Tarvitaanko suunnitteluratkaisu vai poikkeamispäätös?

Suunnittelutarveratkaisu

Siinä tapauksessa, että rakentaminen tapahtuu suunnittelutarvealueella, rakennuslupamenettelyssä on otettava huomioon erityiset rakennusluvan edellytykset. Tämän laajennetun rakennuslupaharkinnan suorittaa myös kunnan viranomainen.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Kunta voi myös yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa alueita suunnittelutarve-alueiksi.

(MRL 16, 44 ja 137 §)

Kaavasta poikkeaminen vaatii poikkeamispäätöksen

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Poikkeamispäätöstä haetaan kunnalta.

(MRL 171 §)

Poikkeamisen edellytykset

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamista ei saa myöntää, mikäli se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö-  tai muita vaikutuksia.

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

Rantarakentamista koskevista poikkeamisluvista ja niiden myöntämisen edellytyksistä löydät yksityiskohtaista tietoa "Poikkeamisluvat rantarakentamisessa-sivustolta".

(MRL 171 §)

Miten poikkeamispäätöstä haetaan?

Poikkeamispäätöstä haetaan kunnalta ennen rakennusluvan hakemista. Poikkeamista koskevaan hakemukseen on liitettävä:

  1. ympäristökartta, joka osoittaa alueen sijainnin, sekä asemapiirros, josta käyvät ilmi sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla,
  2. asiakirja, joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan tai muun perusteen hakea poikkeusta, sekä
  3. selvitys naapureiden kuulemisesta, jos hakija on sen suorittanut.
Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Hakemuslomakkeita saa kunnasta.

(MRA 85 §)

Poikkeamishakemuksesta kuuleminen

Hakemuksen johdosta on kuultava naapureita. Kuulemisen suorittaa joko kunta tai hakija itse. Myös muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on varattava tilaisuus tulla kirjallisesti kuulluksi. Tämän laajemman kuulemisen, silloin kun sitä on pidettävä tarpeellisena,  hoitaa aina kunta hakijan kustannuksella.

Poikkeamishakemuksesta saattaa myös olla tarpeen hankkia eri viranomaisten lausuntoja.

(MRL 173 § ja MRA 86 §)

Poikkeamispäätös

Päätös poikkeamishakemukseen annetaan kirjallisesti julkipanon jälkeen ja toimitetaan postitse hakijalle. Päätös on perusteltava ja siihen voidaan liittää ehtoja.

Lisäksi poikkeamispäätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa sitä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Tämä aika voi olla enintään kaksi vuotta.

Hakijan lisäksi päätös tai sen jäljennös toimitetaan muun muassa niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa, sekä sitä erikseen pyytäneille.

(MRL 174 ja 198 §)

Muutoksenhaku poikkeamispäätökseen

Poikkeamista koskevasta kunnan päätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä hakemuksen tarkoittama alue sijaitsee.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.  Valitusoikeus on hakijan lisäksi naapurilla ja sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa. Lisäksi valitusoikeus on sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa ja sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Rekisteröidyt yhdistykset, jotka toimivat luonnon- ja ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistämiseksi tai elinympäristön laatuun vaikuttamiseksi, voivat toimialueellaan valittaa  poikkeamispäätöksestä.

Myös kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa ja muulla muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa on valitusoikeus.

(MRL 190 ja 193 §)

Julkaistu 15.8.2013 klo 10.14, päivitetty 1.6.2022 klo 8.38