenkin tapauksissa, joissa hankinta-asiakirjoja ei ole tallessa.

Jos pystyy asiakirjoin osoittamaan mistä ja milloin ko. CITES-puutavara/CITES-esineet on hankittu, ei ilmoitusta tarvitse tehdä, mutta lupia/todistuksia haettaessa on aina pystyttävä osoittamaan puun alkuperä. EU:n sisäisessä myynnissä on B-liitteen lajin laillisen alkuperän osoittavan tiedon seurattava CITES-määräysten alaista materiaalia/esinettä.

Vapaaehtoisen ja vapaamuotoisen ilmoituksen vuodenvaihteen varastotilanteesta voi tehdä Suomen ympäristökeskukselle joko postitse osoitteella Suomen ympäristökeskus SYKE, CITES-asiat, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki tai sähköisesti SYKEn kirjaamoon kirjaamo.syke@ymparisto.fi ja tiedoksi (cc) cites@ymparisto.fi.

Tämä vapaaehtoinen ilmoitusmenettely koskee vain uusia CITES-puulajeja ja niiden ennen 2.1.2017 hankittuja varastoja. Ilmoita tiedot kustakin puulajista erikseen.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Toimijan nimi ja täydelliset yhteystiedot, mahdollinen Y-tunnus
  • Toimiala
  • Toiminnan laajuus (Suomi, EU-maat, EU:n ulkopuolisista maista/ulkopuolisiin maihin)
  • Puutavaran ja/tai esineiden määrä, missä muodossa puu on, mistä esineistä on kyse
  • Liitä ilmoitukseen valokuvat varastosta

CITES-materiaalista ja -esineistä on toimijan pidettävä kirjaa (hankinta, varastot, myynti), jotta tarvittaessa tietty puuerä tai esine voidaan jäljittää joko EU:ssa ennen määräysten voimaantuloa olleeseen ns. vanhaan varastoon tai tiettyyn CITES-tuontilupaan (vuoden 2017 alusta EU:n alueelle tuotu puuerä tai esine). Suomen tai muun EU-maan ostajalle on annettava nämä tiedot sisältävä(t) asiakirja(t). Tämä on oleellista etenkin silloin kun kyse on EU:n sisäisestä jälleenmyynnistä.

Sääntelyn voimaantulo

CITES-sopimuksen lajiluettelon muutokset tulevat voimaan 2.1.2017. EU:ssa lajiluettelo on voimassa 4.2.2017 lähtien.

Voimaantulopäivästä 4.2.2017 lähtien on tuontilähetyksillä oltava voimassaoleva CITES-tuontilupa ja vientilähetyksillä CITES-vientilupa, muuten Suomen tai toisen EU-maan tulli voi takavarikoida ilman asianmukaisia lupia olevan vientilähetyksen.

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@ymparisto.fi, puh 0295 251 000 (vaihde).

 

[1] Brasilianpalisanterin (Dalbergia nigra) sääntelyyn ei tule muutoksia, sillä laji säilyy CITES-sopimuksen liitteessä I ja EU:n liitteessä A. Kaikki tähän lajiin ja siitä tehtyihin tuotteisiin kohdistuva toiminta on luvanvaraista, eli CITES-vienti- ja -tuontilupien lisäksi vaaditaan myös EU:n sisämarkkinoilla (kaupallinen toiminta, omaisuuden siirto) CITES-viranomaisen myöntämä EU-todistus eli myyntilupa.

 

Julkaistu 20.12.2016 klo 14.27, päivitetty 13.11.2018 klo 16.00
Aihealue: