Lupa poiketa luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellosta

Niiden eläinlajien, jotka mainitaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla. Nämä lajit ovat ns. tiukan suojelujärjestelmän lajeja. Suomessa esiintyvät lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5. Kielto koskee kaikkia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ilman, että niistä olisi erikseen tehty päätöstä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kieltoon poikkeuksen vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta.

Poikkeuslupahakemuksen käsittelee sen alueen ELY-keskus, missä esiintymispaikka sijaitsee. Vapaamuotoinen hakemus jätetään alueellisen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Julkaistu 28.3.2018 klo 10.05, päivitetty 9.4.2018 klo 10.56