Metsästettävät CITES-lajit - tuonti, vienti ja kauppa

AJANKOHTAISta

  Tiettyjen lajien metsästysmuistojen tuonti EU:n ulkopuolelta kielletään

  1.6.2023 voimaan tulevassa uudessa luonnonsuojelulaissa kielletään tiettyjen CITES-lajien metsästysmuistojen tuonti EU:n ulkopuolelta Suomeen.

  Seuraavien lajien tuonti metsästysmuistoina kielletään: kaikki lajit ja populaatiot, jotka on lueteltu EU:n CITES-lainsäädännössä liitteessä A. Liite A sisältää CITES-sopimuksen liitteen I lajien lisäksi jonkin verran muita CITES-lajeja sekä myös lajeja, joita ei CITES-sopimuksessa ole. Tuontikielto koskee lisäksi seuraavia liitteen B lajeja: afrikannorsu (liitteen B populaatiot), sarvikuono (liitteen B populaatiot), virtahepo, leijona, jääkarhu, argaalilammas. Kansallinen tuontikielto koskee siten niitä lajeja, joiden tuontiin EU:n CITES-lainsäädännön mukaisesti vaaditaan tällä hetkellä CITES-tuontilupa. Tuontikielto ei koske niitä lajeja, joiden metsästysmuistojen tuontiin riittää pelkkä CITES-vientilupa.

  Ennen lain voimaantuloa hankitut metsästysmuistot voi kuitenkin tuoda eli kotiuttaa Suomeen. CITES-tuontilupahakemuksesta on ilmettävä metsästysmuiston hankinta-ajankohta.

  Tuontikiellon alaisia lajeja ovat mm. leopardi, gepardi, leijona, karakali (Aasian populaatiot), villikissa (Felis silvestris), sapeliantilooppi, afrikannorsu, sarvikuono, virtahepo, niilinkrokotiili (jos populaatio on CITES sopimuksen liitteessä I), jääkarhu, ruskeakarhu/harmaakarhu (Ursus arctos), ilves (Lynx lynx), susi, saukko (Lutra lutra), heinätavi, argaalilammas (lajin Ovis ammon lisäksi myös seuraavat lajit: O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi).

  SYKEn, Suomen riistakeskuksen, Ruokaviraston ja Luken koostamat ohjeet metsästäjille karhunruhojen käsittelyyn ja myyntiin

  CITES-sopimuksen 18. osapuolikokouksessa elokuussa 2019 päätettiin useiden uusien lajien ottamisesta sopimuksen lajiliitteisiin ja lupavaatimusten muutoksista. Muutokset tulevat voimaan Suomessa (EU:ssa) 14. joulukuuta 2019. Mm. kirahvi otettiin CITES-liitteeseen II ja EU:n lajiliitteeseen B.

  EU-rajat ylittävä tuonti ja vienti

  Euroopan unionin lainsäädäntö sääntelee uhanalaisten metsästettävien lajien tuontia EU:hun ja vientiä EU:n ulkopuolelle. Kun metsästettävä laji on liitteessä A, B tai C, sitä ei voi tuoda EU:n alueelle tai viedä EU:n ulkopuoliseen maahan ilman voimassaolevia lupia. D-liitteen lajeja koskevat löyhemmät vaatimukset. Metsästysmuistona tuotavat CITES-eläimet tai niiden osat määritellään henkilökohtaisiksi esineiksi, eikä niitä voi tuoda kaupallisiin tarkoituksiin. 

  A-liitteen metsästysmuistot

  A-liitteen lajin metsästysmuistoja (mm. ruskeakarhu, susi ja leopardi) saa tuoda yhteisön alueelle ainoastaan, kun tuojalla on voimassaolevat alkuperäiset luvat: CITES-vientilupa tai CITES-jälleenvientitodistus ja Suomen ympäristökeskuksen myöntämä CITES-tuontilupa. 

  A-liitteen metsästysmuistot, jotka ovat myös CITES I-liitteen lajeja: tuontiluvan saaminen on ensin varmistettava Suomen ympäristökeskuksesta. Viejämaa ei voi, eikä saa myöntää vientilupaa ennen tätä. Tällaisia lajeja ovat mm. leopardi ja gepardi. Asian voi tarkistaa Lajiliitteet ja lajihakupalvelut -sivulta.    

  A-liitteen lajin metsästysmuiston vientiin Suomesta EU:n ulkopuolelle vaaditaan aina Suomen ympäristökeskuksen myöntämä vientilupa. Jos laji on lueteltu myös CITES I-liitteessä vaaditaan lisäksi määrämaan myöntämä tuontilupa.

