Lupamenettelyn aikataulu, lupien voimassaolo ja hinnat

Lupahakemus ja käsittelyaika

Lupahakemus on toimitettava lupaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen vientiä, tuontia tai muuta luvanvaraista toimintaa.

Tuontiluvan on oltava myönnetty ja voimassa lähetyksen saapuessa fyysisesti Suomeen (tai muualle EU:n alueelle), eikä lähetys voi lähteä EU:sta ilman voimassa olevaa vientilupaa. Myös EU-todistusten on oltava voimassa ennen sitä toimitusta, johon todistusta haetaan, esim. myynti tai myytäväksi asettaminen.

Lupahakemus on allekirjoitettava ja sen kaikki asiaan liittyvät kohdat on täytettävä. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja kirjata täydelliset yhteystiedot – myös puhelinnumero. Henkilötunnus (yksityishenkilöt) tai Y-tunnus (yritykset) on lisättävä laskutusta varten. Lupahakemus on toimitettava allekirjoittuna postitse lupaviranomaiselle, jotta lupa voidaan käsitellä.

Lupaviranomaisen on ratkaistava kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta voidaanko lupa myöntää. Lupa tai muu asiakirja voidaan kuitenkin usein myöntää tätä nopeammin, mikäli kaikki hakemusasiakirjat ovat kunnossa ja ellei asiassa ole kuultava muita tahoja. Jos asiassa on kuultava muita tahoja voi päätöksen tekeminen venyä yli kuukauden määräajan, jolloin hakijalle ilmoitetaan asiasta.

Lupien voimassaolo

Tuonti- ja vientiluvat ovat toimituskohtaisia, eli yhdellä luvalla voi tuoda/viedä vain kerran. Tuontilupa on voimassa korkeintaan 12 kk, mutta ei koskaan pidempään kuin vientilupa. Tullin merkitsemä tuontiluvan hakijan kappale (keltainen lomake) on todiste tuonnin laillisuudesta, minkä vuoksi se on syytä säilyttää. Vientilupa, jälleenvientitodistus ja näytekokoelmatodistus ovat voimassa korkeintaan 6 kk. Muut erikoisluvat: henkilökohtaisen omistuksen todistus, soitintodistus ja kiertävän näyttelyn todistus mahdollistavat EU:n ulkorajojen ylityksen useamman kuin yhden kerran, ja ne ovat voimassa korkeintaan 3 vuotta.

Toimitus- tai yksilökohtainen EU-todistus

EU-todistus on yleensä toimituskohtainen, eli se myönnetään tietylle eritellylle tapahtumalle, kuten esim. myynti tai sijoituspaikan vaihdos. Tapahtuman jälkeen ko. EU-todistus on uuden omistajan todiste toimituksen laillisuudesta, minkä vuoksi se on syytä säilyttää. Joka kerta kun EU-todistuksen vaativaa lajia tai tavaraa myydään eteenpäin, vaaditaan uusi EU-todistus, ellei todistuksesta muuta ilmene.

Jotta voidaan myöntää yksilökohtainen EU-todistus, on eläimen tai muun CITES-yksilön oltava yksilöllisesti pysyvästi merkitty, ks. artikla 66, komission asetus (EY) N:o 865/2006. EU-todistus ja kauppakirja on omistajan todistus kaupan laillisuudesta, joten ne tulee säilyttää.

Lupia ei yleensä voida myöntää takautuvasti

EU:n asetuksen 2006/865/EY 15 artiklassa (muutettu 2008/100/EY) todetaan, että lupia voidaan myöntää takautuvasti vain poikkeustapauksessa, kun erityiset määritetyt ehdot täyttyvät. Mm. matkatavaran mukana kulkevien henkilökohtaisten esineiden ja kotiesineistön (muuton yhteydessä) kohdalla lupaviranomaisen on mahdollisuus myöntää lupa takautuvasti tietyissä tapauksissa, mikäli se on vakuuttunut, että kyseessä on tahaton virhe. Tämä koskee myös sellaisia laillisesti hankittuja lemmikkieläimiä, joita pidetään henkilökohtaisesti muuta kuin kaupallista tarkoitusta varten. Tuojan tai (jälleen)viejän on tällöin lähetyksen saapuessa tai ennen lähetyksen lähtöä esitettävä lupaviranomaiselle (Suomen ympäristökeskus) syyt CITES-lupien puuttumiselle.

Muihin kuin yllä käsiteltyihin tarkoituksiin voidaan lupa myöntää takautuvasti vain sellaisissa tapauksissa, joissa lupaviranomainen on vakuuttunut, että vaadittavien CITES-lupien puuttuminen ei johdu tuojasta tai (jälleen)viejästä. Tuojan tai (jälleen)viejän on tällöin lähetyksen saapuessa tai ennen lähetyksen lähtöä esitettävä lupaviranomaiselle syyt lupien puuttumiselle. Epätietoisuutta voimassa olevasta lainsäädännöstä ei katsota hyväksyttäväksi syyksi.

Suomen ympäristökeskus kuulee valvontaviranomaista (Tulli) ennen päätöstään sekä ottaa tarvittaessa yhteyttä kolmannen maan CITES-viranomaisiin.

Lupien hinnat

  • Vienti- ja tuontilupa sekä jälleenvientitodistus maksavat 80 €.
  • EU-todistus maksaa 50 €.
  • Erikoisluvat, jotka mahdollistavat EU:n ulkorajojen ylityksen useamman kuin yhden kerran: henkilökohtaisen omistuksen todistus, soitintodistus, kiertävän näyttelyn todistus ja näytekokoelmatodistus maksavat 150 €.
  • Kielteisestä päätöksestä veloitetaan lupamaksun suuruinen maksu.
  • Peruutetusta hakemuksesta veloitetaan arvioidun työmäärän mukainen maksu, joka ei kuitenkaan saa ylittää haetun luvan tai todistuksen hintaa.
  • Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, Finlex 1243/2019

Käyttämätön, vanhentunut tai ei enää pätevä lupa tulee palauttaa lupaviranomaiselle

Mikäli lupaa tai todistusta ei käytetä, sen voimassaoloaika on umpeutunut tai asiakirjaan kirjatut tiedot ovat muuttuneet, tulee lupa kaikkine kappaleineen viipymättä palauttaa Suomen ympäristökeskukseen.

CITES-lupien hakemusmenettely, lupien voimassaolo ja hinnat

Lupahakemuksen toimitus

Lupahakemus on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Alkuperäinen allekirjoitettu hakemus toimitetaan liitteineen osoitteeseen: Suomen ympäristökeskus SYKE, CITES-asiat, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, tai skannattuna sähköisesti SYKEn kirjaamoon kirjaamo@syke.fi

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti; cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde), faksi 09 09 454 6030.

Julkaistu 28.6.2013 klo 10.10, päivitetty 8.2.2022 klo 11.01