Lupa kuolleena tavatun rauhoitetun eläimen hallussapitoon

Kuolleena tavattua rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun (luonnonsuojelulain 40 §). Se voidaan kuitenkin ottaa talteen ja luovuttaa Luonnontieteelliselle keskusmuseolle, muulle luonnontieteelliselle museolle, laitokselle tai korkeakoululle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvalla se voidaan luovuttaa muullekin taholle. Yleensä lupa hallussapitoon annetaan kuitenkin vain tutkimus- tai opetustarkoituksiin. Kaikki nisäkkäät ja linnut sekä sellaiset lajit, jotka mainitaan luonnonsuojeluasetuksen liitteissä 1 – 3c, ovat rauhoitettuja.

Luontodirektiivin liitteessä IV mainittujen eläin- ja kasvilajien ja EU: alueella luonnonvaraisina esiintyvien lintulajien hallussapito- ja kuljetuslupia voidaan myöntää vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta ja lintudirektiivin 9 artiklasta.

Kuolleita rauhoitettuja eläimiä ja lintuja koskevien hallussapitolupien käsittely on keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Vapaamuotoinen hakemus jätetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Jos kyseessä on maastavienti- tai maahantuonti tai myynti, vaihtaminen, yms. tähän tarvitaan erillinen lupa luonnonsuojelulain ja/tai CITES-asetuksen mukaan.

Poikkeuksena yllämainitusta ovat kuolleena tavatut riistaeläimet, jotka on mainittu metsästylain 5 §:ssä. Riistaeläinten luvista vastaa Suomen riistakeskus.

Julkaistu 3.11.2021 klo 10.38, päivitetty 3.11.2021 klo 10.38