  Suomessa metsätettävästä karhusta ja ilveksestä sekä vaadituista luvista on tietoa sivulla:

  B-liitteen metsästysmuistot

  Oman henkilökohtaisen B-liitteen metsästysmuiston voi poikkeuksellisesti tuoda omissa matkatavaroissaan tai muuttokuormassa ilman Suomen ympäristökeskuksen myöntämää tuontilupaa, jos vientilupaan on merkitty viennin tarkoitukseksi (purpose) H = hunting trophy, metsästysmuisto. Tuotavalla trofeella on aina oltava lähtömaan CITES-viranomaisen myöntämä voimassaoleva vientilupa tai jälleenvientitodistus. Henkilökohtaisen B-liitteen metsästysmuiston voi myös lähettää itselleen jälkikäteen itselleen esim. rahtina, kunhan vientilupaan on merkitty tarkoitukseksi H.

  Leijonan, afrikannorsun, virtahevon, isosarvikuonon, jääkarhun ja argaalin metsästysmuistojen tuonti EU:n alueelle – SYKEn infokirje

  Metsästysmuiston (H), II/B liitteen lajin 3. maan tuonti ja lupakäsittely tullissa

  HUOM! Vientilupaan merkitty CITES-liite II ei automaattisesti tarkoita, että laji on EU:n B-liitteessä. Osa CITES II-liitteen -lajeista on EU:n A-liitteessä ja tällöin on noudatettava A-liitteen lajeja koskevaa EU-sääntelyä.

  B-liitteen metsästysmuiston jälleenvienti Suomesta vaatii Suomen ympäristökeskuksen myöntämän vientiluvan.

  C- ja D-liitteiden metsästysmuistot

  C-liitteen lajin tuonti EU:n alueelle vaatii vientimaan viranomaisen myöntämän vientiluvan ja tuonti-ilmoituksen teon tullissa EU:n alueelle saavuttaessa. D-liitteen lajin tuonti EU:n alueelle vaatii tuonti-ilmoituksen tekemisen tullissa.

  C-liitteen lajin vienti EU:n alueelta yhteisön ulkopuoliseen maahan vaatii jäsenvaltion myöntämän vienti- tai jälleenvientiluvan. D-liitteen lajin vienti ei vaadi lupia tai ilmoituksia.

  Metsästysmuiston tuonti matkatavaroissa tai muuttokuormassa henkilökohtaiseen käyttöön

  Jos metsästysmuisto tuodaan matkatavaroissa tai muuttokuormassa ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöön ja papereissa on merkintä P (= personal use, henkilökohtainen käyttö) tai H (= hunting trophy) pätee seuraava: A-liitteen lajien metsästysmuistot vaativat lähtömaan myöntämän vientiluvan ja määrämaan myöntämän tuontiluvan. B-liitteen lajien metsästysmuistoille riittää pelkkä lähtömaan myöntämä vientilupa, mutta jos vientilupaan on merkitty viennin tarkoitukseksi jotain muuta (esim. P = personal use, T = commercial trade, E = education) vaaditaan tuontiin lisäksi CITES tuontilupa.C-liitteen lajien metsästysmuistot vaativat vientiluvan tai alkuperätodistuksen riippuen lähtömaasta. D-liitteen metsästysmuistojen tuonti ei vaadi lupia.

  Luvanvaraisen lajin tuonti, vienti ja tullitarkastus

  Luvanvaraisten lajien tuonti on sallittua ainoastaan nimettyjen rajanylityspaikkojen kautta. Tullissa on esitettävä tarvittavat alkuperäiset, voimassa olevat luvat. 

  Tuonti: Kun tulli on tarkistanut lähetyksen ja tehnyt vaadittavat merkinnät tuontilupaan, luovutetaan asiakkaalle oma keltainen kappale tuontiluvasta. Asiakkaan kappale on todiste laillisesta tuonnista ja se tulee säilyttää. Muut alkuperäiset luvat ja lupakappaleet tulli toimittaa merkintöineen postitse Suomen ympäristökeskukseen.

  Monia metsästettäviä lajeja ei voi tuoda Suomeen ilman Ruokaviraston vaatimia eläinlääkinnällisiä lupia ja/tai tarkastuksia.

