Hakemuslomakkeet CITES

Euroopan unionin uhanalaisten eläinten ja kasvien kauppaa sääntelevän lainsäädännön piiriin lueteltujen eliöiden ja niistä valmistettujen tai niitä sisältävien tuotteiden tuonti, vienti ja kauppa vaativat usein erilaisia lupia, ilmoituksia ja/tai todistuksia.

Suomessa lupia ja todistuksia haetaan ja ilmoituksia tehdään alla olevilla hakemuslomakkeilla. Kaikki lomakkeet voi täyttää sähköisesti ja tulostaa. Hakemuksiin on liitettävä laillisen hankinnan osoittavat asiakirjatodisteet, joiden avulla viranomainen päättää voidaanko lupa myöntää. Suomen ympäristökeskuksesta voi tiedustella mitä asiakirjatodisteita tapauksessanne tarvitaan. Lähetä allekirjoitetut lupa- ja todistushakemukset sekä asiakirjatodisteet postitse lupaviranomaiselle Suomen ympäristökeskukseen SYKE tai voit lähettää skannatut asiakirjat SYKEn kirjaamoon: kirjaamo@syke.fi.  

1. Tuonti, vienti ja jälleenvienti

Alla olevalla hakemuslomakkeella voi hakea Suomen ympäristökeskukselta tuonti- ja vientilupaa tai jälleenvientitodistusta A-, B- tai C-liitteen yksilölle jota ollaan kuljettamassa EU:n ulkorajojen yli.  

Hakemuksen liitteet: CITES-tuontilupahakemukseen on liitettävä CITES-vientilupa tai sen kopio. Poikkeuksena ovat hakemukset, joilla haetaan tuontilupaa CITES-sopimuksen liitteen I lajeille. Tällöin Suomen ympäristökeskukselta on poikkeuksellisesti käänteisessä järjestyksessä haettava ensin tuontilupaa ja vasta sen jälkeen lähtömaan vientilupaa. 

CITES-vientilupahakemuksen liitteeksi on laitettava aiemmin myönnetty CITES-lupa tai EU-todistus tai muu laillisen hankinnan osoittava asiakirja tai selvitys.

2. Erikoisluvat - toistuvia rajanylityksiä varten

Erikoisluvat on tarkoitettu helpottamaan useita kertoja CITES-lajien tai -tuotteiden kanssa EU:n ulkorajat ylittävien toimintaa. A- ja B-liitteen yksilöitä koskevia CITES-erikoislupia ovat 1. kiertävän näyttelyn todistus, 2. CITES soitintodistus 3. henkilökohtaisen omistuksen todistus ja 4. näytekokoelmatodistus. Tarkempaa tietoa erikoisluvista:

Henkilökohtaisen omistuksen todistusta, soitintodistusta tai näytekokoelmatodistusta hakevat täyttävät normaalin tuonti-, vienti- ja/tai jälleenvientilupahakemuksen (ks. yllä). Näitä lupia haettaessa yllä olevasta hakemuslomakkeesta rastitetaan kohta "Muut" ja sen perään kirjoitetaan mitä erikoislupaa haetaan. Hakemuslomakkeet liitteineen lähetetään Suomen ympäristökeskukseen. Näytekokoelmatodistuksen liitteenä on oltava voimassa oleva ATA-carnet.

Erikoislupien liitteenä on aina oltava todistuksen yhteydessä saatu jatkolomake, joka leimataan tullissa joka kerta kun EU:n ulkoraja ylitetään.

Kiertävän näyttelyn todistus

Kiertävän näyttelyn todistusta hakevat täyttävät ainoastaan alla olevan kiertävän näyttelyn todistuksen hakemuslomakkeen ja lähettävät sen Suomen ympäristökeskukseen. Jos kiertävä näyttely sisältää useapia lajeja tai useista lajeista tehtyjä tuotteita on hakijan lähetettävä kiertävän näyttelyn hakemuslomakkeen yhteydessä Suomen ympäristökeskukselle lista, josta ilmenee jokaisen lajin osalta lomakkeen kohtien 8–18 tiedot. Kiertävän näyttelyn todistus toimii sekä tuonti- että vientilupana.

Kiertävän näyttelyn todistuksen liitteenä on aina oltava todistuksen yhteydessä SYKEstä saatu jatkolomake. Jatkolomake on leimattava tullissa joka kerta kun EU:n ulkoraja ylitetään.

3. CITES-tuonti-ilmoitus

C- ja D-liitteen lajin tuonti EU:n alueelle edellyttää CITES-tuonti-ilmoituksen tekemistä tulliin. Tuojan täyttämät lomakkeet (sivut 1 ja 2) esitetään tullissa EU-alueelle saavuttaessa. CITES-tuonti-ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos tuo C- tai D-liitteen lajia henkilökohtaiseen käyttöön omissa matkatavaroissa tai muuttokuormassa.

4. EU-todistus unionin sisällä tapahtuvaa A-liitteen yksilön kauppaa ja siirtoa varten

Alla olevalla hakemuslomakkeella haetaan Suomen ympäristökeskukselta EU-todistusta A-liitteen yksilön (esim. karhuntaljan ja täytetyn petolinnun) tai elävän A-liitteen lajin EU:n sisällä tapahtuvaa myyntiä tai siirtoa varten.

Metsästäjän käyttöön esitäytetty karhun myyntilupa -hakemuslomake (Suomi/EU). Voit käyttää myös tavallista hakemuslomaketta (EU-todistus).

EU-todistushakemuksen liitteenä on aina oltava laillisen hankinnan ja alkuperän todistava asiakirja.

Hakemuksen jättäminen

Lupahakemus on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Alkuperäinen allekirjoitettu hakemus toimitetaan liitteineen postitse osoitteeseen: Suomen ympäristökeskus SYKE, CITES-asiat, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, tai skannatut asiakirjat SYKEn kirjaamoon: kirjaamo@syke.fi.

Hinnat

Lisätietoja

Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti; cites@syke.fi, puh 0295 251 000 (vaihde)

Julkaistu 28.6.2013 klo 10.09, päivitetty 1.12.2022 klo 11.37