  Vienti tai jälleenvienti: Kun tulli on tehnyt vaadittavat merkinnät vientilupiin, se palauttaa vihreän viranomaisen kappaleen luvasta lupaviranomaiselle Suomen ympäristökeskukseen. Muut lupakappaleet seuraavat lähetystä kohdemaahan. 

  EU:n sisäinen kauppa

  Uhanalaisia lajeja koskeva lainsäädäntö sääntelee myös EU:n sisäistä (jäsenmaiden välistä ja jäsenmaan sisäistä) metsästettävien lajien kauppaa. Lainsäädäntö koskee siis myös Suomessa metsästettäviä ja myytäviä ns. A-liitteen lajeja.

  Liitteen A lajien elävien ja kuolleiden yksilöiden ja niiden osien tai johdannaisten ostaminen ja myyminen sekä muu kaupallinen toiminta on kielletty niin yhteisössä kuin kussakin jäsenmaassa (Neuvoston asetus, EY N:o 338/97). Tästä kiellosta voi kuitenkin poiketa tietyin ehdoin, mutta silloin tarvitaan poikkeuslupa.

  Suomessa metsästettävät luvanvaraiset A-liitteen lajit

  EU-todistus eli myyntilupa

  Suomessa laillisesti kaadettujen A-liitteen lajien, kuten karhun, ilveksen, suden ja saukon, niiden osien, niistä valmistettujen tuotteiden ja lihan myyntiin tarvitaan aina EU-alueella poikkeuslupa, nk. EU-todistus. Lupa voidaan myöntää, jos yksilöt on otettu luonnollisesta ympäristöstään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

  EU-todistuksia ei myönnetä metsästäjille ennakkoon, eikä niitä voida myöntää ilman Suomen riistakeskuksen (ennen riistanhoitoyhdistysten) todistusta, jossa todistetaan kaadon laillisuus (Saalistodistus).    

  Nämä EU-todistukset ovat toimituskohtaisia, eli ne oikeuttavat vain todistuksen haltijan myymään siinä kuvatun osan tai tavaran. Jälleenmyyntiin on aina haettava uusi lupa. Poikkeuslupavaatimus koskee myös ns. vanhaa tavaraa. Esimerkiksi kuolinpesän omistaman karhuntaljan tai muun A-liitteen lajin saa myydä Suomessa ja muualla EU:n alueella vain, jos sille on Suomen ympäristökeskuksen myöntämä asianmukainen EU-todistus.

  Alkuperäinen EU-todistus seuraa tavaran tai tuotteen mukana omistajanvaihdoksen yhteydessä. Ostajalle annetaan alkuperäisen EU-todistuksen lisäksi kauppakirja. Jos myyjän ja ostajan välissä on tuotteen jalostaja (eläintentäyttäjä, lihanleikkaaja) tulee tämän varmistua siitä, että myyjälle on myönnetty myyntilupa eli EU-todistus.

  Myöskään A-liitteen lajien myynti- ja ostoilmoituksia ei voi laittaa esille ilman EU-todistusta. Tämä tarkoittaa sitä, että A-liitteen lajia, sen osia tai siitä valmistettuja tuotteita ei voi ilmoittaa myyvänsä eikä ostavansa ilman EU-todistusta. 

  CITES-vienti- ja -tuontiluvat

  Karhun osien vientiin ja tuontiin tarvitaan aina CITES-luvat. Jos haluaa viedä tai tuoda mm. karhua, sutta  tai ilvestä, niiden osia tai niistä valmistettuja tuotteita EU:n rajojen yli, on aina haettava Suomen ympäristökeskuksesta CITES-vienti- ja -tuontiluvat. Karhun osia ei voi viedä tai tuoda kaupallisessa tarkoituksessa, sillä EU:n ulkorajat ylittävä kaupallinen vienti ja tuonti on EU:n neuvoston asetuksen EY N:o 338/97 mukaan kielletty.

  SYKEn ohjeet

  Huom! Monien CITES-asetukseen kuulumattomien riistalajien myynti voi olla täysin kielletty. Suomessa metsästetyn kanadanhanhen, metsähanhen, heinätavin, allin, telkän, tukkakoskelon, isokoskelon, pyyn, teeren ja metson, samoin kuin niiden tunnistettavien osien tai niistä valmistettujen tuotteiden kauppa on kielletty (metsästysasetus, 31 §).

  Hakemuslomakkeet

  Lupamenettelyn aikataulutiedot, lupien hinnat ja hakemuslomakkeet:

  Lisätietoja

  Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde).

  Julkaistu 29.6.2013 klo 12.57, päivitetty 11.1.2023 klo 12.07